logo

         ยุค 4.0 ถือเป็นแนวทางหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า Thailand 4.0 ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี ที่มีผลมาจากนวัตกรรมใหม่ ๆ ทำให้การแข่งขันของเศรษฐกิจ และอัตราการเติมโตเป็นไปอย่างรวดเร็ว รัฐบาลจึงได้ปรับเปลี่ยนแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อไปสู่การได้เปรียบในเรื่องนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ทำให้ยุค 4.0 จะเป็นการสร้างมูลค่าและคุณค่าจากนวัตกรรมมากขึ้น

. . . . . . . . . .

ยุค 4.0 คืออะไร สำคัญอย่างไร และส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร

          ยุค 4.0 หรือ Thailand 4.0 คือวิสัยทัศน์เชิงนโยบายที่เป็นแผนในการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศไทย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า โมเดลเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยมีความสำคัญคือ การขับเคลื่อนและการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ เพื่อปรับเปลี่ยน และพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วได้ ซึ่งจะมีการปรับเปลี่ยนจากการได้เปรียบในเชิงความสมบูรณ์ของทรัพยากรบุคคล วัฒนธรรม ธรรมชาติและชีวภาพ มาเป็นการได้เปรียบในเรื่องของนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เข้ามาแทน เพื่อให้มีการสร้างมูลค่าเพิ่มและคุณค่าต่าง ๆ จากนวัตกรรมใหม่ ๆ มากขึ้น

         การใช้แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจดังกล่าว จะส่งผลให้เศรษฐกิจไทยมีรายได้และเติบโตมากขึ้น เกิดการเพิ่มอัตราของรายได้ประชากรแต่ละบุคคลเพิ่มขึ้น การเกษตรแบบดั้งเดิม จะถูกเปลี่ยนไปเป็นเกษตรสมัยใหม่ ที่เน้นที่การใช้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการ เกษตรกรจึงมีรายได้มากยิ่งขึ้น เกิดความสมดุลในการผลิต ให้ความต้องการในการซื้อขายเท่ากัน แรงงานต่าง ๆ จะต้องมีความรู้ ความสามารถ ทักษะและความเชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจแบบดั้งเดิม ก็จะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในงานต่าง ๆ เพื่อเพิ่มจุดแข็งและมูลค่ามากขึ้น ด้านการบริการก็จะมีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือมายิ่งขึ้น เพราะจะมีการตรวจสอบเพื่อให้เป็นมาตรฐาน กล่าวคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาใช้ช่วย และการนำความคิดสร้างสรรค์มาเป็นแรงผลักดัน เพื่อจะสามารถแข่งขันกับระบบเศรษฐกิจในระดับโลกได้อย่างรู้เท่าทันและพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่จะเข้ามาอย่างรวดเร็วอยู่เรื่อย ๆ

โครงการของภาครัฐมีอะไรบ้าง และจะยกระดับคุณภาพบริการได้อย่างไร

โครงการของภาครัฐยุค 4.0

          แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ยุค 4.0 นี้ มียุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นกรอบของการพัฒนาในระยะยาว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ว่า ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และบรรลุผลประโยชน์แห่งชาติ ในการพัฒนารายได้ระดับสูง เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว สามารถแข่งขันกับระบบเศรษฐกิจโลกได้

โครงการที่ทางภาครัฐได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแผนพัฒนา ในยุค 4.0 อาทิ

โครงการ Linkage Center

          เป็นโครงการยุค 4.0 ที่ใช้การนำเลข 13 หลักหรือเลขประจำตัวบัตรประชาชน มาใช้เป็นดัชนีในการตรวจสอบ โดยทางกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำระบบ MOU กับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งหมด 18 หน่วยงาน ดำเนินการตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลของประชาชน และการบริการของภาครัฐ ซึ่งทำให้ประชาชนสามารถเข้าไปใช้งานบริการของรัฐได้อย่างรวดเร็วขึ้นผ่านการใช้บัตร Smart Card ที่มีการจัดทำขึ้นกับบัตรประจำตัวประชาชน ทำให้ประชาชนทุกคนสามารถระบุและยืนยันตัวตนแต่ละบุคคลได้ และยังช่วยในการรองรับบริการใหม่ ๆ เช่น ระบบ Any ID, Prompt Pay และในอนาคตก็อาจจะพัฒนา Application บนมือถือ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันด้วย ซึ่งโครงการ 4.0 นี้ จะช่วยยกระดับคุณภาพด้านการบริการต่าง ๆ ของประชาชนในการทำเอกสารราชการ หรือการทำธุรกรรมต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็วและลดระยะเวลาที่ไม่จำเป็นออกไปได้ รวมถึงสามารถระบุตัวตน และยืนยันตัวตนได้ง่าย ในการติดต่อทำธุระสำคัญเพียงแค่มีบัตรประชาชนก็สามารถทำได้แล้ว

โครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab)

          เป็นโครงการการอบรมในยุค 4.0 ว่าด้วยเรื่องหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ 4 เรื่องด้วยกัน คือ นวัตกรรมเชิงนโยบาย เป็นการคิดริเริ่มนโยบายใหม่ ๆ ทันสมัย ชัดเจน เหมาะสมกับเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน นวัตกรรมด้านกระบวนการทำงาน เป็นการเปลี่ยนแปลงแนวทางและวิธีการผลิตสินค้าและบริการให้มีรูปแบบแตกต่างด้วยการสร้างสรรค์กระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นวัตกรรมบริการ เป็นการสร้างและปรับปรุงบริการใหม่ และกระบวนการการปรับเปลี่ยนแนวทางวามคิดของข้าราชการ ให้สนับสนุนต่อการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐอย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการยุค 4.0 ชิ้นนี้ ประยุกต์การคิดเชิงออกแบบที่เน้นไปยังผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ และอาศัยการประสานงานช่วยเหลือและความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ก่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการวางนโยบายสาธารณะและการส่งมอบบริการให้แก่ประชาชน จะช่วยยกระดับคุณภาพด้านการบริการในการให้บริการที่ทันสมัยและชัดเจน ตามนโยบายของรัฐ รวมทั้งยังช่วยให้รูปแบบการผลิตสินค้าและการให้บริการของรัฐเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันสมัยมากขึ้น เหมาะสมและเข้าถึงผู้รับบริการหรือประชาชนได้มากขึ้นด้วย

โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

          เป็นโครงการยุค 4.0 ที่ได้มีการให้บุคลากรที่มีหน้าที่ในการวางแผนพัฒนา การบริหารงบประมาณ การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อวางแผนและติดตามการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น เรียนรู้และฝึกฝนการใช้ระบบสารสนเทศที่เป็นนวัตกรรมใหม่ และเป็นพื้นที่จัดเก็บฐานข้อมูลต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนา งบประมาณ และประชาชน และนำมาต่อยอดในการให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นต่อไป ไม่ว่าจะการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงส่วนต่างๆ ของท้องถิ่น การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นและประชาชนในท้องถิ่นเพื่อการทำงานการบริการงานในภาครัฐแก่ประชาชน เป็นต้น

         โดยส่วนใหญ่แล้ว โครงการพัฒนายุค 4.0 หรือ Thailand 4.0 ของทางภาครัฐ จะมุ่งเน้นไปที่การยกระดับด้วยการใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยเหลือในด้านการทำงานและการให้บริการในส่วนต่าง ๆ เกี่ยวกับประชาชน เพื่อการเข้าถึงและเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนทุกคนภายในประเทศ จะสังเกตง่าย ๆ จากการเริ่มต้นการใช้บัตรประชาชนเป็นแบบ Smart Card เพื่อเป็นระบบรักษาและจัดเก็บฐานข้อมูลของประชาชน และยังสามารถลิงก์ได้กับระบบต่าง ๆ ของทางราชการ เพราะทางราชการได้จัดเก็บข้อมูลของประชาชนเป็นฐานข้อมูลภายในระบบสารสนเทศไว้แล้ว เพื่อการระบุตัวตน และการเข้าใช้บริการงานทางภาครัฐได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทั้งยังสามารถนำมาใช้ระบุตัวตนในการทำธุรกรรมด้านอื่น ๆ ในงานด้านเอกชนได้อีกด้วย เช่น ธุรกรรมด้านการเงิน เราก็มักจะต้องมีการใช้บัตรประชาชน เพื่อระบุตัวตนของเรา ไม่ว่าจะการเปิดบัญชี ฝาก หรือถอน เป็นต้น

โครงการของภาคเอกชนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มีอะไรบ้าง และจะยกระดับคุณภาพบริการได้อย่างไร

โครงการของภาคเอกชนที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ยุค 4.0

          นอกจากทางภาครัฐที่มีการจัดทำโครงการเพื่อการปรับเปลี่ยนและพัฒนาให้ก้าวทันไปยังยุค 4.0 แล้ว ในด้านของภาคเอกชนก็มีโครงการเพื่อยกระดับคุณภาพด้านต่าง ๆ ให้อยู่ในระดับสากลด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะการยกระดับด้านการบริการ จะเห็นได้ชัดมากจากการนำนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้และสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ ไม่เว้นแม้แต่ในเรื่องที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์

ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ ได้นำแผนยุค 4.0 มาใช้ด้วยกัน 4 ส่วนหลัก คือ

ด้านเทคโนโลยีก่อสร้าง

           ผู้ประกอบการมักจะนำเทคโนโลยีมาช่วยในการก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อให้เกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ทำให้ผู้ซื้อสามารถจองที่พักอาศัยและเข้าอยู่ได้อย่างรวดเร็ว ทันใจ รายได้ของผู้ประกอบการก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกัน อาจจะนำมาใช้กับการก่อสร้างห้องน้ำสำเร็จูป ติดตั้งระบบลิฟต์อัจฉริยะแบบต่าง ๆ หรือระบบลานจอดรถอัตโนมัติก็ได้เช่นกัน

ด้านระบบจัดการภายในบ้าน

           ผู้ประกอบการมักจะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยให้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเป็นระบบอัจฉริยะ สามารถสั่งการได้ผ่านโทรศัพท์สมาร์ทโฟน และมีการพัฒนาขึ้นมาให้สามารถสั่งการผ่านระบบเสียงได้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการเปิดไฟ ปิดไฟ สั่งการทำงานเครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ หรือแม้กระทั่งกับการสั่งการใช้ในระบบรักษาความปลอดภัยก็เช่นกัน และในอนาคต อุปกรณ์แต่ละอย่าง อาจจะสามารถสื่อสารหรือติดต่อระหว่างเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยกันเองได้อีกด้วย

ด้านระบบการซื้อขายที่อยู่อาศัยออนไลน์

          สำหรับตอนนี้ กำลังเป็นที่นิยมและได้รับการตอบรับที่ดีอย่างแพร่หลาย จากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่เจ้าต่างๆ โดยนำมาใช้กับระบบการลงทะเบียนจับจองสิทธิ์ในการซื้อขายที่อยู่อาศัย การนัดหมายวันเวลาในการดูรูปแบบบ้านกราฟฟิคก่อนการซื้อขาย แม้ว่าระบบการซื้อขายที่อยู่อาศัยผ่านการใช้ระบบออนไลน์ในยุค 4.0 นี้จะมีมานานแล้ว แต่ก็ไม่ได้รับความนิยมเป็นที่แพร่หลายนัก และยังมองเห็นภาพรวมของสิ่งต่าง ๆ ได้ไม่ชัดเจน แต่ต่อมาได้มีการนำระบบนี้มาประยุกต์ใช้กับการจองพื้นที่อาศัยแบบทางเดียวอีกครั้ง กล่าวคือ ผู้ซื้อสามารถจับจองพื้นทีอาศัยผ่านทางระบบออนไลน์ได้เท่านั้น และต่อมาก็ได้มีธุรกิจการฝากขายชื่อดัง หรือแอพลิเคชั่นขายของออนไลน์ ที่เรารู้จักกันอย่าง Shopee และ Lazada เกิดขึ้น จึงทำให้การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ผ่านระบบออนไลน์ จึงเป็นที่แพร่หลายมากขึ้นในยุค 4.0 นี้

ด้านการลงทุนในสตาร์อัพ หรือธุรกิจนวัตกรรม เทคโนโลยีเกิดใหม่

          จะมีการนำมาใช้กับระบบโครงสร้างการบริหารจัดการต่าง ๆ ในยุค 4.0 ให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยการนำเทคโนโลยีมาช่วย จึงทำให้ผู้ซื้อหรือผู้บริโภค สามารถเลือกที่อยู่อาศัยผ่านระบบเทคโนโลยี และส่งผลไปยังภาพรวมโครงการอสังหาริมทรัพย์นั้น ทำให้สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม ต่อราคาทุนและราคาของอสังหาริมทรัพย์นั้นเพิ่มขึ้นไปด้วย

          การนำเทคโนโลยีมาใช้ในยุค 4.0 ของภาคเอกชนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มากขึ้น จะส่งผลต่าการยกระดับคุณภาพการบริการมากขึ้นให้แก่ผู้ซื้อขายที่ต้องการาอสังหาริมทรัพย์ กล่าวคือ ผู้ซื้อสามารถที่จะเข้าถึงหรือเชื่อมโยงกับงานบริการได้อย่างสะดวกและได้ข้อมูลอย่างครบถ้วน เห็นภาพรวมและสามารถจับจองซื้อขายที่อยู่อาศัยและได้รับสิทธิ์การบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ได้ทันที ในขณะที่ฝั่งของผู้ประกอบการอสังหาฯ หรือผู้ขาย ก็สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ต่าง ๆ ในการต่อยอดเพื่อให้บริการ ทั้งทางการสร้างโฆษณาและโปรโมท สร้างโปรโมชั่นและแคมเปญต่าง ๆ ลงทุนและสร้างผลกำไรได้มากขึ้นและรวดเร็วมากขึ้นด้วย ผู้ประกอบการและคนในงานด้านภาคอุตสาหกรรม จึงต้องปรับตัวและเพิ่มเติมเสริมทักษะ เพื่อที่จะเรียนรู้และเข้าใจเทคโนโลยีและตามได้อย่างเท่าทัน เพื่อจะได้แข่งขันกับคู่แข่งทางการค่าในภาคนั้น ๆ ได้และสามารถเอาชนะใจลูกค้าหรือผู้บริโภคผู้ซื้อได้ในยุค 4.0 แบบนี้

โครงการของภาคเอกชนด้านอื่น ๆ มีอะไรบ้าง และจะยกระดับคุณภาพบริการได้อย่างไร

โครงการของภาคเอกชน ยุค 4.0

          นอกจากโครงการของภาคเอกชนในด้านที่นำเทคโนโลยียุค 4.0 มาใช้ในภาคอุสาหกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การซื้อขาย การสร้างและออกแบบที่พักอาศัยแล้ว ยังมีด้านอื่น ๆ อีกมาที่ทางภาคเอกชนได้นำแนวคิดการพัฒนายุค 4.0 หรือยุคแห่งนวัตกรรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเหลือ ต่อยอด และสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจของแต่ละผู้ประกอบการด้วย อาทิ

 

        การนำเทคโนโลยียุค 4.0 มาใช้ในด้านการเงิน การธนาคารต่าง ๆ ทำให้เกิดระบบการโอนเงินผ่านแอพลิเคชั่น โดยไม่ต้องไปถึงที่ธนาคารหรือไปถึงตู้เอทีเอ็มหรือการถอนเงินและทำธุรกรรมต่าง ๆ ก็สามารถทำผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ว ทำให้สะดวกและประหยัดเวลา รวมไปถึงในอนาคตอาจมีการเปิด Open Banking ซึ่งเป็นรูปแบบซอฟแวร์แบบกระจายศูนย์ ที่อนุญาตให้ลูกค้าและบริษัท สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลทางธนาคารกับผู้ให้บริการโดยใช้งานผ่านแอพลิเคชั่น ในลักษณะที่เราสามารถควบคุมได้ และยังสามารถปรับให้เหมาะสมกับความชอบและความต้องการของแต่ละบุคคลได้ด้วย

        นอกจากนี้ เทคโนโลยี 4.0 ในระบบ Open Banking ยังมีอุปกรณ์ระบบเสียงช่วยเหลือสำหรับผู้พิการทางสายตา ให้สามารถปรึกษาและสอบถามข้อมูลได้ผ่านเสียง จึงทำให้งานบริการด้านการเงินมีคุณภาพ ยืดหยุ่น คล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ตอบสนองความต้องการของบุคคลได้เหมาะสม ถือเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนนวัตกรรม ช่วยสร้างโอกาสให้ธนาคาร เสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สู่ตลาดได้รวดเร็วและสร้างรายได้เพิ่มจากบริการใหม่ ๆ ส่งเสริมประสิทธิภาพองค์กร ลดต้นทุนและเพิ่มความคล่องตัวยืดหยุ่นในการดำเนินงาน

        การนำเทคโนโลยียุค 4.0 มาใช้ในด้านบริการลูกค้า เราอาจจะได้เห็นมาบ้างผ่านตาจากการนำเทคโนโลยีมาใช้ในห้างสรรพสินค้าและโรงพยาบาล เช่น การนำหุ่นยนต์แม่บ้าน มาใช้ทำความสะอาด การใช้เครื่องจ่ายบัตรจอดรถ เพื่อจ่ายบัตรเข้าจอดรถเข้าห้างสรรพสินค้า การใช้หุ่นยนต์เสิร์ฟอาหารในร้านอาหาร การใช้หุ่นยนต์นางพยาบาลในการเสิร์ฟยา หรือของใช้จำเป็นแก่คนไข้ เพื่อลดระยะเวลาและช่วยในการทำงานที่เกิดขึ้นซ้ำ ๆ โดยไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานคนเลย หรือจะนำมาใช้ในด้านการโฆษณาและอำนวยความสะดวกสั่งซื้อสินค้า โดยเราไม่จำเป็นต้องออกไปเดินซื้อเอง เพียงแค่เราเข้าไปในแอพลิเคชั่นของผู้บริการ เราก็สามารถสั่งซื้อสินค้าต่าง ๆ ได้หลากหลายชนิดแทบทุกชนิด และรอรับได้ที่บ้าน ทั้งการบริการลูกค้าลักษณะนี้ จะทำให้ลูกค้าสามารถได้รับบริการอย่างทั่วถึง ตอบสนองความต้องการได้อย่างตรงจุด ตรงตามความต้องการ และตรงตามกลุ่มเป้าหมายของผู้ประกอบการหรือผู้ให้บริการอีกด้วย

         การนำเทคโนโลยียุค 4.0 มาใช้ในด้านงานติดต่อ เราสามารถใช้เทคโนโลยีในการสร้างระบบเชื่อมโยงติดต่อได้อย่างมาก และการใช้เทคโนโลยีในลักษณะนี้เราจะพบเห็นและคุ้นชินมากที่สุด ในตอนเริ่มต้นยุคที่มีการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารเข้ามา เราใช้เทคโนโลยีเพื่อการพูดคุยผ่านโทรศัพท์ จนพัฒนามาเป็นผ่านทางสมาร์ทโฟน ทำให้เกิดมีแอพลิเคชั่นต่าง ๆ ที่สามารถใช้ได้ในสมาร์ทโฟนเพื่อติดต่อสื่อสาร เช่น ไลน์ เฟสบุ๊ค Kakao ทั้งยังลิงก์เข้ากับผู้ติดต่อหรือเบอร์โทรศัพท์ภายในเครื่อง และยังได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีซอฟแวร์การติดต่อสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์ ทำให้เราส่งอีเมล หรือแต่ใช้แอพลิเคชั่นต่าง ๆ ข้างต้นผ่านอินเตอร์เน็ตและคอมพิวเตอร์ได้ด้วย ทำให้การติดต่อในยุค 4.0 ผู้คนสามารถใช้บริการการติดต่อกับได้หลากหลายทางมากขึ้น สะดวกและรวดเร็วในการติดต่อ ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลา

          ในยุค 4.0 ซึ่งเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมืองและเทคโนโลยี มีการนำนวัตกรรมใหม่ เทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้อย่างมากมาย ทำให้รัฐบาลต้องมีการปรับแผนพัฒนาประเทศ เพื่อเท่าทันต่อเหตุการณ์โลกสากล การแข่งขันทางเศรษฐกิจและอัตราการเติมโตที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นทุกคนจึงต้องพัฒนา เรียนรู้และฝึกฝนทักษะต่าง ๆ เพื่อก้าวให้ทันต่อโลก เพื่อให้สามารถต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างคุณค่าธุรกิจของตนเอง ทั้งยังต้องมีความคิดสร้างสรรค์ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้ เพื่อจะได้ไม่แพ้คู่แข่งคนอื่น ๆ ในยุค 4.0 นี้