logo

          สถานการณ์ผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โควิด-19 ระลอก 2 ทำให้ภาครัฐมีการประกาศมาตรการเยียวยาโควิดรอบ 2 หรือเงินเยียวยา ออกมา เพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบในด้านต่าง ๆ และให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม ทั้งลูกจ้าง นายจ้าง แรงงานผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ หรือธุรกิจประเภทเอสเอ็มอี ฯลฯ เพื่อเป็นการประคับประคองฟื้นฟูสภาวะเศรษฐกิจของประเทศให้ดำเนินต่อไป รัฐบาลจึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาโควิดรอบใหม่ โดยได้กำหนดกลุ่มที่จะได้รับความช่วยเหลือ และกลุ่มที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือไว้อย่างชัดเจน รายละเอียดจะเป็นแบบไหน ต้องทำอย่างไรบ้าง เรามีคำแนะนำดี ๆ มาฝากกันกับเยียวยาโควิดรอบ 2 มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ มีขั้นตอนอย่างไร ใครได้สิทธิ์บ้าง ซึ่ง CondoNewb ได้มาพูดคุยย้ำเตือนกันอีกครั้ง

. . . . . . . . . .

เยียวยาโควิดรอบ 2

เยียวยาโควิดรอบ 2 กลุ่มที่ได้รับความช่วยเหลือและที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือมีใครบ้าง

1. กลุ่มที่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาโควิดรอบ 2

 • กลุ่มอาชีพอิสระ
 • กลุ่มแรงงานนอกระบบ
 • กลุ่มเกษตรกร

          กลุ่มแรก คือ กลุ่มที่จะได้รับความช่วยเหลืออยู่แล้ว โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่คือ กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน และกลุ่มผู้ใช้โครงการคนละครึ่ง ที่มีจำนวนประมาณ 14 ล้านราย สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจะต้องลงทะเบียนใหม่ โดยเงื่อนไขว่าจะได้รับความช่วยเหลือหรือไม่นั้น จะพิจารณาจากจำนวนเงินขั้นต่ำในบัญชีธนาคารที่จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่มาตรการเยียวยาโควิด-19 ตามที่โครงการเราชนะกำหนดไว้

2. กลุ่มที่ไม่ได้รับความช่วยเหลือเยียวยาโควิดรอบ 2

 • กลุ่มข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • กลุ่มที่อยู่ในระบบประกันสังคม มาตรา 33 กลุ่มนี้มีประมาณ 11 ล้านราย
 • กลุ่มผู้มีรายได้สูง

. . . . . . . . . .

มาตรการเยียวยาโควิดรอบ 2 จากรัฐบาล

          จากการช่วยเหลือตอนสถานการณ์โควิด-19 รอบแรกนั้น มีมาตรการจากรัฐบาลออกมามากมาย เช่น โครงการเราไม่ทิ้งกัน เงินเยียวยาเกษตรกร ฯลฯ สำหรับเงินเยียวยาโควิดรอบ 2 ล่าสุดนั้น รัฐบาลได้เตรียมเงินเยียวยาจากสถานการณ์ครั้งนี้ เป็นจำนวน 6.9 แสนล้านบาท โดยมีขั้นตอน และรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

1. ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน ตามใบแจ้งหนี้

          โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 ช่วยเหลือเฉพาะกรณีบ้านพักอาศัยที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือน สำหรับบ้านพักอาศัยที่ใช้ไฟเกิน 150 หน่วยต่อเดือน จะลดให้ตามเงื่อนไขที่กำหนด และสำหรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้ไฟฟรี 50 หน่วยแรก 

2. ลดค่าน้ำประปา 10% ตามใบแจ้งหนี้

          โดยจะเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2564 เช่นกัน สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ได้ใช้มาตรการนี้คือบ้านพักอาศัย กิจการขนาดเล็ก ยกเว้นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

3. ช่วยเหลือค่าอินเทอร์เน็ต

          เป็นการเพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านและความเร็วโทรศัพท์มือถือ เพื่อสนับสนุนการทำงาน Work From Home และสำหรับช่วยในการโหลด Application ไทยชนะฟรี โดยไม่คิดค่า Data เป็นจำนวนทั้งสิ้น 3 เดือน

4. ขยายสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเพิ่มอีกจำนวน 1.3 ล้านสิทธิ์

          ซึ่งโครงการนี้จะช่วยให้ประชาชนสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย รวมถึงเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้ผู้ค้ารายย่อย โดยกำหนดเปิดลงทะเบียนในวันที่ 20 มกราคม 2564 นี้ และสามารถใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

5. โครงการเราชนะ

          กำหนดให้จ่ายเงินเยียวยารายละ 3,500 บาทต่อเดือน เป็นจำนวนทั้งหมด 2 เดือน ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับคือ กลุ่มอาชีพอิสระ กลุ่มแรงงานนอกระบบ และกลุ่มเกษตรกร

เราชนะ

นอกจากนั้น รัฐบาลยังมีมาตรการช่วยเหลืออื่น ๆ อีก เช่น

 • ให้ขยายเวลาการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 90% ออกไปอีก 1 ปี และให้มีการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอน 0.01% ซึ่งการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนนี้ จะนำเสนอภายในเดือนมกราคม 2564 นี้
 • มาตรการแบงก์รัฐเติมสภาพคล่อง วงเงินจำนวน 2.68 แสนล้านบาท
 • เพิ่มมาตรการสำหรับช่วยเหลือผู้ใช้แรงงาน โดยให้ขยายเวลาส่งเงินประกันสังคม กรณีว่างงานจากการเลิกจ้างจะได้เงินชดเชย 70% ของค่าจ้าง แต่ไม่เกินจำนวน 200 วันต่อปี
 • หรือว่างงานจากการลาออก จะได้รับเงินชดเชย 45% ของค่าจ้าง แต่ไม่เกิน 90 วันต่อปี

          สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนโครงการเยียวยาต่าง ๆ เช่น คนละครึ่ง บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จะสามารถเข้าร่วมโครงการเราชนะได้ ทำให้ผู้ถือบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ความช่วยเหลือจากรัฐบาล รวมเดือนละ 4,000 บาท คือ เงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้า 500 บาทต่อเดือน และเงินเยียวยาจากโครงการเราชนะอีก 3,500 บาท และยังคงมีสิทธิ์อื่น ๆ ที่เคยได้เหมือนเดิม เช่น ค่ารถโดยสารสาธารณะ สิทธิ์ในการลดหย่อนค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ตามเงื่อนไขที่กำหนด และมีสิทธิ์ได้รับคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT 5%

. . . . . . . . . .

ความช่วยเหลือจากมาตรการเยียวยาโควิดรอบ 2 มีโครงการอะไรบ้าง

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

          ได้ดำเนินการมาตรการเพื่อเยียวยาเกษตรกร รอบ 2 โดยได้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อเกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนจ่ายเงินเยียวยาโควิด-19 ในรอบแรกไปแล้ว ในปี 2563 ประมาณ 8 ล้านราย โดยในการดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาโควิดรอบ 2 นี้ ได้ให้เกษตรกรรายใหม่และในรายที่ตกหล่นสามารถทำการลงทะเบียนเพิ่มได้อีกด้วย ส่วนขั้นตอนจะใช้วิธีการเดียวกันกับปี 2563 ด้วยการจ่ายเงินเยียวยาให้รายละ 15,000 บาท โอนเข้าบัญชีของเกษตรกรโดยตรง เดือนละ 5,000 บาท เป็นจำนวน 3 เดือน จะเริ่มในเดือนมิถุนายน กรกฎาคม และสิงหาคม 2564

กระทรวงการคลัง

          โครงการคนละครึ่ง ถึงแม้จะไม่ได้เป็นโครงการที่ช่วยเหลือเยียวยาโควิดรอบ 2 โดยตรง แต่ก็เป็นโครงการที่จะสามารถช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้รับประโยชน์ไปด้วย ช่วยให้การใช้ชีวิตภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ผ่อนคลายมากขึ้น จากเดิมที่เปิดให้ประชาชนในรอบแรก ถือว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก จึงได้เปิดเฟส 2 เพิ่มขึ้น มีผู้รับสิทธิอีกจำนวน 5 ล้านคน พร้อมกับเพิ่มวงเงินในการใช้จ่าย จาก 3,000 บาท เป็น 3,500 บาท และขณะนี้ก็ได้รับอนุมัติให้ขยายสิทธิ์อีกจำนวน 1 ล้านสิทธิ์ และเปิดให้ลงทะเบียน วันที่ 20 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา

มาตรการเยียวยาโควิดรอบ 2 ประกันสังคม

          สำนักงานประกันสังคม กำหนดนโยบายในการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควิด-19 โดยมีการเยียวยาโควิดรอบ 2 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนลูกจ้างทำงานในสถานประกอบการซึ่งมีนายจ้าง มาตรา 33 และส่วนของผู้ประกันตนที่ไม่มีนายจ้าง ตามมาตรา 36 และมาตรา 40 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การเยียวยาโควิดรอบ 2 กลุ่มลูกจ้างทำงานในสถานประกอบการซึ่งมีนายจ้าง ประกันสังคมมาตรา 33 

 • ลดหย่อนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ลูกจ้าง-นายจ้าง ร้อยละ 3 ดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม 2564
 • กรณีว่างงานเพราะถูกเลิกจ้าง ได้เงินชดเชยร้อยละ 70 ของค่าจ้าง แต่ไม่เกินปีละ 200 วัน
 • กรณีว่างงานจากการลาออก ได้เงินชดเชยร้อยละ 45 ของค่าจ้าง แต่ไม่เกินปีละ 90 วัน
 • การว่างงานที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น ประกาศจากราชการให้ปิดพื้นที่หรือหยุดปฏิบัติงาน โดยเฉพาะในโรงงานต่าง ๆ จะได้รับชดเชยร้อยละ 50 ของค่าจ้าง แต่ไม่เกินปีละ 90 วัน
 • กรณีนายจ้างหยุดกิจการบางส่วนหรือทั้งหมด นายจ้างต้องจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของค่าจ้าง

2. การเยียวยาโควิดรอบ 2 กลุ่มผู้ประกันตนที่ไม่มีนายจ้าง ประกันสังคม มาตรา 39 และ 40

          เป็นกลุ่มที่ต้องรอความชัดเจนจากรัฐบาลอีกครั้งหนึ่ง โดยหากได้รับการเยียวยาด้วย ก็จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนรับความช่วยเหลือประมาณปลายเดือนมกราคมนี้เช่นกัน

ความแตกต่างของผู้ประกันตน

 • ผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 คือ พนักงานเอกชนทั่วไปที่ยังทำงานอยู่ในสถานประกอบการที่มีนายจ้าง
 • ผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 คือ พนักงานที่ลาออกจากบริษัทเอกชนแล้ว และเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 โดยส่งเงินสมทบมากกว่า 12 เดือนแล้ว และลาออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน
 • ผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 คือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ ค้าขาย ไม่มีนายจ้างประจำ อายุระหว่าง 15-65 ปี

. . . . . . . . . .

โควิด 19

รายละเอียดมาตรการเยียวยาโควิดรอบ 2 จากสถาบันการเงินของภาครัฐ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

          ธอส.ดำเนินการออกมาตรการช่วยเหลือเยียวยาโควิดรอบ 2 ปี 2564 ให้กับลูกค้าธนาคารและประชาชนโดยทั่วไป ภายใต้โครงการ ธอส. รวมไทย สร้างชาติ 2564 มีรายละเอียดดังนี้

 • ลูกค้าเดิมที่เคยเข้าร่วมหรืออยู่ระหว่างใช้มาตรการช่วยเหลือ ให้ติดต่อธนาคารได้ภายใน 15 - 29 มกราคม 2564
 • ลูกหนี้สถานะ NPL และลูกหนี้สถานะ NPL ที่อยู่ระหว่างการปรับโครงสร้างหนี้ติดต่อได้ภายใน 15 มกราคม - 26 กุมภาพันธ์ 2564
 • ลูกค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ ติดต่อธนาคารได้ภายใน 1 - 26 กุมภาพันธ์ 2564
 • ลูกค้าผู้ประกอบการ SMEs สินเชื่อประเภทแฟลต ติดต่อได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

          สำหรับขั้นตอนเยียวยาโควิดรอบ 2 ของธนาคารอาคารสงเคราะห์นั้น ให้ผู้ประสงค์ขอความช่วยเหลือดาวน์โหลดหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองจากหน่วยงาน Statement ผ่านทาง Application : GHB ALLหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทรศัพท์หมายเลข 02-6459000 หรือทาง Facebook Fanpage ธอส. 

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank)

 • มีมาตรการส่งเสริม ช่วยเหลือเยียวยาโควิดรอบ 2 ผู้ประกอบการที่มีแนวโน้มเติบโตด้วยการเพิ่มวงเงิน
 • มีมาตรการผ่อนปรน ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่มีรายได้ลดลง แต่ยังสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ จะช่วยเหลือด้วยการขยายเวลาการชำระหนี้ พร้อมกับเพิ่มสภาพคล่องเมื่อชำระหนี้ได้หมด
 • มีมาตรการขยายระยะเวลา โดยกำหนดระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 2 ปี
 • มาตรการประคับประคอง เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ขาดสภาพคล่องด้วยการปรับโครงสร้างหนี้

          สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ EXIM Bank โทรศัพท์หมายเลข 02-2713700, 02-2780047 และ 02- 3172111

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

 • ปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้รายย่อย เช่น ปรับลดอัตรากำไรสินเชื่อแบบอเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกัน ขยายเวลาผ่อนชำระสินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกัน ออกไปอีก 5 ปี 
 • ช่วยเหลือเยียวยาโควิดรอบ 2 ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ เช่น พักชำระหนี้เงินต้น และให้ชำระเฉพาะกำไรนาน 1 ปี ขยายระยะเวลาชำระสินเชื่อไปตามระยะเวลาพักชำระหนี้เงินต้น ยกเว้นเบี้ยปรับจากการผิดนัดชำระหนี้ โดยธนาคารอิสลามจะพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม ตามความผลกระทบและความรุนแรงของปัญหา
 • มาตรการขอผ่อนปรนการชำระหนี้ ทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและโดยอ้อม
 • มาตรการให้วงเงินสินเชื่อเพิ่มเติม เช่น พิจารณาให้ตามความจำเป็นหรือความเสียหายที่เกิดขึ้น ยกเว้นไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน ยกเว้นค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ

          ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอิสลาม หมายเลขโทรศัพท์ 1302

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank)

          ออกโครงการช่วยเหลือเยียวยาโควิดรอบ 2 ตามมาตรการ พักหนี้อุ่นใจ เติมเงินใหม่ ไปต่อ มีรายละเอียดดังนี้

 • โครงการพักชำระหนี้เงินต้น โดยกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • โครงการเติมทุนใหม่ เช่น สินเชื่อรายเล็ก Extra Cash วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาท ดอกเบี้ยคงที่ 3% จำนวน 2 ปี โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน สินเชื่อ SME One

          ผู้ที่มีความประสงค์สามารถติดต่อผ่านหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสภาเกษตรกรแห่งชาติ หรือสามารถติดต่อได้ที่ SME D Bank ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือทาง Application : SME D Bank, Line OA : SME Development Bank และ www.smebank.co.th หรือติดต่อได้ที่ Call Center โทรศัพท์หมายเลข 1357 

บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)

 • มาตรการเยียวยาโควิดรอบ 2 ช่วย SMEs วงเงินค้ำประกัน 100,000 ล้านบาท สำหรับ SMEs จำนวน 92,000 ล้านบาท และผู้ประกอบการรายย่อย จำนวน 8,000 ล้านบาท
 • มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ SMEs บสย. ดังนี้ ลดค่างวดลงกว่า 50% เมื่อชำระเงินนำไปตัดต้นเงินทันที ลดดอกเบี้ย 0% พักชำระหนี้นาน 6 เดือน

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-8909999

ธนาคารออมสิน

 • มีการลด - ออมสินพักชำระหนี้ สำหรับลูกค้าสินเชื่อในพื้นที่สีแดง 28 จังหวัด ที่เสี่ยงโควิด-19 เปิดให้เข้าร่วมโครงการได้ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564
 • ขยายเวลาสินเชื่อสำหรับประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการรายย่อย ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข จำนวนทั้งสิ้น 5 โครงการ คือ สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย สินเชื่อเสริมพลังฐานราก SMEs มีที่มีเงิน โครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำช่วยเหลือ SMEs ภาคท่องเที่ยว และ Soft Loan ฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทย สามารถขอสมัครรับสินเชื่อได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าจะเต็มวงเงิน

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ธนาคารออมสิน โทรศัพท์หมายเลข 1506

โดยโครงการของธนาคารออมสิน มีดังนี้

1. โครงการพักชำระหนี้

          เป็นโครงการเยียวยาโควิดรอบ 2 ที่ช่วยลดภาระของลูกค้าธนาคารออมสินในพื้นที่สีแดง 28 จังหวัดเสี่ยงโควิด-19 เพื่อช่วยลดภาระ ซึ่งได้เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียด คือ ให้ลูกค้าขอพักชำระเงินต้น จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย หรือขอลดการจ่ายดอกเบี้ยบางส่วน ซึ่งจะพิจารณาจากความหนักเบาของผลกระทบที่ได้รับ กำหนดเวลา 3 - 6 เดือน โดยผู้มีสิทธิ์ต้องเป็นลูกค้าของธนาคารในพื้นที่สีแดง 28 จังหวัดเสี่ยงโควิด-19 สำหรับผู้ที่ทำงานในจังหวัดเสี่ยง แต่ไม่มีบัญชีเงินกู้ในพื้นที่ ให้ติดต่อที่สาขาของเจ้าของบัญชีเงินกู้ จัดเตรียมสำเนาบัตรประชาชน หลักฐานแสดงรายได้ปกติ หลักฐานหลังได้รับผลกระทบโควิด-19 รูปถ่ายหรือหลักฐานที่ระบุว่าได้รับผลกระทบ และสามารถลงทะเบียนได้ที่ www.gsb.or.th เมื่อกรอกข้อมูลแล้วเสร็จใช้เวลาภายใน 14 วัน เจ้าหน้าที่ของธนาคารจะติดต่อกลับ โดยหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 1115 ศูนย์ข้อมูลข่าวสารธนาคารออมสิน

2. โครงการสินเชื่อเสริมพลังฐานราก

          เริ่มเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม - 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าวงเงินจะหมด พร้อมกับให้วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อคน อัตราดอกเบี้ยเป็นแบบ Flat Rate ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน หากผิดนัดชำระหนี้คิดเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ส่วนการคืนเงิน กำหนดให้คืนเป็นรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 3 ปี หรือ 30 งวด และไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน โดยมีระยะเวลาปลอดการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย จำนวน 6 เดือนแรก ทั้งนี้ จะหักเงินชำระหนี้จากบัญชีเงินฝากโดยที่เจ้าของบัญชีต้องทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากด้วย ทั้งนี้ ได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนในช่วงโควิด-19 รอบ 2 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าวงเงินจะหมด โดยสามารถยื่นกู้ได้ทาง APP : MyMo

สินเชื่อ

ขั้นตอนการลงทะเบียนยื่นกู้ธนาคารออมสิน กับเยียวยาโควิดรอบ 2

1. เข้า APP MyMo เลือกเมนูสมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก 

2. กดปุ่มสมัคร และกรอกเลขหลังบัตรประชาชน กดปุ่มยืนยัน 

3. ระบบจะโชว์วงเงินสูงสุดที่สามารถขอสินเชื่อได้ ให้เลือกจำนวนที่ต้องการและตรวจสอบข้อมูล แล้วกดถัดไป 

4. กดยอมรับเงื่อนไขหลังจากอ่านข้อกำหนดเรียบร้อยแล้ว พร้อมกดยินยอมและยืนยัน

 

5. ระบบจะส่งรหัส OTP มาให้ กรอกรหัส OTP แล้วกดยืนยัน 

6. ระบบจะแจ้งทันทีว่าท่านสามารถกู้เงินได้หรือไม่ 

7. ผู้ที่ได้รับอนุมัติระบบจะให้กดทำสัญญาภายใน 7 วัน แล้วกดถัดไป 

8. อ่านสัญญาเงินกู้ให้ละเอียดก่อนกดยอมรับ และกรอกรหัส MyMo

9. กดรับรหัส OTP กรอกรหัส OTP กดยืนยันอีกครั้ง

10. เมื่อทำขั้นตอนดังกล่าวครบถ้วน จะได้รับเงินกู้ภายใน 24 ชั่วโมง

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

 • ก็มาช่วยเรื่องเยียวยาโควิดรอบ 2 ด้วยโดยพักชำระหนี้ สำหรับประชาชนทั่วไปและผู้ที่อยู่อาศัย ในพื้นที่ 28 จังหวัดเขตเสี่ยงโควิด-19 เพื่อเป็นการพักชำระหนี้ ลดภาระหนี้ และขยายเวลาและลดภาระชำระหนี้
 • ฟื้นฟูและปรับโครงสร้างธุรกิจ ด้วยการพิจารณาให้สินเชื่อต่าง ๆ เช่น สินเชื่อฉุกเฉินโควิด-19 สินเชื่อฉุกเฉินเสริมสภาพคล่องดอกเบี้ยต่ำ สินเชื่อระยะสั้นฤดูกาลผลิตใหม่ สินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ สินเชื่อ New Gen Hug บ้านเกิด สินเชื่อแก้หนี้นอกระบบ และสินเชื่อ SMEs (Soft Loan)

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ธ.ก.ส. โทรศัพท์หมายเลข 02-5550555

โดยโครงการของ ธ.ก.ส. กับเยียวยาโควิดรอบ 2 มีดังนี้

1. โครงการลดภาระหนี้สำหรับหนี้ NPL หรือมีดอกเบี้ยค้างชำระเกิน 15 เดือน

          โดยผู้มีสิทธิจะได้เงินคืนดอกเบี้ยตามดอกเบี้ยที่ชำระจริง คือ ลูกค้าเกษตรและบุคคล รับเงินคืน 20% ของยอดดอกเบี้ยที่ชำระจริง และกลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ นิติบุคคล กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง รับเงินคืน 10% ของดอกเบี้ยที่ชำระไว้จริง ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการคือผู้กู้สัญญากู้ตามโครงการที่ได้รับชดเชยดอกเบี้ยตามนโยบายรัฐบาล สหกรณ์นอกภาค องค์กร และสัญญาเงินกู้ที่ ธ.ก.ส.กำหนด โดยระยะเวลาของโครงการนี้ระหว่าง 1 ธันวาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564

2. โครงการชำระดีมีคืน สำหรับหนี้เงินกู้จัดชั้นปกติ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.)

          มี 2 แนวทาง คือ

 • ลูกค้าเกษตรกรและบุคคล จะได้รับเงินคืน 20% ของดอกเบี้ยที่ชำระจริง แต่ไม่เกิน 5,000 บาทต่อราย 
 • กลุ่มบุคคล กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ นิติบุคคล กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง ยกเว้นสหกรณ์นอกภาคเกษตรและองค์กร รับเงินคืน 10% ของดอกเบี้ยที่ชำระ แต่ไม่เกิน 50,000 บาทต่อราย 

          สำหรับผู้ที่ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ผู้กู้สัญญากู้ตามโครงการที่ได้รับชดเชยดอกเบี้ยตามนโยบายรัฐบาล สหกรณ์นอกภาค องค์กร และสัญญาเงินกู้ที่ ธ.ก.ส. กำหนด โดยกำหนดระยะเวลาโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 วงเงินที่จัดเตรียมไว้สำหรับโครงการนี้ จำนวน 3,000 ล้านบาท แล้วแต่เงื่อนไขใดจะสิ้นสุดก่อน หากมีข้อสงสัยหรือต้องการทราบรายละเอียดมากขึ้น

สามารถติดต่อได้ที่ ธ.ก.ส. ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือโทรศัพท์หมายเลข 02 555 0555

. . . . . . . . . .

การช่วยเหลือหนี้บัตรเครดิต จากมาตรการเยียวยาโควิดรอบ 2

          ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ขยายเวลาให้ลูกหนี้ธนาคาร สถาบันการเงินต่าง ๆ ทำการขอรับความช่วยเหลือได้ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยได้กำหนดมาตรการช่วยเหลือเยียวยาโควิดรอบ 2 สำหรับบัตรเครดิต ด้วยการให้เปลี่ยนเป็นสินเชื่อระยะยาว 48 งวด หรือขยายเวลาชำระหนี้ ดอกเบี้ยไม่เกิน 12% โดยธนาคารต่าง ๆ มีมาตรการช่วยเหลือ ดังนี้

ธนาคารกสิกรไทย

          มี 2 แนวทางการช่วยเหลือเยียวยาโควิดรอบ 2 ให้ผู้ที่ได้ผลกระทบ ด้วยการพักชำระเงินต้น ให้จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยไปก่อนเป็นจำนวน 6 รอบบัญชี หรือให้เปลี่ยนยอดคงค้างเป็นการผ่อนชำระ 48 งวด โดยมีดอกเบี้ยพิเศษ 12%

ธนาคารกรุงเทพ

          กำหนดมาตรการปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำจาก 10% เป็น 5% ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารจะได้รับสิทธิโดยอัตโนมัติ ปรับลดเพดานดอกเบี้ยจาก 18% เป็น 16% เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 โดยลูกค้าบัตรเครดิตธนาคารจะได้รับสิทธิโดยอัตโนมัติเช่นกัน และขยายวงเงินให้ลูกค้าที่มีประวัติการชำระหนี้ดี จาก 1.5 เท่า เป็น 2 เท่า ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564 หากประสงค์เข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 02-6384000 หรือ Email : [email protected]

social distancing

. . . . . . . . . .

          การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น ส่งผลกระทบต่อผู้คนเป็นจำนวนมาก การออกมาตรการเยียวยาโควิดรอบ 2 นั้น เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจ จากการหยุดงาน หรือหยุดพักกิจการต่าง ๆ เป็นมาตรการเร่งด่วนของภาครัฐที่กำลังเร่งทยอยกันออกมา และแบ่งไปตามสัดส่วนของผู้ที่ได้รับสิทธิ ท่ามกลางการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ยังคงมีอยู่ ซึ่งเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกัน เพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ไปให้จงได้ ด้วยการปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ ล้างมือด้วยน้ำเปล่า หรือเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ สวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งเมื่อต้องออกจากบ้าน หรือเข้าไปในที่ชุมชน ส่วนใครที่ได้รับผลกระทบและยังไม่เข้าใจในเรื่องเยียวยาโควิดรอบ 2 นั้น หลังว่าอ่านคำแนะนำในบทความเยียวยาโควิดรอบ 2 มาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ มีขั้นตอนอย่างไร ใครได้สิทธิ์บ้าง ก็รีบตรวจสอบสิทธิ์ของท่าน หากตกหล่อนผิดพลาดจะได้รีบแก้ไขได้ทันท่วงที