logo

นิวบ์เชื่อว่าทุกคนคงรู้จักกันอยู่แล้วล่ะ นิติคอนโดเนี่ย เพราะเวลาชาวคอนโดอย่างเรามีปัญหาอะไร ก็จะทำการแทงเรื่องไปยังนิติบุคคลก่อน ไฟดับน้ำไม่ไหลส่วนกลางเจ๊งอยากย้ายเข้าต้องการย้ายออกนู่นนี่นั่น แต่จริง ๆ แล้ว นิติบุคคลอาคารชุดคือใคร มีหน้าที่ทำอะไรบ้าง มาเก็บข้อมูลกับครับ จะได้รู้ขอบเขตการทำงาน และเราจะได้ใช้บริการนิติบุคคลของคอนโดเราได้อย่างสนิทใจ ก่อนอื่นมาทำความรู้จักกับนิติบุคคลอาคารชุดกันก่อน นิติคอนโดหรือนิติบุคคลอาคารชุดคือ

ผู้บริหารจัดการอาคารชุดให้เป็นไปตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้

ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของบริษัทนิติบุคคล

กล่าวคือ เป็น “นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 นี้เท่านั้น

และต้องจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของกรมที่ดิน

โดยนิติบุคคลอาคารชุดตั้งขึ้นมีวัตถุประสงค์

เพื่อทำหน้าที่จัดการดูแลทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุด”

นิติบุคคลอาคารชุดมาจากไหน?

แรกเริ่มเลยเนี่ย ตั้งแต่เริ่มสร้างโครงการ โดยนิติบุคคลอาคารชุดเซ็ทแรก จะเป็นนิติบุคคลอาคารชุดที่อยู่ภายใต้การดูแลของ Developer อีกที กระทั่งโครงการถูกขายหมดไปแล้วเป็นเวลาหนึ่งปีนั่นแหละ นิติบุคคลอาคารชุดจึงจะถูกผลัดเปลี่ยนไป แต่มันก็จะมีหลายปัจจัยครับ ถ้าเซ็ทแรกดี ก็อาจจะมีการจ้างต่อ หรือถ้าลูกบ้านโหวตกันแล้วว่าอยากเปลี่ยน หรืออยากจะดูแลกันเองแบบไม่มีนิติบุคคลฯ ก็ว่ากันไป

หน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุด

  • จัดการเรื่องต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการจัดการ และดูแลทรัพย์ส่วนกลางให้อยู่ในสภาพปกติเรียบร้อยพร้อมใช้งานตลอดเวลา และเพื่อประโยชน์ของเจ้าของร่วม
  • จัดซื้อ/จัดหาทรัพย์สินตลอดจนจัดให้มีบริการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ แก่เจ้าของร่วม ในอาคารชุด ภายใต้ระเบียบที่ออกโดยคณะกรรมการอาคารชุด
  • เรียกเก็บ “เงินกองทุน” และ “ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง” จากเจ้าของร่วม เพื่อนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง รวมทั้งทรัพย์ส่วนกลาง และการให้บริการอื่น ๆ ในอาคารชุด
  • ดำเนินการตามมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมหรือตามมติของคณะกรรมการอาคารชุด ทั้งนี้โดยไม่ขัดต่อข้อบังคับของ นิติบุคคลอาคารชุดและพระราชบัญญัติอาคารชุด
  • ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์ทั้งภายในห้องชุด และการใช้สิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางของเจ้าของร่วมและผู้อยู่อาศัยให้เป็นไปตาม เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติอาคารชุด ข้อบังคับและระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด ทั้งที่มีอยู่แล้วและที่จะมีในอนาคต
  • เป็นผู้แทนของนิติบุคคลอาคารชุด ภายในขอบเขตของพระราชบัญญัติอาคารชุด ข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด หรือมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม รวมทั้งมีอำนาจในการติดตาม ทวงหนี้ ฟ้องร้อง บังคับคดี เป็นต้น
  • สามารถมอบอำนาจให้ผู้อื่นกระทำการแทนตนเองได้ ในเรื่องต่าง ๆ ตามข้อ 6. แต่ต้องแจ้งหรือปรึกษาหารือต่อคณะกรรมการอาคารชุดก่อนการดำเนินการ
  • ในกรณีเร่งด่วน มีอำนาจจัดการในเรื่องความปลอดภัยของอาคาร และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ได้ดังเช่นวิญญูชนจะพึงรักษา และจัดการทรัพย์สินของตนเอง
  • จัดให้มีการประชุมใหญ่ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด
  • กำหนดระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ โดยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติอาคารชุดและ ข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุด

ขอเพิ่มเติมช่วงท้ายอีกนิด จะสังเกตเห็นได้ว่าจะมีคำว่า “คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด” เพิ่มขึ้นมา ซึ่งคณะกรรมการเหล่านี้ก็คือลูกบ้านอย่างเรา ๆ เนี่ยแหละ ซึ่งจะได้รับเลือก ภายหลังจากมีการประชุมใหญ่เพื่อพบปะลูกบ้านซึ่งจัดโดยนิติบุคคล ซึ่งคณะกรรมการนิติบุคคลส่วนใหญ่จะประกอบไปด้วยสมาชิก 3- 9 คน อายุ 25 ปี ขึ้นไป โดยหน้าที่หลัก ๆ ก็จะเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของเหล่าลูกบ้าน เพื่อมาควบคุมดูแลนิติบุคคลอาคารชุดหรือนิติคอนโดอีกทีนึงครับ ส่วนลูกบ้านอย่างเรา ๆ จะถูกเรียกว่า “เจ้าของร่วม” นั่นเองครับ

เพื่อน ๆ คงรู้แล้วว่า นิติคอนโดหรือนิติบุคคลอาคารชุดคือใคร เขามีการคัดเลือกยังไง มีหน้าที่ทำอะไรให้เราบ้าง ต่อไปถ้าเพื่อน ๆ คนไหนที่อยู่คอนโดมีปัญหาอะไรในคอนโดลองตรงไปปรึกษาพี่ ๆ นิติคอนโดนั้น ๆ ดูนะ นิวบ์แนะนำ แล้วกลับมาพูดคุยปัญหาคอนโดกันได้ใหม่ที่ CondoNewb

Written by NewbBENN