logo

 ฝากประจำธนาคารไหนดี ? คำถามนี้น่าจะติดตัวมาพร้อมกับเราที่เดินเข้าสู่กลางไตรมาส 3/63 กันแล้ว หลายท่านคงปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ สังคมเศรษฐกิจและการเงินที่เปลี่ยนแปลงอย่างหนักในช่วง 3 - 4 เดือนที่ผ่านมาได้บ้างแล้ว แต่ไม่ว่า วิถีชีวิตจะปรับเปลี่ยนไปอย่างไรต้นทุนชีวิตจะเพิ่มสูงขึ้นแค่ไหน สุขภาพทางการเงินของท่านก็ควรจะแข็งแรงอยู่เสมอ

จุดเริ่มต้นง่ายๆของการสร้างสุขภาพทางการเงินที่ดี นั่นคือ การมีวินัยทางการเงินที่ดี เพื่อให้เงินของคุณสามารถงอกเงย ซึ่งมีหลายวิธีมากมาย แต่วิธีที่ง่ายที่สุดและรับความเสี่ยงน้อยที่สุด คือ การฝากเงินกับธนาคาร มีทั้งฝากออมทรัพย์และฝากประจำ และแน่นอนการฝากประจำธนาคารย่อมให้ผลตอบแทนให้รูปอัตราดอกเบี้ยดีกว่าฝากออมทรัพย์ เพราะเงินฝากถือเป็นหนึ่งช่องทางสร้างรายได้ของธนาคาร โดยรูปแบบของการฝากประจำ ท่านสามารถเลือกอัตราการนำฝากประจำธนาคารได้ด้วยตนเอง ได้แก่ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน และ 36 เดือน ซึ่งระยะเวลา และส่วนใหญ่การฝากประจำธนาคารในระยะเวลา 12 เดือน ขึ้นไป ท่านสามารถนำบัญชีเงินฝากนั้นมาค้ำประกันสินเชื่อได้อีกด้วย ซึ่งเป็นข้อดีในกรณีที่ท่านต้องการขอสินเชื่ออื่นๆ เพิ่มเติมกับธนาคารนั้น เรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มความมั่นคงทางการเงินของตัวท่านเองกับทางธนาคารโดยอัตโนมัติ โดยเฉพาะการขอสินเชื่อกับ 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมธนาคารพาณิชย์ของบ้านเรา ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ โดยวันนี้ เรามีเงื่อนไข พอสังเขป สำหรับการฝากประจำธนาคาร 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่

ฝากประจำ ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์

           เริ่มต้นกันที่ ฝากประจำธนาคารไทยพาณิชย์ ถือว่าสะดวกมาก โดยท่านสามารถทำธุรกรรมผ่านทุกช่องทางการเปิดบัญชีเงินฝาก แบ่งประเภทการเปิดบัญชี 2 แบบ ได้แก่ แบบแรก เงินฝากประจำธนาคาร แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก ( E-PASSBOOK ) ยกเว้น เงินฝากประจำที่เปิดผ่านบริการ SCB Easy Application หรือบริการ SCB Easy Net แบบสองเงินฝากประจำแบบมีสมุดคู่ฝาก / เงินฝากประจำที่เปิดผ่านบริการ SCB Easy Application หรือบริการ SCB Easy Net / แบบใบรับเงินประเภทฝากประจำ 1 เดือน

          ทั้งนี้ข้อควรพิจารณา คือ รูปแบบการฝากประจำธนาคารไทยพาณิชย์ทั้ง 2 แบบให้อัตราดอกเบี้ยที่แตกต่างกัน โดยฝากประจำในเงื่อนไขบัญชี แบบแรก ในระยะเวลา 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือนและ 36 เดือน มีอัตราดอกเบี้ย เฉลี่ยอยู่ที่อยู่ 0.475%, 0.60%, 0.60%, 0.60%, และ 0.85% ต่อปี ตามลำดับ ขณะที่การฝากประจำในเงื่อนไขบัญชี แบบสอง ในระยะเวลา 3 เดือน, 6 เดือน, 12 เดือน, 24 เดือน และ 36 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยเท่ากัน 0.25% (อัตราดอกเบี้ยธนาคาร ณ 24 ก.ค.63) แต่มีเงื่อนไขฝากเงินแบบไม่ถอนหรือฝากประจำเพิ่มขึ้น โดยจะถูกกำหนดที่วงเงินในการนำฝาก โดยเริ่มจาก วงเงินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป 100 บาทขึ้นไป 500 ล้านบาทขึ้นไป และ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่นำเสนอในบทความนี้เป็นการอ้างอิงในส่วนของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากบุคคลธรรมดาเท่านั้น โดยมีอัตราการเปิดบัญชีเงินประจำธนาคารขั้นต่ำ 1,000 บาท

ฝากประจำ ธนาคารกสิกรไทย

ฝากประจำธนาคารกสิกร

          มาต่อกันที่ ฝากประจำกับธนาคารกสิกรไทย เริ่มต้นด้วยเงื่อนไข เฉพาะฝากเงินประจำตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป สามารถขอสินเชื่อหรือค้ำประกันเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินได้ โดยมีอัตราฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท เช่นกัน ในส่วนของธนาคารกสิกรไทยไม่กำหนดเงื่อนไขประเภทบัญชีเงินฝาก เพียงแต่ระบุอายุขั้นต่ำผู้ที่สนใจฝากเงินธนาคารกสิกรไทยต้องมีอายุ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป สำหรับ เงินฝากประจำ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน และ 36 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 0.370%, 0.450%, 0.450%, 0.500% และ 0.700% ต่อปีตามลำดับ (อัตราดอกเบี้ยธนาคาร ณ 11 ก.ค.63) โดยผู้สนใจสามารถลองคำนวนอัตราดอกเบี้ยได้ ดังนี้ ดอกเบี้ยที่ได้รับ = เงินต้น x (อัตราดอกเบี้ย/100) x (ระยะเวลาที่ฝากจริง/365) ทั้งนี้ ธนาคารได้กำหนดวงเงินขั้นต่ำเท่ากับทุกช่วงเวลาเงินฝาก เริ่มจากวงเงินน้อยกว่า 10 ล้านบาท ไปจนถึง 100 ล้านบาทขึ้นไป ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจากเงินฝากประจำจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% ของดอกเบี้ยที่ได้รับทั้งหมด

ฝากประจำ ธนาคารกรุงเทพ

ฝากประจำธนาคารกรุงเทพ

          ลำดับถัดไป ฝากประจำธนาคารกรุงเทพ ชูจุดเด่นด้วยเงื่อนไข ใช้เงินฝากเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อหรือค้ำประกันได้ด้วยเช่นกัน แต่จุดแตกต่างแรกของการเงินประจำของธนาคารนี้ คือ คุณต้องเริ่มต้นขั้นต่ำ 2,000 บาท โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำระยะเวลา 3 เดือน เงินฝากประจำ 3 เดือน 6 เดือน 12 เดือน 24 เดือน และ 36 เดือน มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 0.375% 0.50% 0.50% 0.50% และ 0.75% ต่อปี ตามลำดับ(อัตราดอกเบี้ยธนาคาร ณ 1 ก.ค. 63) จุดแตกต่างถัดมา คือ เพิ่มทางเลือกให้เลือกฝากประจำในระยะเวลา 7 เดือน โดยให้อัตราดอกเบี้ย 0.625% ในกรณีที่ทำผิดเงื่อนไข ระยะเวลาฝากไม่ครบ 3 เดือน ผู้ฝากจะไม่ได้รับดอกเบี้ย ระยะเวลาฝากตั้งแต่ 3 เดือนแต่ถอนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาที่ฝากจริงในอัตราไม่เกินอัตราดอกเบี้ยสะสมทรัพย์ ประกอบกับผู้ฝากเงินจะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายในอัตรา 15% ในอัตรดอกเบี้ยที่ได้รับเช่นกัน ในส่วนของการคำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่ายดังกล่าวข้างต้น ผู้ฝากมีสิทธิ์เลือกที่จะนำอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับไปรวมเป็นรายได้ประจำปีเพื่อคำนวนภาษีเงินได้ตอนยื่นภาษีก็ได้ โดยผู้ฝากสามารถขอให้ธนาคารออกหนังสือรับรองการหักภาษีดอกเบี้ยเงินฝากโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อใช้สิทธิ ลดหย่อนการหักภาษี ณ ที่จ่ายได้

          หากให้เรียงลำดับความน่าสนใจการฝากประจำธนาคารไหนดีกับธนาคารพาณิชย์เอกชน 3 ธนาคารใหญ่ โดยยังไม่พิจารณาถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายในข้อเสนอเกี่ยวกับการปลอดภาษี อัตราดอกเบี้ยฝากประจำธนาคารไทยพาณิชย์นับว่ามีความน่าสนใจ แต่การฝากประจำธนาคารข้างต้นผู้ฝากเงินจะต้องเสียภาษีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากด้วยเช่นกัน

          หากให้เรียงลำดับความน่าสนใจการฝากประจำธนาคารไหนดีกับธนาคารพาณิชย์เอกชน 3 ธนาคารใหญ่ โดยยังไม่พิจารณาถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายในข้อเสนอเกี่ยวกับการปลอดภาษี อัตราดอกเบี้ยฝากประจำธนาคารไทยพาณิชย์นับว่ามีความน่าสนใจ แต่การฝากประจำธนาคารข้างต้นผู้ฝากเงินจะต้องเสียภาษีอัตราดอกเบี้ยเงินฝากด้วยเช่นกัน

           และคำถามถัดมาจากนั้น คือ เราจะไปฝากประจำกับธนาคารไหนดี เพื่อให้ผลตอบแทนในรูปของอัตราดอกเบี้ยที่ดี และได้รับสิทธิ์ประโยชน์ทางภาษีควบคู่ไปด้วย หรือ เรียกกันง่ายๆ ว่า เงินฝากปลอดภาษี

สำหรับธนาคารไทยพาณิชย์ มีผลิตภัณฑ์ทางการเงินบัญชีเงินฝากที่เปิดให้บริการเฉพาะบุคคลธรรมดา โดยสามารถเลือกฝากประจำได้แบบ 24 เดือน และ 36 เดือน ในอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.45%-1.70% ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศของธนาคาร ณ ช่วงขณะนั้น ซึ่งมีเงื่อนไขฝากเงินขั้นต่ำเพียง 500 บาท ต่อเดือน และต้องฝากเท่าๆ กันทุกเดือน วันที่ฝาก จะฝากวันไหนก็ได้ภายในเดือน ฝากได้เดือนละ 1 ครั้ง หรือ 1 งวด วันที่ครบกำหนดจะนับจากวันที่ฝากงวดสุดท้ายไปอีก 1 เดือน จุดขายของธนาคารไทยพาณิชย์ที่นำเสนออย่างต่อเนื่อง คือ การนำเทคโนโลยีมาใช้บริการลูกค้าเงินฝาก เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย เช่น บริการโอนเงินอัตโนมัติไปยังบัญชีเงินฝากโบนัส 24 เดือน โดยไม่จำเป็นต้องทำธุรกรรมผ่านทางสาขา และบริการ Auto Renew เริ่มต้นฝากเงินรอบใหม่อัตโนมัติ ไม่ต้องมาสาขาเปิดบัญชีใหม่ นอกจากนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ยังเปิดใช้บริการ SMS ส่งข้อความเตือนเพื่อสร้างวินัยทางการออม เมื่อถึงกำหนดฝากประจำธนาคาร

            มาถึงคิวธนาคารกสิกรไทย ไม่น้อยหน้า ธนาคารสีม่วงข้างต้น เปิดตัวด้วย ผลิตภัณฑ์เงินฝาก ภายใต้ชื่อ บัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ ชูจุดเด่นปลอดภาษีและการจ่ายอัตราดอกเบี้ยในอัตรา 1.25% กำหนด อัตราการฝากขั้นต่ำ 500 สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน โดยนำฝากในจำนวนเท่ากันทุกเดือน ติดต่อกัน 24 เดือน ทั้งนี้ ผู้ฝากประจำธนาคารสามารถขาดการฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการฝากอย่างไรก็ดี หากขาดการฝากตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ธนาคารจะไม่รับฝากเงินในบัญชีฝากทวีทรัพย์ในงวดที่เหลือต่อไป ถือว่าสัญญาเงินฝากสิ้นสุด และจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร และหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้ฝากมีสิทธิ์ขอยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประเภทนี้ได้เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น นอกจากนี้ ความน่าสนใจของการฝากประจำธนาคารกสิกรไทย เกาะกระแสเอาใจวัยรุ่นให้รู้จักสร้างวินัยการออม ภายใต้ผลิตภัณฑ์ทางการเงินภายใต้ชื่อบัญชี เงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK จูงใจดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปี ฝากประจำธนาคารในเงื่อนไขระยะเวลา 24 เดือน และกำหนดวงเงินเป็น 2 ขั้น เอาใจวัยรุ่นสมัยใหม่สาวกแฟนคลับ BLACKPINK ทั้งรุ่นเล็กและรุ่นใหญ่ ขั้นแรก 500-9,999 บาท ได้รับอัตราดอกเบี้ย 1.35% ต่อปี ขั้นสอง 500 – 25,000 บาท ได้รับอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.50% ต่อปี พร้อมเพิ่มลูกเล่นเงื่อนทางการตลาดเล็กน้อย เริ่มจาก การรับ set สมุดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ พร้อมซองใส KBank x BLACKPINK และ รับฟรี กระเป๋าพร้อมสายคล้องมือ KBank x BLACKPINK เมื่อเปิดบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ KBank x BLACKPINK ตั้งแต่ 2,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป ระหว่างวันที่ 25 มิ.ย. 63 – 31 ต.ค. 63 แต่อย่าลืมว่า ต้องมียอดฝากเท่ากันทุกเดือน ดังนั้น ควรพิจารณาจัดสรรยอดเงินฝากประจำทุกเดือนควบคู่กับลูกเล่นทางการตลาดของธนาคารด้วย เพราะถือว่าเป็นการฝากระยะยาว 24 เดือน

          ด้านธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่รายสุดท้ายของคอลัมน์นี้ ฝากประจำกับธนาคารกรุงเทพเงื่อนไขทางการตลาดอาจจะดูมีความน่าสนใจน้อยลง หากเปรียบเทียบกับ 2 ธนาคารพาณิชย์แรกข้างต้น ภายใต้ชื่อผลิตภัณฑ์เงินฝาก บัญชีเงินฝากสินมัธยะทรัพย์ทวี เงื่อนไขการฝากประจำธนาคาร 24 เดือน โดย บัญชีเงินฝาก สินมัธยะทรัพย์ทวี 24 เดือน กำหนดวงเงินบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท ในอัตราดอกเบี้ย 1.25% ต่อปี ในกรณีที่ทำผิดเงื่อนไขการฝากประจำธนาคาร หากฝากประจำไม่ครบ 3 เดือน ผู้ฝากจะไม่ได้รับอัตราดอกเบี้ย แต่หากฝากครบ 3 เดือน แต่มีการไถ่ถอนก่อนระยะเวลาฝากที่กำหนด ผู้ฝากจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 60% ของดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ระบุไว้ และต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15% ของอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ

          ทั้งนี้ หากผู้ฝากผิดนัดการฝากเงินไม่เกิน 2 ครั้ง ยังคงได้รับการยกเว้นภาษี และได้รับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา แต่หากผิดนัดการฝากเกิน 2 ครั้ง แต่ไม่เกิน 4 ครั้ง ผู้ฝากเงินจะไม่ได้รับการยกเว้นภาษี แต่ยังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา ทั้งนี้ หากผู้ฝากเงินผิดนัดการฝากเงินเกิน 4 ครั้ง ทางธนาคารจะถือว่า ผู้ฝากผิดเงื่อนไขสัญญาการฝากประจำธนาคาร และผู้ฝากจะไม่สามารถฝากเงินต่อได้ ถือว่าเงื่อนไขการฝากสิ้นสุดลง โดยทางธนาคารจะดำเนินการปิดบัญชีฝากเงินของผู้ฝากโดยได้รับอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 60% ของดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ผู้ฝากต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 15% ของอัตราดอกเบี้ยที่ได้รับ

          อย่างไรก็ตาม การฝากประจำธนาคารกรุงเทพ เพื่อให้ผู้ฝากเงินได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ลูกค้าต้องไม่ขาดฝากเงินเกินกว่า 2 งวด ทั้งนี้ จากการสำรวจเงื่อนไขเกี่ยวกับการฝากประจำธนาคารพร้อมปลอดภาษี จาก 3 ธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ที่ระบุบนหน้าเว็บของแต่ละธนาคาร พบว่า คำแนะนำการฝากประจำธนาคารแบบดังกล่าวของธนาคารกรุงเทพจะระบุกรณีการฝากที่ผิดเงื่อนไขไว้อย่างชัดเจน ซึ่งมองว่า เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นฝากเงินแบบประจำ โดยสามารถนำมาศึกษาพิจารณาควบคู่การตัดสินใจฝากประจำธนาคารในเงื่อนไขปลอดภาษีได้อย่างดี เพื่อไม่ให้ผิดเงื่อนไขการฝากประจำ

          นอกจากนี้ เรามีข้อมูลนำเสนอการฝากประจำกับธนาคารที่น่าสนใจเพิ่มเติมอีก 6 อันดับ พร้อมรับสิทธิ์ปลอดภาษีดอกเบี้ยเงินฝากเช่นกัน เรามาเริ่มต้นที่การฝากประจำธนาคารขนาดกลางถึงใหญ่จากธนาคารภาครัฐกันต่อ

เริ่มต้นจาก 

1. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย ให้อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประมาณ 2.15% 

2. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ หรือ เงินฝากปลอดภาษี 24 เดือน ในโครงการ LH Smart Kids ให้อัตราดอกเบี้ย 2%  

3. ธนาคารไอซีบีซี(ไทย) ให้อัตราดอกเบี้ย 1.90% 

4. ธนาคารซีไอเอ็มบี(ไทย) ให้อัตราดอกเบี้ย 1.65%-2.00% จุดแตกต่างของธนาคารนี้ คือ ฟรีประกันคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล ตลอดระยะเวลาฝาก โดยได้รับความคุ้มครองเท่ากับจำนวนเงินฝาก เมื่อครบระยะเวลาฝาก วงเงินสูงสุด 600,000 บาท แต่หาก ผู้ฝากมีอายุเกิน 65 ปี จะไม่ได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แต่ยังคงได้รับอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก ตามประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร

5. ธนาคารออมสิน ให้อัตราดอกเบี้ย 1.625% จุดต่าง คือ สามารถเปิดบัญชีร่วมระหว่างบุตร(ผู้เยาว์) กับ บิดาหรือมารดาได้ เรียกว่า เป็นการฝึกออมเงินตั้งแต่ยังเยาว์วัย หรือ เปิดบัญชีร่วมระหว่างสามี-ภรรยาได้ นอกจากนี้ ธนาคารออมสิน ให้สิทธิ์การขาดฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง แต่รวมระยะเวลาการฝากไม่เกิน 26 เดือน เรียกง่ายๆ คือขยายระยะเวลาการขาดฝากได้ 

6. ธนาคารยูโอบี ในชื่อโครงการ เงินฝากประจำยูโอบี ปลอดภาษี ทวีสิน ให้อัตราดอกเบี้ย 1.50% ธนาคารนี้ มีเงื่อนไขการให้ความคุ้มครองอุบัติเช่นกัน แต่ให้วงเงินสูงถึง 1,180,000 บาทต่อบัญชี จุดต่างคือ หากผู้ฝากเงินมีอายุมากกว่า 70 ปี จะได้รับค่าสินไหมทดแทน 70% ของจำนวนวงเงินคุ้มครอง แต่ความน่าสนใจของธนาคารนี้ คือ ในแง่ของการเพิ่มยอดเงินฝากประจำธนาคาร หากผู้ฝากต้องการฝากเพิ่มจากบัญชีขั้นต่ำ สามารถทำได้ แต่จะเพิ่มขึ้นช่วงละ 500 บาท เท่ากับว่า ผู้ฝากไม่จำเป็นต้องฝากเท่ากันทุกเดือน เพียงแต่ต้องฝากสูงกว่ายอดฝากเงินขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนด

           จะเห็นได้ว่า ข้อมูลการฝากประจำธนาคารในรูปแบบฝากประจำแบบปลอดภาษีดังกล่าวข้างต้นนั้น คุณสามารถเลือกพิจารณาฝากประจำธนาคารได้ ตามอัตราดอกเบี้ยพิเศษที่คุณพึงพอใจ พ่วงท้ายด้วยโปรโมชั่นทางการตลาดอื่นๆ เพิ่มเติม

          ทั้งนี้ ปัจจัยหลักที่คุณห้ามลืม คือ การออมเงินวิธีดังกล่าวนั้นล้วนแล้วแต่เป็นการฝากประจำธนาคารที่มีเงื่อนไขไม่ไถ่ถอน ซึ่งธนาคารจะเป็นผู้กำหนดระยะเวลาการฝากเงินประจำกับธนาคารไว้ อย่างน้อย 24 เดือน หรือ 2 ปี ดังนั้น คุณจะแตะต้องเงินก้อนดังกล่าวไม่ได้เลยในระยะเวลา 2 ปีที่ฝากประจำไว้กับธนาคาร ดังนั้น คุณควรคำนวณรายรับ รายจ่ายและ วางแผนจัดสรรเงินออมให้ดี เพื่อไม่ให้ขาดฝากเงินทุกเดือนและให้ได้สิทธิประโยชน์ทางภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก ในทางกลับกัน หากคุณทำผิดเงื่อนไขการฝากประจำธนาคารแล้วนั้น อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับลดลงเป็นอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์ปกติเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 0.25% อีกทั้ง คุณจะต้องเสียภาษี ณ ที่จ่าย 15% เพิ่มเติมอีกด้วย ดังนั้น จัดสรรเงินออมให้พอดี สร้างวินัยการเงินฝากประจำธนาคารตั้งแต่วันนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นฝ่าได้ทุกวิกฤติแน่นอน ครั้งหน้าเราจะนำเรื่องราวเกร็ดความรู้หรือปัญหาเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย อะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามได้ที่เว็บไซต์ข่าวสารอสังหาฯ และการลงทุนคอนโดของเรานะคะ