logo

พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย รวมเป็น 3,031 ราย

- ผู้ติดเชื้อทั้งหมด มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยติดเชื้อก่อนหน้า

- รายที่ 1 : เป็นหญิงไทย อายุ 29 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยในที่ทำงาน เริ่มป่วยด้วยอาการถ่ายเหลว ตรวจหาเชื้อในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

- รายที่ 2 : เป็นชายไทย อายุ 55 ปี จากจังหวัดกรุงเทพฯ สัมผัสกับผู้ป่วยที่ทำงานที่เดียวกัน (รายที่ 1) เข้าตรวจหาเชื้อในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 และเข้าพักในโรงพยาบาลเดียวกันกับผู้ป่วยใหม่รายที่ 1

- รายที่ 3 : หญิงไทย อายุ 27 ปี จากจังหวัดภูเก็ต อาชีพพนักงานขายสินค้า มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วย และตรวจหาเชื้อในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ปัจจุบันพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจังหวัดภูเก็ต  

ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม รวม 56 ราย

หายป่วยเพิ่ม 1 ราย รวม 2,857 ราย

- ผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลเหลือเพียง 118 ราย

เพิ่มเติมหลังผ่อนปรนระยะ 2  

- หลายพื้นที่ปฏิบัติตามมาตรการได้ดีแล้ว แต่บางพื้นที่เช่น ตลาดสด ยังมีความหนาแน่น และรักษาระยะห่างไม่เพียงพอ 

ขอบคุณข้อมูลจาก ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. ประจำวันที่ 18 พฤษภาคม 2563