logo

          วันนี้นิวบ์จะมาชวนว่าที่ลูกบ้านคอนโดทั้งหลายมาดูข้อควรรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของตัวเอง ก่อนที่จะเข้าไปอยู่คอนโดอย่างเต็มตัว เพราะหลาย ๆ โครงการนั้นนอกจากห้องพักอาศัยแล้วยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกและพื้นที่ส่วนกลางที่ลูกบ้านคอนโดในฐานะเจ้าของร่วมสามารถเข้าไปใช้งานได้ ทำให้เกิดหน้าที่ร่วมกันของลูกบ้านทุกคนที่จะต้องรับผิดชอบพื้นที่ส่วนกลางเหล่านี้ร่วมกัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการใช้พื้นที่ส่วนกลางคอนโด รวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อตรวจสอบการทำงานของนิติบุคคล ตลอดจนการร้องเรียนนิติบุคคลคอนโดได้ที่ไหนหากวันหนึ่งเกิดพบความไม่ชอบมาพากลของนิติบุคคลขึ้นมา ดังนั้นลูกบ้านต้องรู้และเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของการลูกบ้านคอนโดในฐานะเจ้าของร่วมคอนโดนั้นจะต้องมีอะไรบ้าง ลองมาอ่านบทความนี้กันค่ะ

 

. . . . . . . . . .

ลูกบ้านคอนโด

หน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุด

         ก่อนจะไปดูว่าสิทธิและหน้าที่ของลูกบ้านคอนโดนั้นมีอะไรบ้าง เรามาดูหน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุดกันก่อน ว่าหลัก ๆ แล้วเขาทำอะไรกันบ้าง

นิติบุคคลอาคารชุด คือ 

          กลุ่มคนในบริษัทที่ได้รับการว่าจ้างมาเพื่อจัดการดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของคอนโดมิเนียม มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลและจัดการในทรัพย์ส่วนกลางเท่านั้น โดยร่วมกับคณะกรรมการนิติบุคคลอาหารชุดในการออกแบบและปฏิบัติตามข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งมีระเบียบและกฎที่บังคับใช้แตกต่างไปในแต่ละแห่ง โดยมีหน้าที่โดยหลักคือ ดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลาง, ควบคุมกฎระเบียบภายในโครงการ, อำนวยความสะดวกและติดต่อประสานงานเรื่องต่าง ๆ ให้กับลูกบ้านคอนโด, จัดประชุมลูกบ้านในวาระต่าง ๆ รวมไปถึงการเรียกเก็บและบริหารจัดการค่าใช้จ่ายส่วนกลางและค่ากองทุนที่เรียกเก็บจากลูกบ้าน

          จะเห็นได้ว่าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นมีความหลากหลาย และมีหน้าที่รับผิดชอบที่กว้างขวางมาก ๆ เรียกได้ว่าหากคุณเข้าเป็นลูกบ้านคอนโด บุคคลที่จะต้องนึกถึงอันดับแรกเลยก็คือนิติบุคคลนั่นเอง

 

. . . . . . . . . .

สิทธิและหน้าที่ของลูกบ้านคอนโด

          มาเข้าเรื่องหน้าที่และสิทธิของลูกบ้านคอนโดกันค่ะ ลูกบ้านคอนโดหรือเจ้าของร่วม มีหน้าที่ที่จะต้องจัดให้มีคณะกรรมการเข้าควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด และร่วมแรงร่วมใจกันตรวจสอบการบริหารงานของนิติบุคคลอาคารชุด ว่าเป็นไปตามข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดหรือไม่ อีกทั้งลูกบ้านยังมีสิทธิและหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับส่วนกลาง คือ

ลูกบ้านคอนโด

สิทธิของลูกบ้านคอนโด

          ตาม พ.ร.บ. อาคารชุด และกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ได้กำหนดสิทธิพื้นฐานของคนซื้อคอนโดหรือลูกบ้านคอนโดไว้ดังนี้

1. มีสิทธิในการตกแต่งห้องชุดได้

          การตกแต่งห้องชุดในคอนโดผู้ซื้อมีสิทธิที่สามารถทำได้และต้องแจ้งนิติบุคคลทุกครั้ง

2. มีสิทธิ์เข้าประชุมทั้งสามัญและวิสามัญ

         เพื่อให้องค์ประชุมครบ 1/4 ของเจ้าของร่วมทั้งหมด และดำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ต่อไปได้

3. มีสิทธิ์สมัครเป็นคณะกรรมการอาคารชุด

4. มีสิทธิ์โหวต ออกความคิดเห็น คัดค้าน

          ตามอัตราส่วนสิทธิ์ของตัวเองในเรื่องต่างๆของที่ประชุม อาทิ เปลี่ยนแปลงการใช้จ่ายเงินกองทุน การแต่งตั้งหรือถอดผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด ก่อสร้างหรือซ่อมแซมอาคารชุดที่เสียหาย แก้ไขข้อบังคับของคอนโดมิเนียม แม้กระทั้งการยกเลิกอาคารชุด

 

หน้าที่ของลูกบ้านคอนโด

1. หน้าที่ชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่าน้ำประปาและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

         เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและทรัพย์ส่วนกลางของอาคารให้อยู่ในสภาพปกติพร้อมใช้งานตลอดเวลา

2. หน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์ส่วนตัวให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

          รวมทั้งดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลางที่อยู่ภายในห้องชุดให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยและสามารถใช้งานได้เป็นปกติตลอดเวลา เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล รวมทั้งควรปฏิบัติตามข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดอย่างเคร่งครัด

3. หน้าที่ตรวจสอบการทำงานของนิติบุคคลอาคารชุด

          หากเห็นว่ามีการปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง ขาดประสิทธิภาพ หรือมีการทุจริต ลูกบ้านหรือเจ้าของร่วมก็มีสิทธิที่จะเรียกประชุมเจ้าของห้องชุด เพื่อให้นิติบุคคลอาคารชุดชี้แจงได้ หากไม่มีการชี้แจงหรือรับฟังข้อเท็จจริง ลูกบ้านหรือเจ้าของร่วมก็สามารถนำเรื่องดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมเจ้าของร่วมทั้งหมด เพื่อมีมติถอดถอนนิติบุคคลอาคารนั้นได้

 

. . . . . . . . . .

การร้องเรียนนิติบุคคล

          กรณีที่นิติบุคคลอาคารชุดไม่มีประสิทธิภาพ ทำผิดสัญญา ละเลยการปฏิบัติหน้าที่และไม่แก้ไข ส่งผลต่อภาพรวมของผู้อยู่อาศัย สิ่งที่ลูกบ้านหรือเจ้าของร่วมคอนโดจะทำได้คือ การยกเลิกจ้างนิติบุคคล

          สิ่งแรกต้องรวบรวมลูกบ้านให้เป็นเสียงส่วนใหญ่ เพื่อทำประชามติ และยกเลิกนิติบุคคลนั้น ๆ จากการร้องเรียนจุดบกพร่องและรวมตัวกันลงชื่อคัดค้านเอานิติบุคคลออก และส่งชื่อไปให้ถึงคณะกรรมการโครงการ

          โดยจะต้องรวบรวมรายชื่อลูกบ้านอย่างน้อย 20% เพื่อขอให้จัดประชุมใหญ่ที่เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ" หัวข้อก็เป็นการพิจารณาถอดถอนผู้บริหารนิติบุคคลชุดปัจจุบัน ซึ่งสามารถทำการยกเลิกจ้างก่อนครบสัญญาได้ทันที รวมถึงสามารถฟ้องศาลหรือดำเนินคดีตามกฎหมายได้เลย

ลูกบ้านคอนโดร้องเรียนนิติบุคคล

กรณีตัวอย่าง

          กลุ่มลูกบ้านคอนโดโครงการ ก เข้าร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง ผู้บริโภค(สคบ.) กรณีซื้อห้องพักของโครงการ ก ได้จัดเก็บค่าส่วนกลางในราคา 5 บาทต่อตารางวา และต่อมาได้ขอขึ้นเป็น 10 บาทต่อตารางวา หากลูกบ้านรายไหนไม่ยอมจ่ายก็จะทำการตัดไฟ โดยตัวแทนกลุ่มลูกบ้านคอนโดอยากให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้ผู้จัดสรรจัดหรือนิติบุคคลอาคารชุดจัดประชุมชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการขึ้นค่าบริการ ชี้แจงรายรับรายจ่ายค่าบริการส่วนกลาง และจัดให้มีผู้แทนของเจ้าของร่วมได้เข้าร่วมพิจารณาการใช้จ่ายค่าบริการส่วนกลางตามกฎหมาย ร่วมพิจารณาอัตราค่าบริการส่วนกลางที่เหมาะสม และให้นิติบุคคลคืนเงินในส่วนที่นำไปใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ซ่อมแซมสาธารณูปโภคแก่ลูกบ้านย้อนหลัง 2 ปี

          กรณีนี้ทางคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้ระบุว่าปัญหาการจัดเก็บค่าส่วนกลางของนิติบุคคลโครงการหมู่บ้านจัดสรรและคอนโด เป็นหน้าที่ของกรมที่ดินซึ่ง สคบ.ไม่มีอำนาจ เพราะการจัดตั้งนิติบุคคลกำหนดเป็นกฎหมายของกรมที่ดิน ซึ่งที่ผ่านมาเมื่อประชาชนที่ได้รับผลกระทบมาร้องเรียนยัง สคบ. ก็จะส่งต่อเรื่องดังกล่าวไปยังกรมที่ดินทันที แต่อย่างไรก็ตามอำนาจหน้าที่ของ สคบ.จะสามารถดำเนินการได้เกี่ยวกับปัญหาในกรณีหมู่บ้านชำรุด คอนโดชำรุด สร้างไม่เสร็จ มีปัญหาเรื่องรอยแตกร้าว เป็นต้น ซึ่งกรณีนี้ทางลูกบ้านคอนโดต้องเข้าไปร้องเรียนกับทางกรมที่ดิน เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

 

. . . . . . . . . .

ลูกบ้านคอนโดตรวจสอบการทำงานของนิติบุคคลได้อย่างไร?

           นอกจากนิติบุคคลอาคารชุด ผู้จัดการนิติบุคคลแล้ว ในการดำเนินการบริหารคอนโดยังต้องประกอบด้วย คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งคณะกรรมนิติบุคคลอาคารชุดก็คือ ลูกบ้านคอนโดหรือเจ้าของร่วมอาคารชุดนั่นเอง คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดประกอบด้วย กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 9 คนดำรงตำแหน่งวาระละ 2 ปีได้ไม่เกิน 2 วาระ และต้องจดทะเบียนต่อเจ้าหน้าที่ภายใน 30 วัน นับจากวันประชุมใหญ่ ซึ่งหากเป็นคอนโดใหม่นิติบุคคลอาคารชุดและคณะกรรมการอาคารชุดจะมาจากการจัดการของเจ้าของโครงการ

ลูกบ้านคอนโด

          เมื่อมีการประชุมใหญ่และมีการจัดตั้งคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดและจดทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็จะเริ่มปฏิบัติงานโดยมีหน้าที่หลัก ๆ ดังนี้

1. ควบคุมและตรวจสอบ

          การบริหารงานของนิติบุคคลอาคารชุดให้ตรงตามความรับผิดชอบ

2. ออกกฎระเบียบต่าง ๆ

          ร่วมกับนิติบุคคลอาคารชุดในการออกกฎระเบียบต่าง ๆ ที่ใช้ภายในคอนโดมิเนียม

3. การตัดสินใจให้เบิกจ่ายของนิติบุคคลอาคารชุด

          บางครั้งอาจจะเกินงบที่คาดการณ์ไว้ ถ้าเห็นว่ามีความเหมาะสมก็สามารถอนุมัติได้เลย

4. ทำการร้องขอจัดประชุม

          นิติบุคคลอาคารชุดให้จัดประชุมเจ้าของร่วมทั้งเล็กและใหญ่เมื่อมีความจำเป็นได้

 

ตัวอย่างเช่น

          ก่อนถึงวาระการประชุมใหญ่คุณซึ่งเป็นลูกบ้านคอนโดมีความรู้สึกไม่มั่นใจและเห็นความไม่ชอบมาพากลในการบริหารรายรับรายจ่ายของนิติบุคคล จึงยื่นเรื่องไปยังคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อขอตรวจสอบ ซึ่งโดยปกติแล้วนิติบุคคลอาคารชุดจะจัดทำงบดุลอย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกรอบ 12 เดือน และต้องมีรายการแสดงจำนวนสินทรัพย์และหนี้สิน บัญชีรายรับรายจ่าย และต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบ แล้วนำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่ พร้อมทั้งจัดทำรายงานประจำปีที่แสดงผลการดำเนินงานต่อที่ประชุดใหญ่พร้อมกับเสนองบดุล และส่งสำเนาเอกสารให้แก่เจ้าของร่วม (ลูกบ้าน) ก่อนวัดนัดประชุมใหญ่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน และต้องเก็บรายงานประจำปีที่แสดงผลการดำเนินงานต่างๆ งบดุล ข้อบังคับอื่น ๆ ของอาคารชุดไว้ที่สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งกรณีนี้คุณในฐานะเจ้าของร่วมอาคารชุดและพนักงานเจ้าหน้าที่ก็สามารถขอตรวจสอบได้

 

          ซึ่งการติดตามและตรวจสอบการทำงานของนิติบุคคลอาคารชุด นอกจากจะใช้คณะกรรมการนิติบุคคลหรือเจ้าของร่วมอาคารชุดที่เลือกตัวแทนเข้าไปทำงานแล้ว เจ้าของร่วมยังสามารถตรวจสอบการทำงานได้ตลอดทั้งปี อย่างเช่น การดูพฤติกรรมการทำงานของนิติบุคคล อ่านรายงานประจำปีให้ละเอียดถี่ถ้วน หรือสามารถตรวจสอบได้ที่สำนักงานนิติบุคคลของอาคารชุด หากพบความไม่โปร่งใส หรือบกพร่องในการทำหน้าที่ เจ้าของร่วมก็ต้องแสดงพลังในการตรวจสอบ ซักถามข้อสงสัย พร้อมทั้งยังสามารถเลิกจ้างผู้บริหารนิติบุคคลอาคารได้ เพราะเจ้าของร่วม คณะกรรมนิติบุคคล คือผู้ว่าจ้าง ส่วนผู้บริหารนิติบุคคลนั้นถือเป็นลูกจ้างที่สามารถตรวจสอบได้

 

. . . . . . . . . .

ลูกบ้านคอนโดกับบทบาทในการเสนอแนะให้ทำเพิ่มเติม

 ลูกบ้านคอนโดหรือเจ้าของร่วมสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่อประเด็นที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อการอยู่อาศัยส่วนรวมในโครงการได้ ด้วยการลงมติในที่ประชุม ในประเด็นต่าง ๆ อย่างเช่น

1. การขออนุญาตก่อสร้างหรือต่อเติม

          ที่มีผลต่อทรัพย์ส่วนกลางโดยเจ้าของร่วมคนใดคนหนึ่ง

2. การแต่งตั้งหรือถอดถอน

          ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด และคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด

3. การแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง

          อัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่เจ้าของร่วมต้องจ่ายร่วมกัน รวมถึงกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ตามเห็นสมควร

4. จัดตั้งกองทุน

           เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนกลางภายใต้กฎระเบียบและมติของที่ประชุม

5. การซื้ออสังหาริมทรัพย์

           หรือจะเป็นการรับให้อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีภาระติดพันเป็นทรัพย์สินส่วนกลาง

6. การก่อสร้างที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลง

         ทั้งการเพิ่มเติม หรือปรับปรุงส่วนกลางนอกเหนือจากข้อบังคับ

7. การจำหน่ายทรัพย์สินส่วนกลาง

8. การซ่อมแซมหรือก่อสร้าง

          ในกรณีที่อาคารชุดได้รับความเสียหาย

9. การหาผลประโยชน์จากพื้นที่ส่วนกลาง

10. การยกเลิกอาคารชุด

ยกตัวอย่าง

          กรณีอาคารชุดเกิดความเสียหายทั้งหมดและเจ้าของร่วมมีมติไม่ก่อสร้างอาคารนั้นขึ้นใหม่ คำถามคือมติของเจ้าของร่วมต้องเป็นเอกฉันท์หรือไม่? ในข้อกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน แต่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 50 ในกรณีที่อาคารชุดเสียหายทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน แต่เกินครึ่งหนึ่งของจำนวนห้องชุดทั้งหมด ถ้าเจ้าของร่วมมีมติโดยคะแนนเสียงตามมาตรา 48 ให้ก่อสร้างหรือซ่อมแซมอาคารส่วนที่เสียหายนั้นให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดการก่อสร้างหรือซ่อมแซมส่วนที่เสียหายให้คืนดี ดังนั้น มติของเจ้าของร่วมตามกรณีนี้จึงไม่จำเป็นต้องเป็นเอกฉันท์ แต่ใช้คะแนนเสียงตามมาตรา 48 คือ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของรวมทั้งหมด

          ในกรณีที่เจ้าของร่วมเข้าประชุมมีคะแนนเสียงไม่ครบตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้เรียกประชุมใหญ่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเรียกประชุมครั้งก่อน และมติเกี่ยวกับเรื่องที่บัญญัติไว้ตามวรรคหนึ่งในการประชุมครั้งใหม่นี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด

 

. . . . . . . . . .

สิทธิของลูกบ้านคอนโดในการดูแลพื้นที่ส่วนกลาง

           สำหรับพื้นที่ส่วนกลางบางคนอาจนึกถึงล็อบบี้ ฟิตเนส สระว่ายน้ำ ห้องสมุด สิ่งอำนวยความสะดวกที่เพิ่มเติมเข้ามาสำหรับลูกบ้าคอนโดทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกสบายขึ้นในโครงการ ซึ่งความจริงแล้วในทางกฎหมาย ได้แบ่งทรัพย์สินของอาคารชุดออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ ทรัพย์ส่วนบุคคลและทรัพย์ส่วนกลาง โดยทรัพย์ส่วนบุคคลนั้นก็คือ พื้นที่ในห้องพัก รวมถึงสิ่งปลูกสร้างหรือที่ดินที่จัดไว้ให้เป็นของเจ้าของแต่ละราย ส่วนทรัพย์ส่วนกลางนั้นก็คือพื้นที่ทั้งหมดนอกเหนือจากทรัพย์ส่วนบุคคล ดังนั้นเพียงแค่ก้าวเท่าออกจากประตูห้องชุดมา โถงทางเดินหน้าห้องก็คือพื้นที่ส่วนกลางแล้ว นอกจากนั้นลิฟต์และที่จอดรถ รวมไปถึงระบบรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ ก็จัดเป็นพื้นที่ส่วนกลางอีกด้วย จะเห็นว่าแท้จริงแล้วส่วนกลางนั้นเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นมากสำหรับการอยู่อาศัยในคอนโดทุกคน

ลูกบ้านคอนโด

           ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 นิยามความหมายของทรัพย์ส่วนกลางเอาไว้ดังนี้

ทรัพย์สินต่อไปนี้ถือว่าเป็นทรัพย์ส่วนกลาง

1. ที่ดินที่ตั้งอาคารชุด

2. ที่ดินที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

3. โครงสร้าง และสิ่งก่อสร้างเพื่อความมั่นคง และเพื่อการป้องกันความเสียหายต่อตัวอาคารชุด

4. อาคารหรือส่วนของอาคารและเครื่องอุปกรณ์ที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

5. เครื่องมือและเครื่องใช้ที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

6. สถานที่ที่มีไว้เพื่อบริการส่วนรวมแก่อาคารชุด

7. ทรัพย์สินอื่นที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

 

           สำหรับสิทธิและหน้าที่ของลูกบ้านหรือเจ้าของร่วมอาคารชุดต่อทรัพย์สินส่วนกลาง นอกจากลูกบ้านคอนโดจะมีสิทธิในฐานะเจ้าของร่วมที่จะใช้ประโยชน์จากพื้นที่ส่วนกลางแล้ว ก็ต้องมีหน้าที่ร่วมกันเพื่อรับผิดชอบในพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อคงไว้ซึ่งความสมบูรณ์และพร้อมใช้งานของพื้นที่ส่วนกลาง และมีบริการต่างๆ อยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็น

1. ออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นส่วนกลาง และเงินอื่น ๆ

          เจ้าของร่วมมีหน้าที่ต้องร่วมกันออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในส่วนกลาง ซึ่งค่าใช้จ่ายนี้มาจากการให้บริการส่วนรวม เช่น การจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความสะอาดส่วนกลาง และช่างซ่อมบำรุงส่วนกลาง เป็นต้น นอกจากนี้คือค่าใช้จ่ายจากการดูแลรักษาส่วนกลาง เช่น ซ่อมแซมอาคาร อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ เช่น ลิฟต์ เครื่องเล่นฟิตเนส เฟอร์นิเจอร์ในล็อบบี้ สุขภัณฑ์ในห้องน้ำ เป็นต้น

2. ลูกบ้านคอนโดหรือเจ้าของร่วมแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

          ซึ่งเป็นตามอัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละคนมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง โดยจะขึ้นอยู่กับพื้นที่ของห้องชุดที่เจ้าของร่วมเป็นเจ้าของ อย่างเช่น คอนโดแห่งหนึ่งกำหนดเรียกเก็บค่าส่วนกลาง ตารางเมตรละ 35 บาทต่อเดือน เจ้าของร่วมที่เป็นเจ้าของห้องพัก 40 ตารางเมตร ก็จะต้องชำระค่าส่วนกลาง 1,400 บาทต่อเดือน (35x40) หรือเจ้าของร่วมที่เป็นเจ้าของห้องพักพื้นที่ 60 ตารางเมตร ที่จะต้องชำระค่าส่วนกลาง 2,100 (35x60) บาทต่อเดือน นอกจากเงินค่าใช้จ่ายแล้ว ยังมีเงินทุนและเงินอื่นเพื่อดำเนินกิจการตามมติของที่ประชุมใหญ่ ภายใต้เงื่อนไขที่ที่ประชุมใหญ่กำหนดอีกด้วยนะคะ

 

. . . . . . . . . .

           เมื่อทราบสิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบ ในฐานะเจ้าของร่วมแล้ว ลูกบ้านคอนโดหรือเจ้าของร่วมทุกคนนอกจากจะมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลหรือห้องพักของคุณแล้ว ก็ยังสามารถมีส่วนร่วมในการจัดการส่วนกลางคอนโดของตนเองได้ เพื่อให้นิติบุคคลอาคารชุดสามารถดำเนินงานต่อไปได้อย่างถูกต้อง โปร่งใสอีกด้วย และนี่ก็เป็นหน้าที่ลูกบ้านคอนโดที่มีอย่างหลายหน้าที่ ด้วยเราต้องอยู่ด้วยกันหลาย ๆ คน ย่อมมีกฎระเบียบต่าง ๆ เป็นธรรมดา บทความ Talk ที่ CondoNewb เว็บไซต์ข่าวสารอสังหาฯ และการลงทุนคอนโด นำมาให้ข้อมูลกันครับ ส่วนครั้งหน้าจะเป็นเรื่องไหนที่เกี่ยวกับคอนโดอีก ติดตามกันนะครับ