logo

          หลังจากที่รัฐบาลเริ่มประกาศมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากวิกฤตการแพร่ระบาดของ COVID-19 ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติ ได้ประกาศมาตรการกลางเพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับสถาบันการเงิน ให้ช่วยเยียวยาวประชาชนในเรื่องของการผ่อนชำระหนี้ โดยให้แต่ละธนาคารไปพิจารณาหลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เฉพาะของแต่ละสถาบันอีกที

          วันนี้ CondoNewb ได้รวบรวมหลากหลายมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้จากหลายธนาคาร สำหรับเพื่อน ๆ ทุกคน ใครเป็นลูกค้าธนาคารไหน เช็คด่วนเลยจ้า

รวมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ “บัตรเครดิต” จากวิกฤต COVID-19

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ธนาคารกรุงเทพ 

- ปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำมาอยู่ที่ 5% (จากเดิม 10%) มีผลตั้งแต่รอบบิลของวันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นเวลา 2 ปี ธนาคารจะปรับลดให้เองโดยที่ลูกค้าไม่ต้องแจ้งความประสงค์ 

- กลุ่มลูกค้าบัตรเครดิตผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ที่มีอาชีพหรือทำงานในธุรกิจโรงแรม การท่องเที่ยว สายการบิน และอาชีพในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง จากการที่รัฐบาลประกาศให้หยุดบริการชั่วคราว หรือลูกค้าที่มีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาท/เดือน สามารถขอรับความช่วยเหลือปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ เป็นคงเหลือที่ 12% โดยลูกค้าต้องแจ้งความประสงค์เป็นรายบุคคลไปยังธนาคาร

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ธนาคารกสิกรไทย  

- ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำให้แก่ลูกหนี้ทุกราย โดยลูกหนี้ไม่ต้องติดต่อธนาคาร จากเดิม 10% เป็นดังนี้ ชำระขั้นต่ำ 5% ปี 2563-2564 ธนาคารจะปรับลดให้เองโดยที่ลูกค้าไม่ต้องแจ้งความประสงค์

- ชำระขั้นต่ำ 8% ปี 2565 ชำระขั้นต่ำ 10% ตามเดิม ปี 2566

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ธนาคารไทยพาณิชย์ 

- ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำให้กับลูกค้าทุกท่านจากเดิม 10% อัตโนมัติ ให้เป็น 5% ในปี 2563 และ 2564 เป็น 8% ในปี 2565 และเป็น 10% ในปี 2566 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป ธนาคารจะปรับลดให้เองโดยที่ลูกค้าไม่ต้องแจ้งความประสงค์

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ KTC หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

- บัตรเครดิต ผ่อนชำระขั้นต่ำเหลือ 5% หรือไม่ต่ำกว่า 500 บาทต่อรอบบัญชี มีผลรอบบัญชี 26 มี.ค.63 - 31 ธ.ค.64 ธนาคารจะปรับลดให้เองโดยที่ลูกค้าไม่ต้องแจ้งความประสงค์

- ลูกค้าสินเชื่อทุกราย (สินเชื่อ Smart money/อเนกประสงค์ 5 Plus) เลื่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน กรณี ลูกค้าที่มีรายได้ลดลง พักชำระเงินต้น สูงสุด 12 เดือน

- ลูกหนี้ที่ประสงค์จะขอ พักชำระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ย ลูกค้าต้องยื่นคำร้อง แจ้งความประสงค์ได้ทางช่องทางของธนาคาร

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ธนาคารกรุงศรี และบริษัทในเครือ 

- บัตรเครดิตกรุงศรี, บัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์, บัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีซ่า, บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน ผ่อนชำระขั้นต่ำ 5% ตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 - 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารจะปรับลดให้เองโดยที่ลูกค้าไม่ต้องแจ้งความประสงค์

- สินเชื่อส่วนบุคคล หรือบัตรกดเงินสด ผ่อนชำระขั้นต่ำ 3% ตั้งแต่ 18 มีนาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2564 ธนาคารจะปรับลดให้เองโดยที่ลูกค้าไม่ต้องแจ้งความประสงค์

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ธนาคารยูโอบี 

- ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำให้กับลูกค้าทุกท่าน จากเดิม 10% โดยอัตโนมัติให้เป็น 5% จนถึงสิ้นปี 2564 โดยที่ลูกค้าไม่ต้องแจ้งความประสงค์

- บัตรเครดิตยูโอบีแคชพลัส ปรับลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำเป็น 2.5% โดยอัตโนมัติ จนถึงสิ้นปี 2565 และเป็น 5% ในปี 2566 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยที่ลูกค้าไม่ต้องแจ้งความประสงค์

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ธนาคารธนชาต 

- ปรับลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำให้กับลูกค้าจากเดิม 10% เป็น 5% หรือ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน ให้ลูกค้าทุกราย โดยที่ลูกค้าไม่ต้องแจ้งความประสงค์

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ธนาคารทหารไทย  

- ปรับลดอัตราผ่อนชำระบตรเครดิตทีเอ็มบี จาก 10% เป็น 5% ให้ลูกค้าทุกราย โดยที่ลูกค้าไม่ต้องแจ้งความประสงค์

- บัตรกดเงินสด Ready Cash จาก 5% เป็น 3% ให้ลูกค้าทุกราย โดยที่ลูกค้าไม่ต้องแจ้งความประสงค์

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ธนาคารออมสิน 

- บัตรเครดิต ปรับลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ ลดเหลือ 5% ตั้งแต่ 1 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2563 ให้ลูกค้าทุกราย โดยที่ลูกค้าไม่ต้องแจ้งความประสงค์

- สินเชื่อบัตรเงินสด ลดอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำเหลือ 3% ตั้งแต่ 1 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2563 ให้ลูกค้าทุกราย โดยที่ลูกค้าไม่ต้องแจ้งความประสงค์

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ธนาคารซิตี้แบงก์ และบริษัท ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย)

- บัตรเครดิตผ่อนชำระขั้นต่ำ 5% ตั้งแต่ 1 เม.ย. 63 - 31 ธ.ค. 64 ให้ลูกค้าทุกราย โดยที่ลูกค้าไม่ต้องแจ้งความประสงค์

- เปลี่ยนยอดหนี้คงค้างเป็นยอดผ่อนชำระรายเดือน สูงสุด 48 เดือน พร้อมลดดอกเบี้ยพิเศษ

- ยกเว้นการชำระเงินตามยอดขั้นต่ำ สูงสุด 2 ครั้ง (ภายใน 30 มิ.ย. 63)

- ปรับโครงสร้างหนี้ด้วยดอกเบี้ยพิเศษ

- ยกเว้นดอกเบี้ยและค่าติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ

- เรดดี้เครดิต ยกเว้นชำระตามยอดขั้นต่ำ 2 ครั้ง ลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

- รณีลูกหนี้ประสงค์จะปิดบัญชี สามารถขอผ่อนผันลดดอกเบี้ยและจำนวนเงินขั้นต่ำที่ต้องชำระได้

- สินเชื่อบุคคลซิตี้ เลื่อนการชำระค่างวด 3 เดือน ลดค่างวดชำระ 30% ของค่างวดเดิมเป็นเวลา 6 เดือน ลดอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3 เดือน

          นอกจากมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้บัตรเครดิตยังมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ในด้านอื่นๆ ตามมาอีกมากมาย Condonewb จะตามมาอัปเดตกันเรื่อยๆ นะคะ 

Written by Newb_Mind