logo

          ด้วยภาวะโลกร้อนและมลภาวะที่ส่งผลกระทบรุนแรงต่อคนในปัจจุบัน จึงมีการกำหนด นโยบายสิ่งแวดล้อม ขึ้น ด้วยการเริ่มตระหนักถึงปัญหาของทุกภาคส่วน ทั้งรัฐบาลเองก็ได้มีการกำหนดนโยบายออกมาขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อมในภาพรวมทั้งประเทศ รวมถึงภาคเอกชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์หลายรายที่ตอบรับนโยบายของภาครัฐ 

          จนนำไปสู่การพัฒนาและออกแบบโครงการที่เน้นให้ความสำคัญในการรับผิดชอบต่อสังคมด้าน นโยบายสิ่งแวดล้อม มากขึ้น เพื่อเป็นการเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และนำไปสู่ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม มาทำความรู้จักกับโยบายด้านสิ่งแวดล้อมคืออะไร รัฐบาลมีนโยบายในเรื่องนี้กันอย่างไร ภาคเอกชนและประชาชนจะสามารถนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติได้อย่างไร มาติดตามกัน

. . . . . . . . . .

 

นโยบายสิ่งแวดล้อมคืออะไร?

          เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม (Environmental Policy) ก็คือแถลงการณ์ขององค์กรถึงความตั้งใจ มุ่งมั่น และหลักการในการทำงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยรวม เพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีของสังคม นโยบายจึงเป็นกรอบสำหรับการดำเนินการขององค์กร และเพื่อการจัดตั้งวัตถุประสงค์และเป้าหมายสิ่งแวดล้อม

          นโยบายเป็นตัวสำคัญในการขับเคลื่อนกลไกในการปฏิบัติ และปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กร เพื่อให้สามารถรักษาและปรับปรุงผลงานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องสอดคล้องกับกฎหมาย และระบุถึงความตั้งในมุ่งมั่นของผู้บริหารระดับสูงในอันที่จะปฏิบัติตาม กฎหมายและปรับปรุงระบบให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อประโยชน์ทางการค้า การดำเนินการ และอื่น ๆ โดยนโยบายต้องมีความชัดเจนและง่ายต่อการอธิบายต่อคนในองค์กรและ ผู้สนใจทั่วไปพร้อมทั้งสามารถปรับเปลี่ยนให้ทันต่อเหตุการณ์และข้อมูลอยู่เสมอ ควรสอดคล้องกับนโยบายด้านอื่น ๆ ขององค์กรด้วย

. . . . . . . . .

วัตถุประสงค์ของนโยบายสิ่งแวดล้อมคืออะไร?

          ซึ่ง นโยบายสิ่งแวดล้อม จะเป็นตัวกำหนดทิศทางและแสดงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรต้องกำหนดและเผยแพร่ นโยบายสิ่งแวดล้อม โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับลักษณะ ประเภท ขนาดของธุรกิจ และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ขององค์กร ต้องมีความเฉพาะเจาะจง ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งภายในองค์กร ตลอดถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและจะต้องมีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายสิ่งแวดล้อมเป็นระยะๆ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป

. . . . . . . . . .

 

กำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อมอย่างไร?

          ผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้กำหนด นโยบายสิ่งแวดล้อม หรือให้ทิศทางแล้วมอบหมายให้คณะจัดทำฯ ร่างนโยบายและนำมาเสนอให้พิจารณานโยบาย เนื้อหาที่จะต้องนำมาบรรจุลงในนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากแต่ละองค์กรมีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกัน มีปรัชญาในการดำเนินงานแตกต่างกัน ซึ่งองค์กรจะต้องคาดหวังว่านโยบายจะต้องปฏิบัติได้ มีความเฉพาะเจาะจง และจะต้องเป็นที่ประทับใจของลูกค้าหรือผู้พบเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชุมชนหรือคู่แข่งทางธุรกิจ

. . . . . . . . . .

 

การเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมทำอย่างไร?

          การเผยแพร่ภายในองค์กรต้องทำความเข้าใจ นโยบายสิ่งแวดล้อม ให้แก่พนักงานทุกคน ทุกระดับ รวมทั้งผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานในพื้นที่ขององค์กรด้วยแล้วให้นำนโยบายไป ปฏิบัติอย่างจริงจังและสม่ำเสมอ ไม่จำเป็นต้องท่องให้ขึ้นใจแบบนกแก้วนกขุนทอง แต่ทำอย่างไรให้พนักงานทุกคนเข้าใจ และรู้จักวิธีการดำเนินงานที่ถูกต้องตามนโยบายดังกล่าว คือจะต้องทราบว่ากิจกรรมที่ตนเองทำนั้นส่งผลกระทบอะไรต่อสิ่งแวดล้อมบ้าง และมีแนวทางในการดำเนินการเพื่อควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นอย่างไร 

          ฉะนั้นจึงต้องมีการฝึกอบรมความตระหนักทางด้านสิ่งแวดล้อม แต่ไม่ใช่ให้พนักงานสามารถท่องจำได้เพียงอย่างเดียว

เนื่องจากสภาพการณ์ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้น ผู้บริหารสูงสุดต้องมีการทบทวนและปรับปรุง นโยบายสิ่งแวดล้อม ให้เหมาะสมกับ สภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยโดยอาจกำหนดระยะเวลาในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขตามความเหมะสม หรือถ้านโยบายที่กำหนดไว้ยังคงมีความทันสมัย เหมาะสมกับสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย

          โดยสรุปแล้ว นโยบายสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งที่แสดงถึงหน้าตาและมาตรการในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดยองค์กรเอง นโยบายสิ่งแวดล้อม แสดงถึงข้อมูลข่าวสารที่ให้พนักงานในองค์กรและสาธารณชน ทราบถึงเป้าหมายขององค์กรในการที่จะควบคุมและปรับปรุงปัญหาสิ่งแวดล้อมขององค์กร ซึ่งจะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงขององค์กร 

          มีการปรับปรุงหรือพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมตามระยะเวลาที่เหมาะสม และทำการเผยแพร่ นโยบายสิ่งแวดล้อม สู่สาธารณชนภายนอกให้ได้ทราบ ซึ่งหาก นโยบายสิ่งแวดล้อม ได้รับการทบทวนให้ทันสมัยและมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และถูกตรวจประเมินว่าเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด ก็จะยิ่งทำให้องค์กรหรือหน่วยงานมีความน่าเชื่อด้วยเช่นกัน

. . . . . . . . . .

 

นโยบายสิ่งแวดล้อมของรัฐบาล ปี 2564

          สำหรับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาล มียุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 – 2564 ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์สำคัญ และประเด็นที่มีความสำคัญในระดับพื้นที่ซึ่งควรดำเนินการเร่งด่วนและผลักดันในระดับนโยบายคือ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็นธรรม

          ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยคำนึงถึงขีดจำกัดและศักยภาพในการฟื้นตัวของระบบนิเวศธรรมชาติ โดยมีเป้าหมายของยุทธศาสตร์คือให้ฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพได้รับการส่งเสริมทั้งการอนุรักษ์ฟื้นฟูและใช้ประโยชน์อย่างสมดุล เป็นธรรม และเกิดความมั่นคง ภายใต้ 2 กลยุทธ์ คือ 1.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และ 2 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการป้องกัน บำบัดและฟื้นฟู

            มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ณ แหล่งกำเนิด ลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นในทุกขั้นตอน สนับสนุนการนำกลับมาใช้ใหม่ และมีระบบการจัดการแบบรวมศูนย์ในการจัดการของเสียที่เกิดขึ้น รวมถึงเพิ่มความรับผิดชอบของผู้ผลิตให้มีบทบาทในการจัดการผลิตภัณฑ์ของตนเองและซากผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นอย่างครบวงจร โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการ โดยมีเป้าหมายของยุทธศาสตร์คือ สิ่งแวดล้อมได้รับการจัดการที่ดีอย่างมีคุณภาพทั้งการป้องกัน บำบัด ฟื้นฟู และการถ่ายทอดสิ่งแวดล้อมที่ดีสู่รุ่นต่อไป

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า และยั่งยืน

          เพื่อให้ทุกภาคส่วนใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และลดการเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด และพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายของยุทธศาสตร์คือ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพมากขึ้น มีความคุ้มค่า และยั่งยืน โดยมีแผนงานการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการส่งเสริมพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการผลิตและบริการที่ยั่งยืน รวมถึงแผนการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

และภัยธรรมชาติและส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศ

          เป็นการสร้างศักยภาพของประชาชนในพื้นที่ที่มีความเปราะบางและมีความเสี่ยงให้สามารถเตรียมพร้อมรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติที่เกิดขึ้น โดยสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการเสริมสร้างความร่วมมือในการดำเนินงานตามพันธกรณีและความตกลงกับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค และประชาคมโลก ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายของยุทธศาสตร์คือ ทุกภาคส่วนมีศักยภาพในการรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และมีความพร้อมในความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมกับต่างประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและโลกที่เป็นเชิงรุก

. . . . . . . . . .

ประเด็นที่มีความสำคัญในระดับพื้นที่ซึ่งควรดำเนินการเร่งด่วน

และผลักดันในระดับนโยบาย (Flagship Projects)

          รัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่มีลำดับความสำคัญเร่งด่วนในระดับพื้นที่ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพของประชาชน รวมถึงมีความยุ่งยากซับซ้อนในการจัดการ เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ จึงได้เสนอโครงการสำคัญเร่งด่วน (Flagship Projects) ในระดับพื้นที่ 

          เพื่อให้ได้รับการแก้ไขและผลักดันในระดับนโยบายให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมใน 4 ภูมิภาคคือ ภาคเหนือ ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและปัญหาหมอกควัน, ภาคกลางปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้ง, ภาคตะวันออกและภาคใต้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัญหาการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

. . . . . . . . . .

 

ภาคเอกชนไม่น้อยหน้า รุกนโยบายสิ่งแวดล้อมเพื่อสังคม

          ช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมามีการพูดถึงและรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมกันมาอย่างต่อเนื่อง แต่การปฏิบัติยังไม่เป็นรูปธรรม เมื่อภาวะโลกร้อนและมลภาวะต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ทำให้หลายภาคส่วนโดยเฉพาะภาคเอกชน เริ่มตระหนักและลงมือทำกันอย่างจริงจัง อย่างเช่นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ที่มุ่งพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย และหันมาให้ความสนใจเรื่องนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทกันมากขึ้น อาทิเช่น

Origin Property

          โครงการ “ออริจิ้น สมาร์ท ซิตี้ รามอินทรา” ก็ออกมาส่งเสริม นโยบายสิ่งแวดล้อม ด้วยความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้านครหลวง(MEA)ร่วมลงนามกับบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ในบันทึกความเข้าใจโครงการร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้า เป็นโครงการนำร่องในการพัฒนาระบบเมืองอัจฉริยะ (Smart City) แห่งแรกในเขตเมืองของออริจิ้นฯโดยได้นำข้อมูลทางเทคนิคมาใช้บริหารจัดการพลังงานคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพทั้งภายในห้องพักอาศัยและพื้นที่ส่วนกลาง การติดตั้งระบบสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าและลดการสูญเสียพลังงานไฟฟ้า รวมถึงการใช้พลังงานทดแทนร่วมกับระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าไฟฟ้า เป็นการผลักดันเมืองต้นแบบอัจฉริยะในด้าน Smart Eco ให้เป็นจริง และต่อยอดสู่การพัฒนาโครงการอื่นๆในอนาคต

Pruksa Real Estate

            ด้านบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินงานควบคู่กับการอนุรักษ์และคำนึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการผลิตมาโดยตลอด มีเป้าหมายสำคัญของบริษัทฯในการดำเนินธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability Development) คือ การใส่ใจ..เพื่อสิ่งแวดล้อม หรือ Heart to Earth อย่างเช่นที่โรงงานพฤกษาพรีคาสท์ Green Factory แห่งแรกของไทยที่ใช้ระบบ Concrete Recycling โดยนำน้ำทิ้งและเศษคอนกรีตจากการทำงานมาแยกหินทราย เพื่อกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตอีกครั้งทำให้ไม่มีเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิต รวมทั้งโรงผสมคอนกรีต (Batching Plant) ที่เป็นระบบปิดทำให้ไม่เกิดฝุ่นฟุ้งกระจาย อีกทั้งสนับสนุนให้คนในชุมชนดำเนินชีวิตร่วมกันอย่างใส่ใจและคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

Sansiri

            เช่นเดียวกับบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) วางเป้ารุกภารกิจด้าน Waste Management ซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของวิสัยทัศน์ Sansiri Sustainability 2020 ผลักดันการจัดการขยะอย่างยั่งยืนให้ครอบคลุมทั้งในโครงการที่อยู่อาศัย องค์กร และไซต์ก่อสร้าง ล่าสุดเราได้ร่วมมือกับโคคา-โคล่า ในโครงการ “โค้กขอคืน x Sansiri Waste to Worth” ซึ่งเป็นการส่งเสริมการแยกขยะตั้งแต่ต้นทางกับลูกบ้าน ตลอดจนพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อลดปริมาณวัสดุรีไซเคิลไปสู่ Landfill หรือบ่อขยะให้น้อยที่สุด

 

           และอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจของแสนสิริเข้าร่วมลงทุนใน ‘ชาร์จ’ ผู้ให้บริการด้านพลังงานเพื่อการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าอย่างครอบคลุม ขยายโซลูชั่นเพื่ออำนวยความสะดวกของลูกบ้านแสนสิริในการใช้รถพลังงานไฟฟ้าและการเข้าถึงสถานีชาร์จ ตอบรับเทรนด์ความนิยมของการใช้รถ EV ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย เสริมฟีเจอร์จอง-จ่าย EV Charger ในโครงการที่พักอาศัย อาคารสำนักงาน ศูนย์ประชุมและแหล่งไลฟ์สไตล์ชั้นนำรวมกว่า 200 แห่ง บน Sansiri Home Service Application 

          พร้อมเดินหน้าขยายจุดให้บริการชาร์จรถพลังงานไฟฟ้ารวม 81 หัวชาร์จ ใน 25 โครงการคอนโดมิเนียมของแสนสิริครอบคลุมทุกเซ็กเมนท์ภายในปี 2020 และวางระบบ Infrastructure รองรับการชาร์จรถ EV ในโครงการบ้านเดี่ยวตั้งแต่เซ็กเมนต์ B ขึ้นไป ตอกย้ำภาพผู้นำด้านสิ่งแวดล้อมแห่งวงการอสังหาริมทรัพย์ไทยเป็นอย่างมาก

Property Perfect

            บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) และบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ร่วมจัดโครงการ “Green at Heart แยกกระดาษด้วยหัวใจ” โดยเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จะนำกระดาษเอกสารและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้งานแล้วจากสำนักงานใหญ่และโครงการต่างๆของ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ซึ่งผ่านการคัดแยกอย่างถูกต้องแล้วกลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิล ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยังเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

LPN Development

             บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) กับ นโยบายสิ่งแวดล้อม 6 กรีน แอล.พี. เอ็น. ครอบคลุมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมทั้งหมด 6 ประการ ได้แก่ Green Enterprise การดำเนินธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการและทุนมนุษย์, Green Design Concept การออกแบบผลิตภัณฑ์ ภายใต้ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม, Green Financial Management การกำหนดผลตอบแทนและการเติบโตขององค์กรให้เหมาะสม, Green Marketing Management การตลาดที่เป็นธรรมกับผู้บริโภคและคู่แข่ง, Green Construction Process การบริหารจัดการผลกระทบที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม และสังคมในกระบวนการก่อสร้าง, Green Community Management การดูแลและบริหารจัดการคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการหลังส่งมอบ

            หรือจะเป็นอีกหนึ่งโครงการของ แอล.พี.เอ็น กับการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า ใช้หลอดไฟแอลอีดี จัดสรรพื้นที่จอดรถแบบพิเศษสำหรับรถยนต์ประเภทอีโคคาร์ สร้างสวนขนาดใหญ่กว่า 4 ไร่ นำน้ำทิ้งจากการใช้งานของชุมชนมาบำบัดจนได้มาตรฐานเพื่อนำกลับมาใช้รดน้ำต้นไม้ และลดการพึ่งพาเครื่องปรับอากาศ ออกแบบโครงการให้ระบายอากาศด้วยระบบธรรมชาติ

Supalai

             รวมถึงบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) มี นโยบายสิ่งแวดล้อม ในการบริหารจัดการของเสีย (Waste Management) โดยร่วมมือกับพันธมิตรธุรกิจ พัฒนากระบวนการก่อสร้างของโครงการคอนโดมิเนียมที่ลดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม ลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดของเสีย ลดความเสี่ยงจากการขาดแคลนทรัพยากร อาทิ การใช้วัสดุทดแทนของบรรจุภัณฑ์ พัฒนาฐานที่วางอิฐมวลเบาจากพาเลทไม้ที่ใช้งานเพียงครั้งเดียวเป็นพาเลทพลาสติก 

          เพื่อให้เกิดการลดใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ให้คุ้มค่า ลดมลภาวะขยะภายในโครงการ และลดต้นทุนของโครงการ และการพัฒนาท่อน้ำที่มีความยาวเหมาะสม หรือออกแบบและผลิตท่อน้ำที่มีคุณภาพและความยาวเหมาะสมกับโครงการ เพื่อลดเศษและลดความเสี่ยงที่เกิดจากกระบวนการก่อสร้าง ซึ่งการบริหารจัดการที่กล่าวมาได้นำแนวคิดการทำงานแบบ Agile มาร่วมกันพัฒนาและนำมาประยุกต์ใช้กับโครงการของศุภาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

SENA Development

            บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เจ้าแรกในตลาดที่เปิดขายบ้านติดโซลาร์รูฟท็อป มี นโยบายสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนโดยการการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปที่ผลิตจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสอดรับแนวคิดของภาครัฐที่จะให้ประชาชนสามารถผลิตไฟฟ้าไว้ใช้เองและขายกลับให้ภาครัฐได้ด้วยโดยได้ทดลองติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาโกดัง “เสนาแวร์เฮาส์” 

          ซึ่งเป็นโกดังให้เช่าจัดอีเวนต์โดยสามารถผลิตพลังงานได้ไฟฟ้าส่วนหนึ่ง รวมถึงนำไปใช้กับโครงการอื่นๆอาทิ โครงการเดอะ นิช ไพร์ด เพชรบุรี, โครงการ เอสวิลล์ รังสิต-ลำลูกกาคลอง 4 และโครงการบ้านในย่านรามอินทราและศาลายา โดยเน้นบ้านราคาเริ่มต้น 4-5 ล้านบาท เพื่อให้เหมาะกับกลุ่มลูกค้าและต้นทุนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปด้วย

. . . . . . . . . .

            

            เรื่องของ "นโยบายสิ่งแวดล้อม" อาจเป็นภาพใหญ่ที่หลายคนมองว่าเป็นเรื่องของผู้มีอำนาจที่จะเป็นคนกำหนดทิศทางว่าจะเป็นไปในทิศทางไหน แต่จริงๆ แล้ว “สิ่งแวดล้อม” มันก็จุดเล็กๆที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุด และเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องใส่ใจ ดูแล ช่วยกันรักษาให้ดีที่สุด โดยไม่ต้องมองไปถึงภาพใหญ่ว่าเป็นหน้าที่ของผู้มีอำนาจใดจะต้องดูแล เพราะสุดท้ายเมื่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราดี ก็ย่อมส่งผลให้ชีวิตของคนเรานั้นดีขึ้นตามเช่นกัน ฉะนั้นเรื่องสิ่งแวดล้อมไม่ต้องรอแค่นโยบาย แต่เป็นเรื่องง่ายๆที่ทุกคนจะต้องใส่ใจ