logo

พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 6 ราย รวมเป็น 3,015 ราย

6 รายเป็นใครบ้าง?

- สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยก่อนหน้า 1 ราย จากจังหวัดนราธิวาส

- พบประวัติเดินทางไปสถานที่ชุมชน 1 ราย จากจังหวัดภูเก็ต

- อาชีพเสี่ยง 3 ราย จากจังหวัดภูเก็ต

- ค้นหาเชิงรุก 1 ราย จากจังหวัดยะลา

**ผู้ป่วยกลุ่มใหม่ อยู่ในช่วงอายุ 19-29 ปี**

ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวม 56 ราย

หายป่วยเพิ่ม 2 ราย รวม 2,796 ราย

เพิ่มเติม

- ประกาศผ่อนปรนระยะที่ 2 รอประกาศวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. ประจำวันที่ 11 พฤษภาคม 2563