logo

สนามบินนครปฐม คือสนามบินได้รับการยอมรับว่าเป็นตัวชี้วัดโครงสร้างพื้นฐานของประเทศตัวหนึ่ง โดยประเทศไทยมีสนามบินที่มีสายการบินพาณิชย์ให้บริการจำนวนมากกระจายไปทั่วแทบทุกจังหวัด แต่จังหวัดนครปฐมจังหวัดใกล้กรุงเทพฯ ที่เป็นเส้นทางลงสู่ภาคใต้และชายแดนภาคตะวันตกกลับยังไม่มีสนามบินเพื่อสายการบินพาณิชย์ จะมีก็แต่เพียงสนามบินกำแพงแสน (Kamphaeng Saen Airport) ที่เป็นของกองทัพอากาศ ยังไม่รองรับเส้นทางสนามบินนครปฐมแบบพาณิชย์ แต่อีกไม่นาน จังหวัดนครปฐมจะมีสนามบินนครปฐม เส้นทางสนามบินนครปฐมแบบพาณิชย์ อันเป็นโครงการก่อสร้างสนามบินรอบกรุงเทพฯ แห่งที่สามถัดจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ และสนามบินนานาชาติดอนเมือง โดยเส้นทางสนามบินนครปฐมภายใต้โครงการสร้างสนามบินนครปฐมมีขึ้นเพื่อลดความแออัดของผู้โดยสารที่ใช้บริการสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิและสนามบินนานาชาติดอนเมือง ที่ปัจจุบันล้นและอาจเกินศักยภาพในการรองรับผู้โดยสาร ความคืบหน้าสนามบินนครปฐมหรือสรุปแล้วสนามบินนครปฐมเป็นอย่างไรลองติดตามดูกัน

ที่มาของเส้นทางสนามบินนครปฐมภายใต้สนามบินนครปฐม

          ใน พ.ศ. 2562 มีปริมาณการขึ้นและลงของสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิและสนามบินนานาชาติดอนเมืองถึงประมาณ 896,097 เที่ยวบิน เป็นเที่ยวบินระหว่างประเทศ 491,994 เที่ยวบิน และเที่ยวบินภายในประเทศ 404,103 เที่ยวบิน ผู้โดยสารรวมทั้งสิ้นถึง 141,871,016 คน เพิ่มขึ้น เป็นผู้โดยสารระหว่างประเทศ 84,049,315 คน และผู้โดยสารภายในประเทศ 57,821,701 คน นอกจากเป็นเที่ยวบินพาณิชย์แล้ว ยังมีเที่ยวบินเพื่อการขนส่งสินค้าและพัสดุไปรษณียภัณฑ์ทั้งขาเข้าและขาออก 1,470,615 ตัน   

          โดยใน พ.ศ. 2562 สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิและสนามบินนานาชาติดอนเมือง ให้บริการเที่ยวบินขึ้น-ลงรวม 652,480 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2561 ร้อยละ 2.91 รวมมีผู้โดยสารทั้งสิ้น 105,719,389 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.26 อีกทั้งยังมีปริมาณสินค้าและพัสดุไปรษณียภัณฑ์ถึง 1,392,763 ตัน  

สนามบินนครปฐมโอกาสในการทำธุรกิจ

          จากตัวเลขด้านบนที่ต้องการชี้ให้เห็นว่าความแออัดจากผู้โดยสารภายในสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิและสนามบินนานาชาติดอนเมือง ที่ยังไม่รวมถึงสนามบินอื่น ๆ ในประเทศนั้น มีปริมาณความต้องการใช้งานมากขึ้น และนับวันเกินจะรองรับผู้ใช้บริการได้ และหากปล่อยไว้นานวันความแออัดนี้อาจย้อนมาทำให้นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิและสนามบินนานาชาติดอนเมือง และสนามบินหลักอื่น ๆ ของไทยหันไปใช้สนามบินยังประเทศอื่น ซึ่งนั่นอาจทำให้สูญเสียความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ และส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว และเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ สรุปแล้วสนามบินนครปฐมหรือสนามบิน บางเลน-นครชัยศรี จึงมีความจำเป็นในการก่อสร้างเป็นอย่างยิ่งด้วยตัวเลขดังด้านบน 

         อีกทั้งที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิและสนามบินนานาชาติดอนเมืองไม่มีที่จอดเครื่องบินส่วนตัว ผู้ที่ต้องการจอดจะต้องหนีไปใช้สนามบินยังต่างประเทศจึงสูญเสียเงินในส่วนนี้ไป แต่ที่สนามบินนครปฐม หรือสนามบิน บางเลน-นครชัยศรีมีที่หลุมส่วนตัวเพื่อรองรับเม็ดเงินอันมหาศาล

          ด้วยเหตุผลหลักเหล่านี้ โครงการสร้างสนามบินนครปฐมจึงเกิดขึ้น โครงการสร้างสนามบินนครปฐมจะเป็นการอำนวยความสะดวกให้ทุกการเดินทางทางอากาศของผู้โดยสารมีความสะดวกสบาย รวดเร็ว และเป็นการยกระดับการท่องเที่ยวของประเทศ เส้นทางสนามบินนครปฐมของสนามบินนครปฐมจะทำให้เกิดความคล่องตัวทั้งในส่วนของผู้โดยสารขาเข้าและออก นับตั้งแต่ก้าวแรกที่เหยียบผืนแผ่นดิน ตั้งแต่ขั้นตอนเช็คอินหรือการตรวจบัตรโดยสารภายในสนามบินนครปฐม ขั้นตอนการตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระ (Security Checkpoint) ภายในสนามบินนครปฐม ขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง (Immigration Control) หรือการรอขึ้นเครื่อง (Boarding Gate) ภายในสนามบินนครปฐม การรับสัมภาระ (Baggage Claim) รวมถึงการมีของที่ต้องสำแดง เป็นต้น ทุกขั้นตอนจะช่วยให้สะดวกและคล่องแคล่วยิ่งขึ้น 

มองรอบด้านพื้นที่โครงการสร้างสนามบินนครปฐม

          แรกเริ่มโครงการสร้างสนามบินนครปฐมยังไม่ได้กำหนดพื้นที่ที่ชัดเจนว่าจะปักหมุดสร้างสนามบินนครปฐมในตำแหน่งใด แต่ในท้ายที่สุดก็มีความคืบหน้าสนามบินนครปฐม โดยสรุปแล้วสนามบินนครปฐมจะอยู่ในพื้นที่อำเภอบางเลนและอำเภอนครชัยศรี สนามบิน บางเลน-นครชัยศรี ซึ่งสนามบินนครปฐมจะเปิดให้บริการทั้งแบบสายการบินพาณิชย์ และการบินทั่วไป โดยที่ช่วงต้นของการศึกษาเส้นทางสนามบินนครปฐมภายใต้โครงการสร้างสนามบินนครปฐมได้กำหนดพื้นที่ทางเลือกของสนามบินนครปฐมไว้ทั้งหมด 5 ทางเลือก คือ อำเภอบางเลน , อำเภอนครชัยศรี , อำเภอดอนตูม , อำเภอเมืองนครปฐม และอำเภอกำแพงแสน โดยพิจารณาจากระยะเวลาเดินทางเข้าสู่กรุงเทพฯ, ขนาดพื้นที่, สภาพภูมิประเทศ/การใช้ที่ดิน, ความลาดชัน, สิ่งกีดขวางที่ส่งผลกระทบต่อการบิน, ระยะห่างจากโครงข่ายคมนาคมใกล้เคียง, ระยะห่างจากสนามบินนานาชาติดอนเมือง  

        สำหรับการสำรวจเส้นทางสนามบินนครปฐมภายใต้โครงการสร้างสนามบินนครปฐมมีขึ้นอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและอย่างเป็นระบบ มีการสำรวจความเห็นผ่านโพล เมื่อ พ.ศ. 2562 โดยความคืบหน้าสนามบินนครปฐมนั้นมีผลสำรวจว่าประชาชนเห็นด้วยต่อการสร้างเส้นทางสนามบินนครปฐมของสนามบินนครปฐม ร้อยละ 65.28 ด้วยเหตุผลในการการลดความแออัดของสนามบินนานาชาติดอนเมือง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ และทำให้คนในพื้นที่สนามบิน และจังหวัด ใกล้เคียงยังเดินทางไปใช้บริการสนามบินนครปฐมได้อย่างสะดวกขึ้น รวมถึงมีความเห็นว่าสนามบินนครปฐม เป็นการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวในอำเภอบางเลน-นครชัยศรี และโดยรอบ เพราะส่งผลถึงการกระจายรายได้ลงไปยังท้องถิ่นด้วย   

          นี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งกระบวนการที่ช่วยให้มีข้อสรุปได้ง่ายขึ้นว่าสรุปแล้วสนามบินนครปฐมมีความจำเป็นมากเพียงใด 

ความคืบหน้าสนามบินนครปฐม 

 สนามบินนครปฐมบางเลน-นครชัยศรีเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมทั้งในแง่ระยะทางและขนาด ในแง่ระยะทาง เส้นทางสนามบินนครปฐมบางเลน-นครชัยศรีติดกับถนนสายหลักคือมอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี และมอเตอร์เวย์ชลบุรี-สระบุรี-นครปฐม ที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางที่เชื่อมต่อกับวงแหวนรอบนอกได้ โดยเฉพาะอย่างการเชื่อมโยงกับสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิและสนามบินนานาชาติดอนเมือง ในแง่ระยะทางเส้นทางสนามบินนครปฐมของสนามบิน บางเลน-นครชัยศรีนี้จึงใกล้กรุงเทพฯ ที่สุด ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ เพียง 1 ชั่วโมง 10 นาที

          ส่วนในแง่ของขนาด พื้นที่ของสนามบิน บางเลน-นครชัยศรีจะมีขนาดประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร กินเนื้อที่ราว 3,500 ไร่ กรมท่าอากาศยานคาดการณ์ว่าสนามบินนครปฐมจะมีศักยภาพรองรับผู้โดยสารได้จำนวนมากถึง 25 ล้านคนต่อปี รองรับเที่ยวบินพาณิชย์ 140,000 เที่ยวบิน และรองรับเที่ยวบินส่วนตัวได้อีกถึง 11,800 เที่ยวบิน จอดรถได้ 4,200 คัน และจะมีการออกแบบให้สนามบินเป็นรูปครึ่งวงกลมทำให้ใช้พื้นที่ได้คุ้มค่าขึ้น จากรูปแบบนี้ทำให้มีลานจอดเครื่องบินส่วนตัวได้ถึง 112 หลุมจอด และมีอาคารผู้โดยสารที่มีสะพานเทียบ 24 หลุมจอด 

          ไม่เพียงแค่มุมมองของขนาดเท่านั้นความคืบหน้าสนามบินนครปฐมยังศึกษาในมุมของการก่อสร้างที่คำนึงถึงผู้อยู่อาศัยโดยรอบสนามบิน ซึ่งสนามบินนครปฐมบางเลน-นครชัยศรีกระทบกับวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนโดยรอบน้อยกว่า และเส้นทางการบินยังมีอุปสรรค์น้อยกว่าพื้นที่อื่น ๆ ที่ได้ทำการศึกษาไว้ การศึกษาผลกระทบจะเป็นอีกข้อสรุปในเบื้องต้นว่าสรุปแล้วสนามบินนครปฐมมีความปลอดภัยในแง่มุมของสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างไร 

ความคืบหน้าสนามบินนครปฐม

ความคืบหน้าสนามบินนครปฐมด้านการลงทุนในสนามบินนครปฐม

         แม้จะเป็นการลงทุนในรูปแบบรัฐเอกชนร่วมลงทุน (Public-Private Partnership : PPP) โดยรัฐจะเป็นผู้ลงทุนในที่ดินเป็นหลัก ความคืบหน้าสนามบินนครปฐมตั้งเป้าไว้ว่าจะแบ่งเป็น 3 รูปแบบคือ (1) รัฐลงทุนในที่ดินอย่างเดียว ส่วนเอกชนลงทุนในส่วนการก่อสร้าง (2) รัฐลงทุนที่ดินและระบบงานโครงสร้างพื้นฐาน และเอกชนลงทุนในอาคารผู้โดยสาร (3) รัฐลงทุนที่ดิน ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ลานจอดเครื่องบินพาณิชย์ และเอกชนลงทุนในอาคารผู้โดยสาร และอาคารปฏิบัติการ และลานจอดเครื่องบินส่วนตัว อย่างไรก็ดี ต้องมีการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีต่อไปว่าจะใช้รูปแบบใด สรุปแล้วสนามบินนครปฐมจะมีการลงทุนแบบใดอื่นอีกหรือไม่ และแม้จะยังไม่ลงมือก่อสร้างแต่ก็มีความคืบหน้าไปมาก 

สนามบินนครปฐมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง

สนามบินนครปฐม หรือสนามบิน บางเลน-นครชัยศรี : ความเปลี่ยนแปลงในแง่การลงทุน

 1. เพราะจากความคืบหน้าสนามบินนครปฐมที่มีการก่อสร้างสนามบินนครปฐม หรือสนามบิน บางเลน-นครชัยศรีอาจจะเกิดการลงทุนในเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อรองรับการโดยสารทางอากาศ 
 2. จากความคืบหน้าสนามบินนครปฐมที่มีการก่อสร้างสนามบินนครปฐม หรือสนามบิน บางเลน-นครชัยศรี ที่ อำเภอบางเลน นครชัยศรีอาจจะทำให้จังหวัดนครปฐมจะมีรูปแบบการพัฒนาความเจริญแบบกระจายแต่ไม่กระจุก นอกเหนือจากการพัฒนาที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันคือในอำเภอเมืองเท่านั้น รวมทั้งมีการลงทุนและเกิดรายได้ที่มาจากการเก็บค่าขึ้นลง ค่าจอด ค่าธรรมเนียมผู้โดยสาร ค่าเช่าสำนักงาน ฯ
 3. เนื่องจากระยะทางที่ไม่ห่างจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ และพื้นที่อีสเทิร์นซีบอร์ดโดยรอบสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ จะส่งผลให้เกิดความเชื่อมโยงในแง่การพัฒนาอุตสาหกรรมมาสู่ชาวนครปฐม และเป็นการสร้างรายได้และองค์ความรู้
 4. เนื่องจากไทยเป็นเศรษฐกิจที่พึ่งพาการท่องเที่ยว ผลพวงจากการเดินทางทางอากาศที่ทันสมัยและครอบคลุมน่าจะทำให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เกิดการลงทุนของโรงแรมที่พัก 
 5. การมีสนามบิน บางเลน-นครชัยศรีจะสร้างจังหวัดนครปฐมให้มีความเป็นเมือง หรือ Urbanization มากขึ้น และด้วยการขยายความเป็นเมืองมาจากกรุงเทพฯ มาสู่นครปฐมจะทำให้จังหวัดนครปฐมเกิดมีธุรกิจ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเติบโตสูงขึ้น
 6. เส้นทางสนามบินนครปฐมจะทำให้ชุมชนพัฒนาไปเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ คนรุ่นใหม่ไม่ละทิ้งถิ่นฐาน และเมื่อมีคนรุ่นใหม่ มีแนวความคิดใหม่ ๆ ทำให้เกิดธุรกิจแบบสร้างสรรค์ เช่น นำไลฟ์สไตล์สู่วิถีแบบคนเมืองผสมผสานเข้ากับชีวิตคนเมืองแท้ ๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดผู้ประกอบการหน้าใหม่ หรือเกิดการขยายธุรกิจ SMEs ได้ 
 7. สิ่งที่เหนือไปจากเหตุผลในการสร้างความมั่งคั่งแล้วโครงการสร้างสนามบินนครปฐมจะส่งผลกระทบเชิงบวกให้ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ทั้งระบบการผลิต การพาณิชย์ การจัดหาสินค้า วัตถุดิบ การจัดส่ง การส่งต่อ การผลิตตลอดทั้งห่วงโซ่ สนามบินส่งผลให้เกิดความอยู่รอดของประเทศและยังส่งผลต่อเศรษฐกิจโลก เพราะโลกทุกวันนี้ขับเคลื่อนด้วยความเร็ว ใครไวคนนั้นได้เปรียบกว่า ต่อให้ประเทศไทยผลิตสินค้าดีมีคุณภาพแต่ราคายังและการขนส่งใช้เวลานานก็อาจแพ้คู่แข่งได้ ความฉับไวในการค้าขายกลายเป็นปัจจัยสำคัญ ประเทศจะก้าวหน้าก็ด้วยการใช้เทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางอากาศที่ทันสมัย สนามบินจึงเข้ามาเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดความรวดเร็วนี้ และเพียงแค่มีความคืบหน้าสนามบินนครปฐมต่างชาติก็เริ่มมองหาโอกาสในการลงทุนแล้ว 

          สรุปแล้วสนามบินนครปฐมน่าจะเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงในแง่การลงทุนในทางที่ดีขึ้น 

ความเปลี่ยนแปลงด้านการอยู่อาศัย กับการมาถึงของสนามบินนครปฐม

สนามบินนครปฐม หรือสนามบิน บางเลน-นครชัยศรี : ความเปลี่ยนแปลงในแง่ที่อยู่อาศัย

 1. ด้วยความทันสมัยและความเจริญที่มาพร้อมกับการมีเส้นทางสนามบินนครปฐมของสนามบิน บางเลน-นครชัยศรีที่จะส่งผลดีต่อสภาพเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ทำให้มีจำนวนผู้อยู่อาศัยจากถิ่นที่อื่นมาในจังหวัดนครปฐมมากขึ้น หนาแน่นขึ้น จะทำให้พื้นที่กลายเป็นความเป็นเมืองขยายตัวออกไป จากเดิมที่อยู่อาศัยแนวราบมีจำนวนมากก็จะค่อย ๆ หายไป และกลายเป็นรูปแบบที่อยู่อาศัยแนวดิ่ง หรือ Vertical Living มากขึ้น ๆ เพื่อให้เห็นชัดเจนคือ ที่พักอาศัยขนาดกลาง ยกตัวอย่างเช่น บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด อาจไม่หลงเหลือหรือหายไป จะมีที่พักอาศัยในรูปแบบคอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนต์เข้ามาทดแทน เนื่องจากที่พักอาศัยแบบนี้จะเป็นที่ต้องการสำหรับคนทำงานหรือบุคลากรที่ทำงานภายในหรือโดยรอบสนามบิน ข้อได้เปรียบของที่อยู่อาศัยแนวดิ่ง หรือ Vertical Living คือราคาที่จับต้องได้มากกว่า รวมถึง ที่อยู่อาศัยแนวดิ่ง หรือ Vertical Living ยังเข้ามาแก้ปัญหาการขาดแคลนที่อยู่ด้วย 
 2. แม้ว่าที่อยู่อาศัยแนวดิ่งในความรับรู้ของคนไทยจะมีขนาดพื้นน้อยกว่าทาวน์เฮาส์ มีขนาดเล็กกว่าบ้านเดี่ยวไปมาก แต่ในอนาคตของการมีสนามบินนครปฐม ที่อยู่อาศัยแนวดิ่งจะถูกออกแบบและพัฒนาให้มีความใกล้เคียงคำว่าบ้านเดี่ยวหรือกระทั่งทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮมมากขึ้น เช่น การใช้วัสดุที่สามารถขยายพื้นที่ได้ เพื่อประโยชน์ใช้สอยด้านพื้นที่ หรือเพื่อเพิ่มขนาดพื้นที่ เป็นต้น   
 3. และเมื่อเกิดเป็นที่อยู่อาศัยแบบแนวดิ่ง การอยู่อาศัยแบบร่วมกันจึงหลีกหนีไม่ได้ ดังนั้น ที่อยู่อาศัยโดยละแวกสนามบินนครปฐมจึงจะอยู่บนคอนเซปต์ Co-Living มากขึ้น คนในที่อยู่อาศัยจะมีความมีส่วนร่วมต่อพื้นที่ที่เขาอาศัยอยู่ มีการออกแบบให้มีพื้นที่ส่วนกลางมากกว่าส่วนตัว เพื่อให้เกิดการแบ่งปัน เช่น มี co-working space , ฟิตเนส และการออกแบบที่รองรับคนทุกช่วงวัย  
 4. ที่อยู่อาศัยแบบแนวดิ่งจะนิยมใช้การออกแบบให้มีการใช้งานแบบมัลติฟังก์ชัน เฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นออกแบบให้สวยงามแต่ก็พร้อมที่จะเผยการใช้งานได้ทุกเมื่อ และเมื่อใช้งานเสร็จก็สามารถเก็บได้แม้ในเนื้อที่จำกัด  
 5. จากความคืบหน้าสนามบินนครปฐม อาจส่งผลให้มีการแบ่งโซนที่พักอาศัยค่อนข้างชัดเจน เช่น เขตที่พักอาศัยของผู้มีรายได้น้อย เขตที่พักอาศัยของผู้มีรายได้ปานกลาง เขตที่พักของชนชั้นสูง เขตที่พักอาศัยชานเมือง ยกตัวอย่างเช่น โซนภายในหรือติดกับสนามบินนครปฐม น่าจะย่านพักอาศัยของผู้ใช้แรงงาน ในขณะที่โซนไกลออกไปหรือโซนรอบนอกสนามบินนครปฐมจะถูกใช้เป็นย่านที่อยู่อาศัยของคนฐานะสูงขึ้นหรือฐานะดี โดยส่วนรอบนอกจะมีความแออัดน้อยกว่า   
 6. สำหรับที่พักอาศัยที่น่าจับตามองของสนามบิน บางเลน-นครชัยศรีจะอยู่ไม่ห่างหรือไกลจากตัวสนามบินนครปฐมที่สามารถเดินทางไปมาหาสู่ใจกลางของเมืองหรือสนามบินนครปฐมและเชื่อมต่อไปยังสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิและดอนเมืองได้ และที่อยู่อาศัยรอบนอกสนามบินนครปฐมที่อยู่ใกล้มอเตอร์เวย์บางใหญ่-กาญจนบุรี และมอเตอร์เวย์ชลบุรี-สระบุรี-นครปฐม จะเป็นทำเลสำคัญเนื่องจากมีความเชื่อมโยงกับจังหวัดรอบข้าง 
 7. หากเกิดสนามบิน บางเลน-นครชัยศรี จริงจะทำให้ไลฟ์สไตล์ของคนในพื้นที่โดยรอบสนามบิน บางเลน-นครชัยศรีต้องแข่งกับคนอื่น มีข้อจำกัดเรื่องเวลา ที่อยู่อาศัยที่ต้องคิดถึงเป็นลำดับแรก ๆ คือ ที่อยู่อาศัยรอบสนามบินนครปฐม หรือสนามบิน บางเลน-นครชัยศรี ที่อยู่ติดระบบขนส่งมวลชน ระบบขนส่งสาธารณะเพราะช่วยประหยัดเวลา ช่วยให้ผู้อยู่อาศัยจัดสรรเวลาได้ง่ายขึ้น 

 สรุปแล้วสนามบินนครปฐมน่าจะเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงในแง่ที่อยู่อาศัยในรูปแบบที่ไม่เหมือนเดิม โดยเป็นวิถีที่หมุนไปตามการพัฒนา แต่สรุปแล้วสนามบินนครปฐมก็น่าจะสร้างความเปลี่ยนแปลงในทางที่เป็นบวก

          ทั้งหมดทั้งสิ้น เพื่อแสดงให้เห็นว่าโครงการสร้างสนามบินนครปฐมเป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อธุรกิจทั้งการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ของนครปฐมให้ยังคงเติบโตไปอย่างต่อเนื่อง และส่งผลให้มีการแข่งขันกันดุเดือนและรุนแรงขึ้นด้วย สรุปแล้วสนามบินนครปฐมและความคืบหน้าสนามบินนครปฐมสร้างความคึกคักให้จังหวัดนครปฐมไม่น้อย ในขณะเดียวกันผลสรุปแล้วสนามบินนครปฐมจะเดินต่ออย่างไร อีกนานแค่ไหน หรือไม่ ก็ต้องจับตาดูอย่างไม่คลาดสายตาสำหรับสนามบินนครปฐม ที่จะต้องพิจารณาให้รอบคอบและอย่างรอบด้าน หากโครงการสร้างสนามบินนครปฐมมีผลดีในเชิงเศรษฐกิจแต่สร้างความเสียหายในด้านอื่น ๆ มากกว่า โครงการสร้างสนามบินนครปฐมก็ต้องคิดอย่างถี่ถ้วนด้วย 

           เพื่อน ๆ สามารถติดตามอัพเดทข่าวอสังหา รวมทั้งข้อมูลทำเลที่น่าสนใจ ในการลงทุนได้ที่นี่ เพราะมีบทความดี ๆ คอยนำเสนอให้เพื่อน ๆ ทุกวัน อย่าลืมติดตามเราเอาไว้ล่ะ แล้วพบกันใหม่บทความหน้าจ้า