logo

              ขนส่งมวลชนระบบรถไฟฟ้าตามหัวเมืองใหญ่ต่าง ๆ นั้นเริ่มเป็นสิ่งจำเป็นมากขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลาย ๆ ด้าน ทั้งความแน่นหนาของประชากร และปริมาณการใช้งาน เพราะระบบรถไฟฟ้านั้นเหมาะสำหรับพื้นที่ที่มีประชากรหนาแน่น มีการเดินทางในแต่ละวันมาก ในประเทศไทย เมืองที่มีคุณสมบัติตามที่กล่าวมา มีอยู่ด้วยกันหลายจังหวัดที่ได้มีการอนุมัติให้สร้างรถไฟฟ้าต่างจังหวัดขึ้นมาตามแผนแม่บท เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม แก้ปัญหาการจราจรติดขัด ลดพื้นผิวจราจร โดยให้เร่งขยายตัวไปสู่เมืองต่าง ๆ โดยเฉพาะเมืองท่องเที่ยวสำคัญ ๆ จะมีโครงการอะไร จังหวัดไหนบ้างนั้น วันนี้ CondoNewb ได้รวบรวมความคืบหน้ารถไฟฟ้าต่างจังหวัดมาฝากกัน

. . . . . . . . . . .

condonewb- รถไฟฟ้าต่างจังหวัด

รถไฟฟ้าต่างจังหวัด ความจำเป็นที่ต้องมี

             ไม่เฉพาะกรุงเทพฯและปริมณฑลเท่านั้น ที่ต้องประสบปัญหาการจราจรติดขัด โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วนที่ต้องเร่งรีบเดินทาง จังหวัดหัวเมืองใหญ่ เช่น เชียงใหม่ ขอนแก่น นครราชสีมา ภูเก็ต ฯลฯ ก็ประสบปัญหาไม่ต่างกัน เพียงแต่ในกรุงเทพมีรถสาธารณะรองรับการเดินทางที่หลากหลายมากกว่า เมื่อเทียบกับต่างจังหวัด ที่ไม่มีรถส่วนตัวจะเดินทางไปไหนมาไหนยากลำบาก ดังนั้น การมีระบบขนส่งสาธารณะ มีรถไฟฟ้าภูมิภาคที่เข้าถึงครอบคลุมอย่างแท้จริง ถือว่าตอบโจทย์ได้ถูกต้องมากที่สุด และถึงวันนี้รถไฟฟ้าต่างจังหวัดแต่ละโครงการ เป็นอย่างไรกันบ้าง เราจะมาไล่เรียงดูความคืบหน้าแต่ละจังหวัดที่สำคัญ

. . . . . . . . . . 

จังหวัดเชียงใหม่

             ระบบขนส่งสาธารณะจังหวัดเชียงใหม่ เมืองใหญ่ทางภาคเหนือกับโครงการรถไฟฟ้าระบบรางเบา (Light Rail Transit : LRT) โดยมีทั้งแบบบนดินและใต้ดิน เป็นรถไฟฟ้ารางเบาแบบ Tram มีด้วยกัน 3 เส้นทาง รวมทั้งหมด 39 สถานี ระยะทาง 38.8 กิโลเมตร กระจายการเดินทางครอบคลุมทั้งจังหวัดด้วยกันคือ 

 สายสีแดง โรงพยาบาลนครพิงค์-แม่เหียะสมานสามัคคี เส้นทางรถไฟฟ้าต่างจังหวัดสายแรกของเชียงใหม่ จะเริ่มวิ่งจากโรงพยาบาลนครพิงค์ เส้นทางเหนือ-ใต้ ระยะทาง 15.8 กิโลเมตร แยกเป็นวิ่งบนดิน (At Grade) 9.3 กิโลเมตร และวิ่งใต้ดิน (Underground) อีกประมาณ 6.5 กิโลเมตร จำนวนทั้งหมด 16 สถานี เป็นสถานีบนดิน 9 สถานี และสถานีใต้ดิน 7 สถานี งบลงทุนทั้งหมด 27,211 ล้านบาท ช่วงวิ่งระดับบนดิน เริ่มที่โรงพยาบาลนครพิงค์ ถนนโชตนา แยกศาลเชียงใหม่ ถนนสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ถึงแยกสนามกีฬา ข้ามคลองชลประทาน ถนนหนองฮ่อ แยกกองกำลังผาเมือง

ภาพประกอบจาก www.mrta.co.th  

จากสถานีกองกำลังผาเมือง รถไฟฟ้าจะเปลี่ยนไปวิ่งใต้ดิน เลี้ยวกลับมายังถนนโชตนา แยกข่วงสิงห์ ถนนช้างเผือก มหาวิทยาลัยราชภัฏ ถนนมณีนพรัตน์ แจ่งหัวลิน ถนนบุญเรืองฤทธิ์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ แจ่งกู่เฮือง ถนนมหิดล ถึงสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ ช่วงนี้จะเปลี่ยนมาวิ่งบนดิน ไปทางถนนเชียงใหม่-หางดง ถึงปลายทางแยกแม่เหียะสมานสามัคคี 

              รถไฟฟ้าต่างจังหวัดสายสีแดงของเชียงใหม่ มีจุดจอดแล้วจรอยู่ 2 จุด คือที่สถานีต้นทางกับปลายทาง ค่าโดยสารประมาณ 15-30 บาทต่อเที่ยว โดยคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างในปี 2565 และสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ เปิดให้บริการปลายปี 2570 

  สายสีน้ำเงิน สวนสัตว์เชียงใหม่ถึงแยกศรีบัวเงินพัฒนา เส้นทางรถไฟฟ้าต่างจังหวัด สายสีน้ำเงิน เชียงใหม่ จะเริ่มต้นจากเส้นทางวิ่งใต้ดินที่สวนสัตว์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แยกภูคำ แยกตลาดต้นพยอม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (พบกับจุดตัดสายสีแดงที่สถานีนี้) วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ประตูท่าแพ ย่านเชียงใหม่ไนท์บาซาร์ (จะพบกับจุดตัดรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่สถานีนี้) ตลาดสันป่าข่อย สถานีรถไฟเชียงใหม่ จากนั้นเปลี่ยนมาเป็นระบบรถไฟฟ้าบนดินที่สถานีแยกหนองประทีป ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีดอนจั่น ห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาดา โดยแต่ละจุดของสถานีสายสีน้ำเงิน ยังเป็นการกำหนดในเบื้องต้น

 สายสีเขียว แยกรวมโชคมีชัยถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่ จะเริ่มต้นจากระบบรางบนดินที่แยกรวมโชค เริ่มใช้ทางวิ่งใต้ดินที่สามแยกแม่โจ้ (โรงพยาบาลเทพปัญญา) ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล สถานีขนส่งอาเขต โรงเรียนดาราวิทยาลัย โรงพยาบาลแมคคอร์มิค โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ตลาดวโรรส (กาดหลวง) เทศบาลนครเชียงใหม่ เชียงใหม่ไนท์บาซาร์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย โรงเรียนพระหฤทัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เชียงใหม่แลนด์ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่แอร์พอร์ต มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น สิ้นสุดปลายทางที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่ (พบจุดตัดรถไฟฟ้าสายสีแดง)

condonewb-รถไฟฟ้าต่างจังหวัด - รถไฟฟ้าเชียงใหม่

ภาพประกอบจาก www.mrta.co.th  

             รถไฟฟ้าต่างจังหวัดของเชียงใหม่ จะใช้การเดินระบบรถไฟฟ้ารางเบา (Tram) ที่เป็นรถไฟฟ้าแบบรถรางล้อเหล็กวิ่งบนราง และเดินรถร่วมกับถนน สามารถทำได้ทั้งแบบยกระดับ หรือใต้ดิน ซึ่งในขณะนี้ยังมีหลายขั้นตอนที่ยังต้องศึกษาและปรับเปลี่ยน โดยจะเริ่มก่อสร้างสายสีแดงเป็นสายแรก ประมาณเดือนมีนาคม 2565 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2570

. . . . . . . . . .

จังหวัดภูเก็ต

                ภูเก็ตจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญทางภาคใต้ของไทย ได้วางแผนโครงการรถไฟฟ้าต่างจังหวัดเป็นรถไฟฟ้ารางระบบเบาด้วยเช่นกัน เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระบบการคมนาคมขนส่งของประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกในการเดินทางที่สะดวกรวดเร็ว ช่วยแก้ปัญหาการจราจรติดขัด ลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ให้เกิดความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องกับภูเก็ตเมืองต้นแบบ เมืองอัจฉริยะ Smart City ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต กำหนดสร้างรถไฟฟ้าระบบ Automated Rapid Transit (ART) 3 เส้นทาง คือ เส้นทางที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตถึงห้าแยกฉลอง และท่านุ่นถึงเมืองใหม่ เส้นทางที่ 2 จากอำเภอเมืองภูเก็ตถึงป่าตอง เส้นทางที่ 3 จาก 3 ห้าแยกฉลองถึงหาดราไวย์

ภาพประกอบจาก www.phukhaopost.com

              โดยเส้นทางหลักที่เริ่มแผนต้นแบบก่อนคือเส้นทางที่ 1 ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตถึงห้าแยกฉลอง มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 58.8 กิโลเมตร โดยมีสถานีทั้งหมดจำนวน 21 สถานี แบ่งเป็นรถไฟฟ้าที่วิ่งระดับดิน (At Grade) 19 สถานี และรถไฟฟ้าใต้ดิน (Underground) 1 สถานี ที่สถานีถลาง และแบบยกระดับ (Elevated) 1 สถานี ที่สนามบินนานาชาติภูเก็ต โดยเส้นทางจะเริ่มต้นวิ่งจากสถานีท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เข้าเมืองภูเก็ต ผ่านอำเภอถลาง ซึ่งจะเป็นการวิ่งช่วงใต้ดิน ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร และขึ้นวิ่งระดับพื้นดิน ที่อนุสาวรีย์ท้าวเทพกระษัตรี-ท้าวศรีสุนทร สถานีขนส่ง เทศบาลภูเก็ต ข้ามสะพานเทพศรีสินธุ์ ตะวันตก และสุดเส้นทางสถานีสุดท้ายที่ห้าแยกฉลอง รวมระยะทาง 41.7 กิโลเมตร และมีส่วนต่อขยายระยะที่ 2 จากบ้านท่านุ่นถึงบ้านเมืองใหม่ ระยะทาง 11.1 กิโลเมตร จะมีด้วยกัน 3 สถานี วิ่งจากสถานีท่านุ่น สถานีท่าฉัตรไชย สิ้นสุดที่สถานีประตูเมืองภูเก็ต โดยใช้งบประมาณการก่อสร้างทั้งหมด 15.289 ล้านบาท เริ่มต้นก่อสร้างภายในปี 2564 คาดว่าสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2569

ภาพประกอบจาก www.phukhaopost.com

           สำหรับโครงการรถไฟฟ้าต่างจังหวัด เส้นทางที่ 2 จากอำเภอเมืองภูเก็ตถึงกระทู้-ป่าตอง ระยะทาง 3.98 กิโลเมตร ได้ผ่านการศึกษาความเหมาะ และออกแบบรายละเอียดของโครงการ โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) รวมถึงรายงาน PPP และ EIA คาดว่าจะนำเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่ออนุมัติให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ลงนามในสัญญาร่วมลงทุนได้ โดยเริ่มวิ่งจากตำบลป่าตอง ถนนพระเมตตา ทางยกระดับข้ามถนนพิศิษฐ์กรณีย์ จนถึงเขานาคเกิด ระยะทาง 0.9 กิโลเมตร จากนั้นจะวิ่งผ่านอุโมงค์ระยะทาง 1.85 กิโลเมตร และเปลี่ยนเป็นทางยกระดับ ระยะทาง 1.23 กิโลเมตร จนสิ้นสุดที่ตำบลกะทู้ บริเวณจุดตัดกับทางหลวงหมายเลข 4029 คาดว่าสามารถดำเนินการก่อสร้างได้ภายในปี 2565 และเปิดให้บริการได้ในปี 2571

. . . . . . . . . . .

จังหวัดขอนแก่น

ภาพประกอบจาก www.khonkaenthinktank.com

            อีก 1 จังหวัดสำคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นจังหวัด Smart City ที่มุ่งพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ พัฒนาเป็นสวนสาธารณะและบึงขนาดใหญ่ จัดสรรพื้นที่สีเขียวไปพร้อม ๆ กับโครงการรถไฟฟ้าต่างจังหวัด ด้วยการสร้างระบบขนส่งสาธารณะ รถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail Transit : LRT) เพื่อขนส่งมวลชน ส่งเสริมการใช้รถสาธารณะ ลดการเดินทาง ลดอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัยและความสะดวกสบายของชาวขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียง โดยความร่วมมือของเทศบาลต่าง ๆ ในจังหวัดขอนแก่น ภาคเอกชนในพื้นที่ ร่วมกันตั้งบริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) จำกัด ด้วยวงเงิน 200 ล้านบาท ผลักดันให้เกิดโครงการระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา ลดการพึ่งพางบประมาณส่วนกลางจากรัฐบาล โดยมีโครงการรถไฟฟ้า คือ

             รถไฟฟ้ารางเบาสายสีแดงสายเหนือ-ใต้ ที่เป็นรถไฟฟ้าต่างจังหวัดสายนำร่อง ดำเนินโครงการโดย บจ.ขอนแก่น ทรานซิทซิสเต็ม (KKTS) ใช้ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ ETS (Electronic Ticketing System) วิ่งเส้นทาง โดยเริ่มจากสถานีท่าพระ กุดกว้าง บขส.3 ประตูน้ำ แยกเจริญศรี บิ๊กซี เซ็นเตอร์พอยส์ ประตูเมือง แยกสามเปลี่ยม ไทยสมุทร โตโยต้า โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โลตัส หนองกุง ปลายทางสถานีสำราญ ทั้งหมด 21 สถานี โดยมีจุดจอดแล้วจร 4 สถานี รวมระยะทางทั้งสิ้น 22.8 กิโลเมตร เป็นระบบทางยกระดับ 5.26 กิโลเมตร และระบบทางบนดิน 17.54 กิโลเมตร กำหนดสร้างภายในปี 2564 พร้อมเปิดให้บริการปลายปี 2567 ใช้เงินลงทุนประมาณ 26,963.06 ล้านบาท 

ภาพประกอบจาก www.khonkaenthinktank.com

. . . . . . . . . . .

จังหวัดนครราชสีมา

           จังหวัดใหญ่ที่มีพื้นที่มากเป็นอันดับ 1 ของประเทศ และมีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ เป็นประตูสู่อีสานของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมืองหน้าด่านสำคัญในภาคอีสานตอนล่าง กำลังพัฒนาให้เป็นจังหวัดแห่งอนาคต เพื่อเชื่อมโยงระบบขนส่งมวลชน อำนวยความสะดวกต่อการเดินทาง และลดปัญหาการจราจรติดขัด โดยได้ผ่านขั้นตอนการนำเสนอ และการศึกษาแนวเส้นทาง สถานี รูปแบบโครงการ และผลกระทบด้านต่าง ๆ รวมทั้งมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟฟ้าต่างจังหวัดของจังหวัดโคราช จะเป็นระบบรถรางไฟฟ้า (Tram) ที่เป็นรถไฟฟ้าวิ่งไปตามระบบทาง หรือรางบนถนน คล้ายกับรถไฟฟ้า MRT ที่ใช้ในกรุงเทพและปริมณฑล เพียงแต่ขนาดเล็กกว่า

ภาพประกอบจาก wekorat.com

สายสีเขียว ระบบรางเบา (Light Rail) เป็นรถไฟฟ้าต่างจังหวัดสายที่วิ่งเชื่อมชุมชน จากด้านทิศตะวันตกไปยังชุมชนด้านทิศตะวันออก โดยเริ่มจากสถานีตลาดเซฟวัน ถนนมิตรภาพ เข้าตัวเมืองตามทางหลวงหมายเลข 2 ถนนมุขมนตรี สถานีรถไฟนครราชสีมา ถนนโพธิ์กลาง อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ราชดำเนินฝั่งคูเมือง แยกประปา ถนนสุรนารายณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานนครราชสีมา และมาสิ้นสุดที่สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ รวมระยะทางประมาณ 11.17 กิโลเมตร มีจำนวนทั้งหมด 21 สถานี วงเงินงบประมาณการก่อสร้าง 8,275 ล้านบาท คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างปี 2565 และพร้อมใช้งานปลายปี 2568

ภาพประกอบจาก wekorat.com

สายสีส้ม จะวิ่งจากช่วงแยกประโดก ถนนช้างเผือก คูเมืองเก่า รวมระยะทางทั้งสิ้น 9.81 กิโลเมตร และยังมีโครงการส่วนต่อขยาย ช่วงโรงเรียนเทศบาล 1 หัวทะเล ดูโฮม ระยะทางอีก 5.37 กิโลเมตร โดยโครงการสายสีส้มจะมีทั้งหมด 23 สถานี

. . . . . . . . . . .

จังหวัดอุดรธานี

           อุดรธานีอีกหนึ่งจังหวัดสำคัญทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็กำลังมีแผนที่จะเริ่มโครงการรถไฟฟ้าต่างจังหวัด แบบรถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail) จำนวน 2 เส้นทาง เพื่อรองรับเมืองเศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม พื้นที่ศูนย์กลางสามเหลี่ยมมรดกโลก เพื่อรองรับการเดินทางที่สะดวกสบาย ลดปัญหาการจราจรแออัด โดยบริษัท อุดรธานี พัฒนาเมือง จะร่วมมือกับ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ลงทุนร่วมกับเทศบาลเมืองอุดรธานี ตลอดจนภาคเอกชนในพื้นที่สร้างโครงการขนส่งสาธารณะขึ้นมา โดยวางเส้นทางในเบื้องต้นคือ

เส้นทางที่ 1 เริ่มจากสนามบิน-บิ๊กซี ระยะทาง 20 กิโลเมตร มีจำนวน 20 สถานี

เส้นทางที่ 2 แยกรังษิณา-บ้านจั่น 8 กิโลเมตร จำนวนสถานี 13 สถานี 

ภาพประกอบจาก www.thansettakij.com

 รถไฟฟ้ารางเบา (Light Rail) ทั้ง 2 เส้นทาง จะทำการอัพเกรดจากเส้นทางของรถอุดรธานี ซิตี้บัส ในปัจจุบัน เพื่อให้เชื่อมต่อรถไฟความเร็วสูง และรถไฟฟ้ารางคู่สถานีอุดรธานี เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมเป็นศูนย์กลางของไมซ์ และเป็นศูนย์กลางของกลุ่มลุ่มนํ้าโขงฝั่งตะวันออก เบื้องต้นคาดว่าจะใช้เงินลงทุนประมาณ 12,000 ล้านบาท 

. . . . . . . . . .

จังหวัดสงขลา

ภาพประกอบจาก www.hatyaifocus.com

                 สงขลาเป็นอีกหนึ่งจังหวัดสำคัญของชายแดนภาคใต้ ที่ได้ใช้งบประมาณส่วนท้องถิ่น ดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าต่างจังหวัด ระบบรางเดียว (Monorail) เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในอำเภอหาดใหญ่ ซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ที่สำคัญของประเทศไทย โดยโครงการรถไฟฟ้าหาดใหญ่ ได้ผ่านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว โดยจะเป็นการร่วมมือกันขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา และภาคเอกชน ที่จะมาลงทุนในกิจการของรัฐ 

            รถไฟฟ้าหาดใหญ่ สายคลองหวะ-ตลาดเกษตร โดยใช้ระบบโมโนเรล สามารถบรรจุผู้โดยสารได้ 464 คนต่อขบวน ระยะทางรวมทั้งสิ้น 12.54 กิโลเมตร มีสถานีทั้งหมด 12 สถานี เริ่มตั้งแต่สถานีคลองหวะ สถานีขนส่ง หาดใหญ่ (เซ็นทรัล) คลองเรียน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คอหงส์หาดใหญ่ วิทยาลัยตลาดกิมหยง ชุมทางรถไฟหาดใหญ่ และสิ้นสุดที่สถานีตลาดเกษตร ในเบื้องต้นจะคิดอัตราค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้าง 3 ปี เริ่มสร้างปี 2565 แล้วเสร็จประมาณปลายปี 2568 มูลค่าเงินลงทุน 17,586 ล้านบาท

. . . . . . . . .

              ด้วยสถานการณ์ต่าง ๆ ในขณะนี้ ได้มีการทบทวนผลการศึกษารถไฟฟ้าต่างจังหวัดหลาย ๆ สาย ให้สอดคล้องกับการลงทุน และนโยบายด้านคมนาคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาผลได้-ผลเสีย และเพื่อประหยัดเงินลงทุนในการกระจายความเจริญไปยังพื้นที่ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว 

              การมีรถไฟฟ้าต่างจังหวัด เพิ่มขึ้นอีกหลาย ๆ จังหวัด จะเป็นการสร้างระบบคมนาคมพื้นฐานที่สามารถกระจายงาน กระจายความเจริญ ไปยังเมืองต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตามหากมีการปรับเปลี่ยนใด ๆ เราชาวนิวบ์ จะมา Update รวมความคืบหน้ารถไฟฟ้าต่างจังหวัดให้ทราบกันอีกครั้ง สามารถติดตามข่าวสารและแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเราได้ที่ FB Page :: CondoNewb ค่ะ