logo

          การต่อเติมระเบียงคอนโดเป็นอีกความคิดหนึ่งที่เจ้าของห้องคอนโดส่วนใหญ่มักมีคำถามว่าทำได้หรือไม่ หากทำได้จะสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนที่จะไม่ไปขัดกับระเบียบของอาคารหรือกฎหมาย หลายคนอาจคิดว่าการมีกรรมสิทธิ์ในห้องชุดและอาจจะมีหลายห้องด้วย จะสามารถต่อเติมหรือตกแต่งตรงไหนของห้องได้ตามชอบใจ โดยเฉพาะการต่อเติมระเบียงคอนโดด้วยแล้วจะบอกว่ามันมีระเบียบข้อกฎหมายที่บังคับไว้อยู่นะเออ ถ้าไม่อยากต้องรื้อแก้ไขหรือโดนปรับทีหลัง มาดูข้อควรรู้เหล่านี้ก่อนดีไหม เพื่อการต่อเติมระเบียงคอนโดที่คุณวาดฝันไว้จะสามารถทำได้จริง และไม่ต้องปวดหัวภายหลัง

. . . . . . . . . .

รู้ข้อกฎหมายก่อนคิดจะต่อเติมระเบียงคอนโด

          ใครที่กำลังคิดว่าจะต่อเติมระเบียงคอนโดให้เป็นดั่งฝัน ลองมาศึกษาก่อนว่าแท้ที่จริงแล้วมันทำได้จริงหรือไม่อย่างไร ก่อนอื่นต้องอ้างถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือ พระราชบัญญัติอาคารชุด ฉบับที่ 4 พ.ศ.2551 ได้พูดถึงถึงเรื่องของการตกแต่ง ปรับปรุง ต่อเติมที่บริเวณระเบียงของห้องชุด ไว้ในมาตรา 48 (3) แห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด ว่า "มติเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด" ซึ่งประกอบไปด้วย

 1. การซื้ออสังหาริมทรัพย์หรือรับการให้อสังหาริมทรัพย์ที่มีค่าภาระติดพันเป็นทรัพย์ส่วนกลาง
 2. การจำหน่ายทรัพย์ส่วนกลางที่เป็นอสังหาริมทรัพย์
 3. การอนุญาตให้เจ้าของร่วมทำการก่อสร้าง ตกแต่ง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมห้องชุดของตนเองที่มีผลกระทบต่อทรัพย์ส่วนกลางหรือลักษณะภายนอกของอาคารชุดโดยค่าใช้จ่ายของผู้นั้นเอง
 4. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้หรือการจัดการทรัพย์ส่วนกลาง
 5. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนค่าใช้จ่ายร่วมกันในข้อบังคับตามมาตรา 32 (8)
 6. การก่อสร้างอันเป็นการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือปรับปรุงทรัพย์ส่วนกลาง
 7. การจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์ส่วนกลาง

          ในกรณีที่เจ้าของร่วมเข้าประชุมมีคะแนนเสียงไม่ครบตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้เรียกประชุมใหม่ภายใน 15 วันนับแต่วันเรียกประชุมครั้งก่อน และมติเกี่ยวกับเรื่องที่บัญญัติไว้ตามวรรคหนึ่งในการประชุมครั้งใหม่นี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด

          หากอิงตามข้อกฎหมายข้างต้น อาจพูดได้ว่าการต่อเติมระเบียงคอนโดโดยพลการอาจผิดกฎหมาย และไม่สามารถทำได้ เนื่องจากกฎหมายได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน เว้นแต่ว่าจะได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม แต่หากใครที่ยังอยากจะทำให้ได้ คุณจะต้องแจ้งให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมขึ้น ซึ่งการเรียกประชุมใหญ่ต้องทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลาระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้เจ้าของร่วมไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม

. . . . . . . . . .

การต่อเติมระเบียงคอนโดแบบไหนที่ทำได้/ทำไม่ได้

          การต่อเติมระเบียงหรือการปรับปรุง ตกแต่งระเบียงนั้นบางกรณีนั้นอาจจะสามารถทำได้ หากไม่ขัดต่อ พ.ร.บ.อาคารชุด และไม่ขัดต่อระเบียบของห้องชุดคอนโดแต่ละแห่ง ซึ่งอาจจะมีระเบียบข้อบังคับที่แตกต่างกันออกไป โดยสาระสำคัญหลัก ๆ แล้ว สิ่งที่เจ้าของห้องคอนโดที่ต้องการตกแต่งหรือต่อเติมห้องจำเป็นจะต้องปฏิบัติคือ การแจ้งรายละเอียดในการต่อเติมให้ทางฝ่ายจัดการฯ ได้รับทราบและตรวจสอบก่อน ซึ่งฝ่ายจัดการที่ว่านี้หมายถึงผู้จัดการนิติบุคคลและกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เมื่อทางฝ่ายจัดการฯ ทำการตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่มีผลกระทบกระเทือนต่อโครงสร้างและระบบสาธารณูปโภคอื่น ๆ หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภายนอกของอาคารและไม่ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดฯ ก็จะอนุมัติให้ทำได้

          ทั้งนี้ การต่อเติมหรือตกแต่งนั้นจะต้องไม่เป็นการดัดแปลงอาคารหรือการกระทำใด ๆ ที่จะเป็นการกระทบกระเทือนต่อโครงสร้างความมั่นคงและการป้องกันความเสียหายต่อตัวอาคาร รวมทั้งความสวยงามด้านสถาปัตยกรรมด้วย นอกจากเจ้าของห้องจะต้องแจ้งกับนิติบุคคลแล้ว ต้องทำเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้พักอาศัยที่มีอาณาเขตที่อยู่ติดกันด้วยนะ ทั้งด้านข้าง ข้างบน ข้างล่าง และต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการดำเนินการและขอบเขตความรับผิดชอบด้วย

          เหตุผลที่ว่าก่อนจะทำการต่อเติมระเบียงหรือต่อเติมพื้นที่ภายในห้องจะต้องขออนุญาตกับนิติบุคคลก่อนก็เพราะว่า ทางทีมนิติจะได้ยื่นเรื่องให้กับวิศวกรอาคาร เพื่อให้ดูว่าสามารถทำได้หรือไม่ ยิ่งถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของอาคาร ยิ่งต้องให้ความสำคัญมากเป็นพิเศษ อย่างเช่น คุณจะทำการขยายต่อเติมระเบียงให้กว้างขึ้น การทุบผนังกั้นห้องออก, ใส่ระแนง, ทำฉากกั้นระเบียงคอนโด การเพิ่มช่องหน้าต่างหรือประตู เป็นต้น เพราะก่อนการก่อสร้างคอนโดหลังหนึ่ง จะมีการออกแบบและคำนวณด้านโครงสร้างเอาไว้ให้เหมาะกับรูปทรงในการออกแบบตอนต้น และไม่ได้มีการคิดเผื่อสำหรับการดัดแปลงเอาไว้ ฉะนั้นการจะรื้อผนังออกสักด้านหนึ่ง ก็สามารถทำให้ตึกทั้งหลังถล่มลงมาเลยก็เป็นได้

          ดังนั้นการยื่นเรื่องของอนุญาต จึงเป็นการทำเพื่อความปลอดภัยของเจ้าของห้องเอง รวมถึงเจ้าของร่วมคอนโดด้วย และโดยมากหากไม่มีปัญหา หรือมีความสุ่มเสี่ยงอะไร ทางโครงการก็จะยินยอมให้ทำการต่อเติมได้อยู่แล้ว ซึ่งอย่างที่บอกไปตอนต้นว่า ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับระเบียบของคอนโดแต่ละแห่งด้วยว่าการต่อเติมระเบียงคอนโดนั้นจะสามารถทำได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร

          คอนโดส่วนใหญ่จะมีระเบียบสำหรับการตกแต่งห้องชุดระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจนสำหรับแจ้งผู้อยู่อาศัยในอาคารชุดได้มีแนวทางปฏิบัติร่วมกัน เราลองมาดูกันว่าพื้นที่ระเบียงคอนโดนั้นสามารถปรับปรุง ตกแต่งหรือต่อเติมในรูปแบบไหนได้บ้าง ไล่เรียงกันตั้งแต่ว่า "ห้ามทำ" ไปจนถึง "ทำได้ในบางกรณี"

 • ห้ามสกัด เจาะ หรือดัดแปลงแก้ไขพื้น เพดาน ผนังกั้นห้องชุดด้านที่ติดกับทางเดินส่วนกลาง ผนังห้องชุดบริเวณระเบียงด้านหลัง และ/หรือผนังด้านข้างที่ใช้ร่วมกับห้องชุดอื่น ๆ เช่น การเพิ่มหรือขยายช่องหน้าต่างห้องน้ำ และ การติดตั้งเหล็กกันขโมย ฯลฯ
 • การต่อเติมระเบียงใดใดก็ตาม รวมไปถึงการติดตั้งเครื่องคอมเพลสเชอร์ของเครื่องปรับอากาศ ม่านกันแดด ม่านกันสาด จานดาวเทียม ฯลฯ จะต้องอยู่ในบริเวณที่กำหนดไว้ และความสูงต้องไม่เกินกว่าขอบด้านบนระเบียงกันตก และ ห้ามติดตั้งยื่นออกไปนอกระเบียงเด็ดขาด
 • การต่อเติมระเบียงหรือปรับปรุงพื้นที่ระเบียง แปลนที่ทำมาต้องไม่กระทบต่อภาพลักษณ์ภายนอก หรือทำให้มองแล้วมูลค่าตึกลดลง
 • การต่อเติมระเบียง หากแนวที่ทำมีท่อน้ำทิ้งที่ระเบียง จะต้องไม่ปิดกั้นทางเดินน้ำดีหรือน้ำทิ้งเดิม เพราะหากเกิดเหตุท่อส่วนกลางที่อยู่ที่ระเบียงชำรุดหรืออุดตัน ทางนิติบุคคลต้องสามารถเข้าซ่อมได้ง่าย

. . . . . . . . . .

การต่อเติมระเบียงคอนโดที่สามารถพบเห็นได้

          ต่อเติมผนังและหน้าต่างเพิ่มให้เป็นอีก 1 ห้อง

          กรณีที่บางคนอาจจะมีพื้นที่ระเบียงในลักษณะเว้าเข้ามาด้านในอาคาร มีการก่อขอบปูนขึ้นมาครึ่งหนึ่ง และต้องการที่จะต่อเติมระเบียงคอนโดโดยก่อผนังเพิ่ม ติดตั้งเป็นหน้าต่างกระจกสูงจนถึงเพดาน เพื่อให้เป็นอีก 1 ห้อง กรณีนี้ส่วนมากเรามักจะพบเห็นได้ตามคอนโดรุ่นเก่า ผู้คนอยู่อาศัยกันมาอย่างยาวนาน นิติบุคคลอาจจะไม่ได้เข้มงวดอะไรมากมาย อีกทั้งเจ้าของร่วมในอาคารก็ไม่ได้มีอะไรติดขัด เพราะส่วนมากก็ทำกัน อันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไร

          การต่อเติมระเบียงที่มีลักษณะเว้าเข้าในอาคาร ซึ่งบางคนอาจมองว่าเป็นส่วนของของห้องชุดสามารถต่อเติมได้นั้น ในความเป็นจริงแล้วไม่สามารถทำได้ หากไม่ได้รับการลงมติเห็นชอบจากเจ้าของร่วมคอนโดครึ่งหนึ่งจากทั้งหมด ตามข้อกฎหมายที่ระบุใน พ.ร.บ.อาคารชุด มาตรา 48 (3) ประกอบกับความที่คอนโดปัจจุบันจะค่อนข้างรักษาภาพลักษณ์ภายนอกอาคารให้ดูดีอยู่เสมอ หากมองจากภายนอกเข้าไปแล้วมีห้องใดห้องหนึ่งที่ไม่เหมือนคนอื่น อาจทำให้ทัศนียภาพโดยรวมของอาคารเสียไปและลามไปถึงว่าอาจทำให้ราคาตกได้ รวมถึงการต่อเติมระเบียงส่วนของห้องชุดที่ยื่นออกไปนอกฝาและเป็นส่วนที่มีการเปิดโล่ง ซึ่งเป็นส่วนการออกแบบเพื่อความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์สำหรับอาคารชุดนั้น และผู้ออกแบบประสงค์ให้ใช้ประโยชน์แบบพื้นที่นอกอาคาร ไม่ใช่ส่วนของห้องชุดที่จะมาใช้ประโยชน์แบบเดียวกับส่วนของห้องชุดที่อยู่ภายใน หรือจะทำการดัดแปลงต่อเติมโดยพลการได้ เว้นแต่จะปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

          ดังนั้น หากคุณคิดจะต่อเติมผนังและหน้าต่างเพิ่มตรงระเบียง เพื่อจะได้มีพื้นที่เพิ่มอีก 1 ห้อง คุณอาจจะต้องลองสอบถามกับทางนิติบุคคลดูก่อน เพื่อจะได้ทราบแนวทางในการขออนุญาตหรือขอมติจากกรรมการฯ เพราะขืนยังดื้อทำโดยไม่บอกไม่กล่าว ดีไม่ดีก็อาจเข้าข่ายผิดกฎหมายได้ด้วยนะเออ

          ติดตั้งหน้าต่างปิดทึบ เป็น Double Balcony หรือระเบียง 2 ชั้น

          กรณีนี้ก็น่าจะคล้ายคลึงกับข้อด้านบน แม้การติดตั้งหน้าต่างปิดทึบซ้อนกับระเบียงคอนโดอีกชั้นจะเป็นการเพิ่มความสวยงามและพื้นที่ส่วนตัวให้กับคุณก็จริง แต่ก็ใช่ว่าจะสามารถทำโดยพลการได้ เนื่องจาก พ.ร.บ.อาคารชุด มาตรา 48(3) ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า “การอนุญาตให้เจ้าของร่วมทำการก่อสร้าง ตกแต่ง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือต่อเติมห้องชุดของตนเองที่มีผลกระทบต่อทรัพย์ส่วนกลางหรือลักษณะภายนอกของอาคารชุดโดยค่าใช้จ่ายของผู้นั้นเอง จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด” นั่นก็แสดงว่า หากเจ้าของร่วมครึ่งหนึ่งของคอนโดไม่อนุญาตคุณก็ไม่สามารถต่อเติมระเบียงคอนโดในลักษณะนี้ได้นั่นเอง ซึ่งหากสนใจคอนโดที่มีระเบียง 2 ชั้นแบบ Double Balcony ก็มักจะเป็นโครงการที่มีการออกแบบระเบียงในลักษณะนี้มาให้พร้อมอยู่แล้ว

. . . . . . . . . .

ระเบียงคอนโดใช้สอยประโยชน์ได้แค่ไหนบ้าง

          ระเบียงคอนโด ให้แค่จัดวางสิ่งของชั่วคราว เคลื่อนย้ายได้

          ด้วยความที่ระเบียงนั้นเป็นส่วนหนึ่งของภาพลักษณ์โดยรวมของอาคาร ฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการตกแต่ง ปรับปรุง หรือต่อเติมระเบียงก็ต้องอยู่ในขอบเขตที่กำหนด ดูเรียบร้อย สะอาดตา ในกรณีที่ไม่สามารถต่อเติมระเบียงคอนโดในส่วนโครงสร้างได้ แต่เราสามารถใช้วัสดุอื่นทดแทนได้และหาซื้อได้ง่าย อย่างเช่น ฉากกั้นระเบียงคอนโด นอกจากจะช่วยบังสายตา กันลมกันแดดได้แล้ว ยังสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก แถมยังได้ความเป็นส่วนตัวอีกด้วย ซึ่งปัจจุบันฉากกั้นระเบียงคอนโดก็มีหลากหลายรูปแบบ หลายขนาด ติดตั้งได้โดยไม่ส่งผลต่อโครงสร้างและภาพลักษณ์ของอาคาร และไม่ต้องขออนุญาตก่อนติดตั้ง เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สะดวกสำหรับคนที่อยากมีระเบียงสวย ๆ

          จัดระเบียงคอนโดให้กลายเป็นสวนสีเขียว

          สิ่งที่คุณสามารถทำได้อย่างแน่นอนกับระเบียงของคุณก็คือ จัดเป็นสวนเล็ก ๆ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความสดชื่นแก่เจ้าของห้องนั่นเอง ระเบียงนั้นถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมมากสำหรับการปลูกต้นไม้คอนโด เพราะเป็นพื้นที่ที่เปิดรับแดดและลมได้อย่างเต็มที่ สามารถเลือกปลูกต้นไม้ได้หลากหลายพันธุ์ และไม่ต้องคอยกังวลเรื่องปัญหาฝุ่นและดินที่จะฟุ้งกระจายในห้องนอนอีกด้วย สมัยนี้ก็มีต้นไม้หลายแบบที่เลือกปลูกบนคอนโด อย่างเช่น ต้นไม้ที่ช่วยฟอกอากาศ หรือจะเป็นแนวพืชผักสวนครัวต้นเตี้ย ๆ ไว้ใช้ประกอบอาหารก็ได้ ใครมีงบอีกหน่อยก็สามารถทำเป็นมุมน้ำพุเล็ก ๆ ไว้ได้ยินเสียงน้ำไหลก็เพลินไปอีกแบบ

          ซึ่งการจัดสวนในระเบียงนอกจากจะทำให้ดูสวยงามแก่อาคารแล้ว ยังไม่ไปสร้างความเสียหายหรือมีผลกระทบต่อโครงสร้างใด ๆ ต่ออาคาร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการตกแต่งอาจกลายเป็นปัญหาได้หากคุณไม่ระมัดระวังหรือทำจนเกินขอบเขต เช่น วางกระถางต้นไม้ไว้ตรงขอบระเบียง หรือห้อยกระถางไว้สูงบนระแนง วันดีคืนดีเกิดลมพัดแรงจนกระถางตกไปด้านล่างก็อาจะทำให้กลายเป็นสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่นได้ ฉะนั้นแม้จะจัดสวนที่ระเบียงได้ก็อย่าลืมเรื่องความปลอดภัยและสิ่งที่อาจจะกระทบต่อคนอื่นด้วยนะ

          ระเบียงคอนโดก็เป็นมุมทำงานได้นะ

          นี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คุณสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่ระเบียงคอนโดได้อย่างคุ้มค่า และสามารถออกแบบได้อย่างเต็มที่ ในช่วงเวลาที่หลายคนต้อง Work from Home อาจจะเบื่อแล้วกับบรรยากาศที่อุดอู้อยู่แต่ในห้อง จะลงไปใช้พื้นที่ส่วนกลางทำงานก็ต้องอบข้าวของพะรุงพะรัง ไหนจะต้องนั่งใส่แมสก์ทำงานอยู่ตลอดอาจทำให้อึดอัดหายใจไม่สะดวก ฉะนั้นการทำงานอยู่ที่ห้องน่าจะปลอดภัยและสบายตัวที่สุด การได้ลองเปลี่ยนบรรยากาศหรือเปลี่ยนมุมทำงานมาที่ระเบียงอาจเป็นอีกวิธีที่จะทำให้คุณรู้สึกดีกับสภาพแวดล้อมใหม่ๆ ได้สูดอากาศที่ระเบียง ได้เห็นสวนสีเขียวได้ยินเสียงน้ำพุไหล ก็จะยิ่งทำให้การทำงานของคุณนั้นเป็นไปอย่างราบรื่น ซึ่งการจัดให้ระเบียงกลายเป็นมุมนั่งทำงานสามารถทำได้ง่าย ๆ โดยอาจจะซื้อโต๊ะพับเล็ก ๆ และเก้าอี้ที่ใช้ในห้องอยู่แล้วสัก 1 ตัว หรือใครที่พื้นที่ระเบียงน้อยหน่อย อาจจะลงทุนซื้อโต๊ะพับแขวนระเบียงมาใช้ก็ได้ ประหยัดพื้นที่ ใช้งานและจัดเก็บง่าย แถมได้มุมส่วนตัวที่ระเบียงห้องของเราเองแบบไม่ต้องต่อเติมอะไรให้เสียเวลา

          เปลี่ยนระเบียงคอนโด ให้เป็นพื้นที่เล่นของสัตว์เลี้ยง

          ข้อนี้จะพูดถึงในกรณีที่คอนโดของคุณสามารถเลี้ยงสัตว์ได้ คุณสามารถปรับพื้นที่ระเบียงกลายเป็นที่นอนหรือเป็นพื้นที่เล่นให้กับสัตว์เลี้ยงของคุณได้ เพราะบางครั้งการพาสัตว์เลี้ยงออกไปเดินเล่น ใช้พื้นที่ส่วนกลางอาจทำให้ลูกบ้านคนอื่น ๆ ที่อาจจะไม่ชอบสัตว์หรืออาจจะแพ้ขนสัตว์รู้สึกไม่โอเคได้ หรือบางทีน้องสัตว์เลี้ยงของเราดับไปอึเรี่ยราดก็กลายเป็นการสร้างปัญหาได้เช่นกัน

          ดังนั้นการปรับปรุงพื้นที่ระเบียงให้กลายเป็นพื้นที่สำหรับสัตว์เลี้ยงก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่คุณสามารถทำได้ คุณอาจจะแบ่งพื้นที่ระเบียงเป็นที่สำหรับขับถ่าย ที่สำหรับนอน ที่สำหรับเล่น อาจติดตาข่าย หรือตะแกรง เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงตกอาคารและเพื่อความปลอดภัยแก่สัตว์เลี้ยงของเรา และลูกบ้านคนอื่น ๆ ด้วยจริง ๆ การจัดพื้นที่ตรงระเบียงให้เป็นพื้นที่ของสัตว์เลี้ยง นอกจากจะช่วยให้สัตว์เลี้ยงของเราได้มีพื้นที่เล่นเพิ่มขึ้นแล้ว พื้นที่ระเบียงยังช่วยถ่ายเทอากาศ ให้สัตว์เลี้ยงของเราได้สูดอากาศบริสุทธิ์ มีสุขภาพแข็งแรงและยังช่วยระบายอากาศ ลดกลิ่นเหม็น หรือกลิ่นอับภายในห้องของเราด้วย โดยเฉพาะลดเรื่องขนสัตว์เลี้ยงที่อาจจะฟุ้งกระจายติดอยู่ในห้อง ซึ่งเป็นสาเหตุที่อาจทำให้เป็นโรคภูมิแพ้ได้

. . . . . . . . . .

          การต่อเติมระเบียงคอนโดอาจดูเหมือนถูกจำกัดสิทธิในการดำเนินการมากกว่าที่พักอาศัยประเภทอื่น ด้วยพื้นที่ที่ติดต่อกับคนอื่นแทบทุกด้าน รูปแบบการพักอาศัยที่อยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดใหญ่ การที่จะลุกขึ้นมาตกแต่งหรือต่อเติมใด ๆ จำเป็นต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษทั้งในเรื่องที่จะไปรบกวนเพื่อนบ้านและระวังที่จะไม่ให้ละเมิดต่อกฎหมาย แต่ถึงแม้ว่าจะถูกจำกัดสิทธิในการต่อเติมระเบียงคอนโดไปบ้าง เราก็ยังมีแนวทางอื่นที่สามารถเนรมิตให้ระเบียงคอนโดสวยงามและใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและได้ความสบายใจเป็นของอีกด้วย สำหรับในครั้งหน้าเราจะนำความรู้เกี่ยวกับการลงทุนที่อยู่อาศัยอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตาม ได้ที่เว็บไซต์ข่าวสารอสังหาฯ และการลงทุนคอนโดของเราทาง CondoNewb ได้เลย