logo

หลังจากผ่านครึ่งปีแรกไป ผู้มีรายได้หลายคนคงได้ทำการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันไปแล้ว สำหรับบางคนที่อาจจะยังไม่เคยยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามาก่อน หรือบางคนก็อาจจะทำการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2564 นี้เป็นครั้งแรก ก็อาจจะมีความสับสน กับเรื่องภาษี ว่าจะต้องจ่ายอย่างไร คำนวณอย่างไร ยื่นภาษีอย่างไร ถ้าไม่ยื่นจะมีผลตามมาไหม แล้วเราสามารถขอคืนภาษีได้หรือไม่ วันนี้นิวบ์จะชวนมาอัพเดทข้อมูลเรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2564 กันค่ะ

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคืออะไร ทำไมต้องจ่าย

การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หลายคนทราบดีว่าเป็นหน้าที่ของผู้เสียภาษี ถึงแม้ว่ารายได้อาจจะไม่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องเสียภาษี แต่ก็ต้องยื่นภาษีตามหน้าที่ของประชาชนอยู่ดี เพราะการยื่นภาษีเป็นการแสดงถึงรายได้ของเราที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งปีภาษีที่ผ่านมา ซึ่งปกติจะยื่นภาษีประจำปี ปีละ 1 ครั้ง (1 มกราคม- 31 มีนาคมของทุกปี) ยกเว้นบางกรณีที่อาจจะต้องยื่นภาษีครึ่งปีสำหรับผู้มีเงินได้พึงประเมินเฉพาะประเภทที่ 5,6,7 และ 8 (กรกฎาคม - กันยายน ของปีภาษีนั้น)

ถามว่าแล้วทำไมเราจะต้องจ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาด้วยล่ะ ก็เพราะว่า ภาษีเป็นสิ่งที่รัฐบาลของทุกประเทศบังคับให้เก็บกับประชาชนทุกคน เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาและบริหารประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นในด้านต่าง ๆ อาทิ เศรษฐกิจ, สุขอนามัย ทำบัตรทอง, การศึกษา สร้างอาคารหรือห้องเรียนให้กับโรงเรียน, การคมนาคม มีส่วนในการสร้างรถไฟฟ้า ถนน อุโมงค์ จ่ายเงินเดือนให้กับข้าราชการและอื่น ๆ หรือการรักษาความสงบสุขภายในประเทศ รวมไปถึงการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ด้วย หากการเก็บภาษีไม่เป็นไปตามที่ควรจะเป็น อาจส่งผลให้ประเทศนั้นมีการพัฒนาอย่างล่าช้าหรือมักเกิดสภาวะปัญหาต่าง ๆ ภายในประเทศมากมายนั่นเอง

. . . . . . . . . .

อัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 2564 ต้องเสียเท่าไหร่

หลายคนที่ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไปแล้ว บางคนอาจจะต้องเสียภาษี และบางคนก็อาจจะได้รับการยกเว้นภาษี ทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะได้เสียภาษีหรือได้รับการยกเว้น โดยทั่วไปแล้วก็จะพิจารณาจากการคำนวณเงินได้สุทธินั่นเอง พูดง่าย ๆ ก็คือ การคำนวณรายได้ทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว

หากเงินได้สุทธิไม่ถึงเกณฑ์เสียภาษีก็จะได้รับการยกเว้น แต่หากเงินได้สุทธิมีจำนวนถึงเกณฑ์เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก็ต้องดูว่าตกอยู่ที่จำนวนเท่าไหร่ เพื่อเสียภาษีตามส่วนที่กำหนด ซึ่งสามารถดูอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามตารางนี้ค่ะ

หมายเหตุ

. . . . . . . . . .

ผู้มีเงินได้สามารถหักลดหย่อนภาษีอะไรได้บ้าง?

การหักลดหย่อนและยกเว้นเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบในการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่กฎหมายกำหนดให้นำไปหักออกจากเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว โดยมีการหักลดหย่อนกรณีต่าง ๆ แตกต่างกันออกไป พอจะสรุปรายการที่สามารถลดหย่อนภาษีปี 2564 ได้ดังนี้ค่ะ

1. ค่าลดหย่อนภาษีส่วนบุคคลหรือส่วนตัวอยู่ที่ 60,000 บาท

2. ค่าลดหย่อนคู่สมรส อยู่ที่คนละ 60,000 บาท และกฎหมายกำหนดให้มีได้สูงสุด 1 คน

3. ค่าลดหย่อนบุตร อยู่ที่คนละ 30,000 – 60,000 บาท

4. ค่าลดหย่อนบิดามารดา อยู่ที่คนละ 30,000 บาท

5. ค่าลดหย่อนผู้พิการหรือทุพลภาพ อยู่ที่คนละ 60,000 บาท

6. ค่าฝากครรภ์และทำคลอด ตามที่จ่ายจริง แต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 60,000 บาท

7. เบี้ยประกันชีวิตทั่วไป/เงินฝากแบบมีประกันชีวิต ตามที่จ่ายจริงแต่เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท (คู่สมรสที่ไม่มีเงินได้ลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท)

8. เบี้ยประกันสุขภาพบิดามารดา ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท

9. เบี้ยประกันสุขภาพตนเอง ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 25,000 บาท และเมื่อรวมกับเบี้ยประกันชีวิตทั่วไปแล้วต้องไม่เกิน 100,000 บาท

10. กบข/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/กองทุนสงเคราะห์ครูโรงเรียนเอกชน ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15% ของเงินเดือน และเมื่อรวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 500,000 บาท

11. ค่าซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) จ่ายตามจริงไม่เกิน 30% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และเมื่อรวมกับข้อ 10 แล้วไม่เดิน 500,000 บาท

12. เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 200,000 บาทและเมื่อรวมกับข้อ 10 และ RMF แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

13.เงินประกันสังคม ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 9,000 บาท

14. กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 13,200 บาทและเมื่อรวมกับข้อ 10 และ RMF และเบี้ยประกันแบบบำนาญ และ กอช.แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

15.ค่าซื้อกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 30% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษีและไม่เกิน 200,000 บาทและเมื่อรวมกับข้อ 10 และ RMFและเบี้ยประกันแบบบำนาญ และ กอช.แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท

16.ดอกเบี้ยที่อยู่อาศัย ตามที่จ่ายจริงแต่ไมเกิน 100,000 บาท

17.ค่าธรรมเนียมจากการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ลดหย่อนเพิ่มได้อีกตามที่จ่ายจริง เมื่อมีเงินได้จาก ค่าเช่า, ค่าวิชาชีพอิสระ, ค่ารับเหมาทั้งค่าแรงและค่าของ หรือเงินได้การประกอบธุรกิจอื่นๆ

18.เงินบริจาคพรรคการเมือง ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10,000 บาท

19.เงินบริจาคเพื่อการศึกษา การกีฬา การพัฒนาสังคมและโรงพยาบาลรัฐ อยู่ที่ 2 เท่าของเงินบริจาคตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อน

20.เงินบริจาคทั่วไป ตามที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าลดหย่อน

สำหรับรายการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบพิเศษ เช่น เครดิตภาษีเงินปันผล ใช้ยกเว้นภาษีได้ตามสัดส่วนที่ได้รับจากเงินปันผล และสิทธิประโยชน์สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ ได้ยกเว้นเงินได้ 190,000 แรก

. . . . . . . . . .

ก่อนยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ลองคำนวณเองได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน

เชื่อว่าหลายคนที่ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องเคยลองคำนวณภาษีก่อนที่จะยื่นแล้วอย่างแน่นอน เพื่อจะได้ประเมินว่าเราจะต้องจ่ายภาษีเท่าไรหรืออาจจะได้รับการยกเว้นก็เป็นได้ ทีนี้นอกจากการคิดภาษีตามสูตรคำนวณแบบง่าย ๆ ทั่วไปแล้ว เรายังมีวิธีการคำนวณที่สะดวกและรวดเร็วมากกว่านั้นมาฝากชาวนิวบ์อีกด้วย เพียงแค่ใช้แอปพลิเคชัน ซึ่งเราได้รวบรวมแอปฯ คำนวณภาษีดาวน์โหลดฟรีที่น่าสนใจมาแนะนำกันค่ะ ไปดูว่ามีอะไรบ้าง

RD Smart Tax

เป็นแอปพลิเคชันของกรมสรรพากร เป็นตัวช่วยในการให้บริการแก่ผู้เสียภาษี ใช้สำหรับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.91 ผ่านทางสมาร์ทโฟนได้ทันที และยังเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลข่าวสาร ความรู้ ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ได้อย่างแท้จริง สามารถจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ไว้คำนวณปีถัดไปได้ พร้อมการแจ้งข่าวสารและกฎหมายใหม่ และสามารถยื่นภาษีแบบออนไลน์ได้อีกด้วย

iTax Pro

แอปพลิเคชันช่วยคำนวณภาษี ที่สามารถช่วยคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เงินคืนภาษีสูงสุด โดยไม่ต้องรู้ภาษี รองรับการคำนวณภาษีของ "ภ.ง.ด.90" และ "ภ.ง.ด.91" นอกจากนั้นยังมาพร้อมกับฟังก์ชันการวางแผนประหยัดภาษี ที่ช่วยคำนวณตัวเลขออกมาเพื่อให้ผู้ใช้งานรู้ถึงจำนวนเงินที่ต้องจ่ายเพิ่มหรือได้รับเงินคืนล่วงหน้า

Chang Tax

เป็นอีกแอปพลิเคชันที่สามารถยื่นภาษีแบบฟอร์มออนไลน์ได้ มีระบบสองภาษา สามารถตรวจสอบค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน ซึ่งเป็นแอปที่สามารถเพิ่มรายการลดหย่อนภาษีได้ง่ายและละเอียดอีกด้วย

. . . . . . . . . .

ขั้นตอนการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบออนไลน์ ยื่นเมื่อไหร่ ยื่นอย่างไร?

มาทำความรู้จักกับแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันก่อนดีกว่า ซึ่งแบ่งออกเป็นดังนี้ค่ะ

  • ภ.ง.ด.94 ใช้สำหรับผู้มีเงินได้ ตามมาตรา 40(5)-(8) ต้องยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้ของงวด ม.ค.-มิ.ย. ภายในเดือน ก.ย. ปีเดียวกัน (เป็นการเสียภาษีครึ่งปี สำหรับคนไม่มีเงินเดือน แต่มีรายได้อย่างอื่นมาแทน)
  • ภ.ง.ด.91 ใช้สำหรับผู้มีเงินได้ประเภท “เงินเดือน” อย่างเดียวให้ยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้ของทั้งปี (ครั้งเดียว) ภายในเดือน มี.ค.ของปีถัดไป
  • ภ.ง.ด.90 ใช้สำหรับผู้มีเงินได้ประเภทที่มิใช่เงินเดือน หรือมีเงินได้ 2 ประเภท ขึ้นไป (หรือสำหรับคนมีเงินเดือนและมีรายได้อื่นด้วย เช่น ปันผลจากกองทุนและหุ้น ขายที่ดินได้ หรือจากมรดก เป็นต้น)

สรุปง่าย ๆ คือ ใครที่เพิ่งทำงานเป็นครั้งแรก ส่วนใหญ่จะมีรายได้แค่เงินเดือนประจำเท่านั้นก็ให้ยื่น ภ.ง.ด.91 ไปเลย แต่ใครที่มีอาชีพเสริมสร้างรายได้ด้วยก็ให้ยื่นเป็น ภ.ง.ด.90 ส่วนคนที่ทำงานฟรีแลนซ์จะต้องยื่น ภ.ง.ด.94 กลางปีและ ภ.ง.ด.90 ตอนสิ้นปีถ้ารายได้ไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีก็จะได้รับเงินคืนค่ะ

สำหรับเอกสารที่ใช้สำหรับยื่นเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดานั้น มีหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) และหากคุณซื้อประกันชีวิต หรือกองทุนต่าง ๆ ก็ต้องยื่นเอกสารเหล่านี้ประกอบด้วยเพื่อทำการลดหย่อนภาษี

สำหรับการยื่นแบบ ภ.ง.ด.90 และ ภ.ง.ด.91 แบบออนไลน์ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้มีความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัยมากขึ้น และขั้นตอนการยื่นแบบชำระภาษีนั้นก็แสนจะง่ายไม่ยุ่งยากเลยค่ะ

1. ไปที่ http://www.rd.go.th/publish/ เลือก “ยื่นแบบผ่านอินเตอร์เน็ต”

2. เลือก “ยื่นแบบฯ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90/91 ปีภาษี 2564”

3. ถ้าเข้าสู่การใช้บริการครั้งแรก ให้เลือกรายการลงทะเบียนก่อน เมื่อได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดง “หมายเลขผู้ใช้” และ “รหัสผ่านบนหน้าจอ”

4. เข้าระบบโดยบันทึก “หมายเลขผู้ใช้และรหัสผ่าน”

5. ป้อนรายการข้อมูล ได้แก่ รายการเงินได้ ค่าลดหย่อน เงินได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ แล้ว คลิก "ตกลง" เพื่อยืนยันการยื่นแบบฯ

6. เมื่อได้ตรวจสอบรายการข้อมูลที่บันทึกและสั่งให้ระบบ "คำนวณภาษีแล้ว"

กรณีไม่มีภาษีต้องชำระ

  • โปรแกรมจะแจ้งผลการรับแบบและหมายเลขอ้างอิง เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการยื่นแบบฯ
  • กรมสรรพากรจะส่งใบเสร็จรับเงินให้ตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้

กรณีมีภาษีต้องชำระ

  • หากเลือกวิธีชำระภาษีผ่าน e-payment ระบุธนาคารที่ท่านใช้บริการอยู่ และดำเนินการตามขั้นตอนของธนาคารนั้น
  • หากเลือกวิธีชำระภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร (ข้อ1) ระบบจะแจ้ง เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร รหัส ควบคุม และจำนวนภาษีที่ต้องเสีย เพื่อใช้เป็นข้อมูลนำไปชำระภาษีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารต่อไป เพื่อความสะดวกและถูกต้อง โปรดสั่งพิมพ์หรือจดข้อมูลดังกล่าวไว้ด้วย
  • หากเลือกวิธีชำระภาษี ณ เคาน์เตอร์ ไปรษณีย์อัตโนมัติ (Pay at Post) ระบบจะแจ้งรายการข้อมูลเช่นเดียวกับ (ข้อ 2) เพื่อใช้เป็นข้อมูลนำไปชำระภาษี ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่ง (ยกเว้น ปณ. โสกเชือก จ. ร้อยเอ็ด และ ปณ. ชุมแสงสงคราม จ.พิษณุโลก

การขอคืนภาษี

กรณีขอคืนภาษีที่ชำระไว้เกิน กรมสรรพากรจะคืนเงินภาษีโดยส่งเป็นเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) พร้อมกับหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้ผู้ขอคืนตามที่อยู่ที่ระบุในแบบฯ ทางไปรษณีย์ แต่หากไม่ได้แจ้งความประสงค์จะขอคืนเงินภาษีที่ชำระไว้เกิน กรมสรรพากรจะยังไม่พิจารณาคืนเงินภาษีที่ชำระไว้เกินนั้น

. . . . . . . . . .

ถ้าไม่ยื่นภาษีหรือยื่นล่าช้าจะเป็นอย่างไร?

ถ้าบังเอิ้ญบังเอิญคุณลืมยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือยื่นภาษีล่าช้า อาจต้องเตรียมใจกับบทลงโทษหรือค่าปรับที่จะตามมา แต่ไม่ได้ร้ายแรงหรือเป็นเรื่องคอขาดบาดตายขนาดนั้นค่ะ เพราะบทลงโทษหรือค่าปรับจะลดหลั่นตามกรณีไป อย่างเช่น

สมมติว่าคุณไม่ได้ชำระภาษีภายในกำหนดเวลา จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 1.5 ต่อเดือน (เศษของเดือนให้นับเป็น 1 เดือน) ของเงินภาษีที่ต้องชำระ นับแต่วันพ้นกำหนดเวลาการยื่นรายการจนถึงวันชำระภาษี และหากมีการออกหมายเรียก และปรากฏว่าคุณก็ไม่ได้ยื่นแบบแสดงรายการไว้หรือยื่นแบบแล้วชำระภาษีขาดไป นอกจากคุณจะต้องชำระเงินเพิ่มแล้ว ยังจะต้องเสียเบี้ยปรับอีก 1 หรือ 2 เท่าของภาษีที่ต้องชำระอีกด้วย

กรณีที่คุณไม่ยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด.90, 91 หรือ 94 ภายในกำหนดเวลา แน่นอนว่าจะถูกปรับทางอาญาไม่เกิน 2,000 บาท และเมื่อมีการตรวจสอบแล้วเกิดพบว่าคุณจงใจที่จะให้ข้อมูลหรือแสดงหลักฐานเท็จเข้าขั้นว่าฉ้อโกง หรือพยามยามเลี่ยงการเสียภาษีอากร อันนี้บอกเลยว่าคุณจะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 บาท ถึง 200,000 บาท และมากกว่านั้นหากพบว่าคุณเจตนาที่จะละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากร อันนี้โทษจะหนักขึ้นคือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ

. . . . . . . . . .

ทีนี้ก็ได้เห็นขั้นตอนการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันแล้ว จริง ๆ เป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน แถมเข้าใจง่าย และเข้าถึงการใช้งานได้อย่างสะดวกสบายโดยไม่จำเป็นต้องไปถึงสรรพากรด้วยซ้ำ ยิ่งทำให้เราสามารถทำหน้าที่ของประชาชนที่ดี ในการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอย่างถูกต้อง และมีส่วนช่วยให้ประเทศเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย และนี่ก็เป็นบทความ Talk ที่ CondoNewb เว็บไซต์ข่าวสารอสังหาฯ และการลงทุนคอนโด นำข้อมูลมาฝากกัน หากเพื่อน ๆ สงสัย หรือมีข้อซักถามก็สามารถไปพูดคุยได้ที่ช่องทาง Facebook ได้เลยนะคะ บทความหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามกันค่ะ