logo

 โครงการบ้านเอื้ออาทรย่อมเป็นสิ่งแรกที่จะนึกถึง เมื่อพูดถึงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย หลายคนเคยได้ยินชื่อโครงการบ้านเอื้ออาทรมานาน และเกิดความสนใจในโครงการนี้อยู่แต่อาจยังไม่ทราบถึงรายละเอียดและข้อจำกัดต่าง ๆ เช่น ใครบ้างที่สามารถเป็นเจ้าของบ้านในโครงการบ้านเอื้ออาทรนี้ได้ วิธีการจองเพื่อเช่าซื้อทำอย่างไร โครงการมีข้อดีข้อเสียอย่างไรควรค่าแก่การซื้ออยู่อาศัยหรือไม่ หากต้องการเป็นเจ้าของบ้านในโครงการบ้านเอื้ออาทรนี้ควรศึกษาข้อมูลเหล่านี้ให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ

โครงการบ้านเอื้ออาทรคืออะไร

          ที่อยู่อาศัยเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่ขาดไม่ได้สำหรับมนุษย์ ในประเทศไทยยังมีผู้คนอีกมากที่ไร้ที่อยู่อาศัย หรือขาดแคลนกำลังทรัพย์มากพอที่จะซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง โครงการบ้านเอื้ออาทรเป็นโครงการที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยเหล่านี้ได้มีโอกาสได้ซื้อหรือเช่าที่อยู่อาศัยได้ในราคาถูกนั่นเอง โดยบ้านเอื้ออาทรจะมีราคาถูกมาก โดยมีราคาอยู่ที่ประมาณ 250,000 – 800,000 บาท ขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้ง

          โครงการบ้านเอื้ออาทร คือ หนึ่งในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ที่รัฐบาลจัดทำขึ้น โดยการแต่งตั้งการเคหะแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือประชาชนในด้านที่ให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย ที่มีทั้งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอำนวยความสะดวก รวมทั้งการบำรุงรักษา ปรับปรุง และพัฒนาที่อยู่อาศัยดังกล่าว พร้อมทั้งพัฒนาผู้อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังมีการให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ประชาชนที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยมอบหมายให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารออมสิน เป็นผู้ให้สินเชื่อ โดยการเคหะแห่งชาติจะเป็นผู้ค้ำประกันให้

 โครงการบ้านเอื้ออาทรมีที่อยู่อาศัยหลากหลายประเภท มีทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว และอาคารชุด และโครงการบ้านเอื้ออาทรเป็นโครงการมีอยู่ทั่วประเทศ ทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยได้อย่างเท่าเทียมกัน

บ้านเอื้ออาทรคืออะไร

คุณสมบัติของผู้ซื้อ และขั้นตอนการซื้อบ้านโครงการบ้านเอื้ออาทร

          ในการซื้อหรือเช่าบ้านในโครงการบ้านเอื้ออาทรนั้นมีการกำหนดลักษณะคุณสมบัติและกำหนดวิธีการจองเพื่อซื้อบ้านได้ ซึ่งสามารถทำได้ไม่ยาก โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้ซื้อบ้านโครงการบ้านเอื้ออาทร

           โครงการบ้านเอื้ออาทรจัดทำขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย จึงต้องมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ซื้อบ้านเอื้ออาทรเพื่อจะได้เข้าถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือโดยตรง คุณสมบัติที่กำหนด ได้แก่

 •  มีสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ
 •  รายได้ครอบครัวไม่เกิน 40,000 บาท / เดือน
 •  ไม่ติด Blackl List หรือไม่ติดเครดิตบูโร กับสถาบันการเงิน

สถานที่จองบ้านในโครงการบ้านเอื้ออาทร

          สามารถจองได้ผ่านทาง 3 ช่องทาง ได้แก่

 •  สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ เลขที่ 905 ถ.นวมินทร์ ซอย 10 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
 •  สำนักงานขาย / ศูนย์ขาย / สำนักงานเคหะจังหวัด
 •  จองทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://house.nha.co.th 

ขั้นตอนการจองโครงการบ้านเอื้ออาทร

          ขั้นตอนการเป็นเจ้าของบ้านว่างพร้อมขายในโครงการบ้านเอื้ออาทร หลัก ๆ มีทั้งหมด 5 ขั้นตอน คือ

1. เลือกบ้านที่สนใจ โดยควรดูสภาพแวดล้อมของโครงการ เพื่อนบ้าน ความเป็นอยู่โดยรอบ

2. ติดต่อเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติ เพื่อยื่นขอจองสิทธิ์บ้าน

3. ทำสัญญากับทางเคหะแห่งชาติ

4. ยื่นขอสินเชื่อเพื่อกู้ซื้อบ้านจากสถาบันการเงิน

5. เมื่อสินเชื่อผ่านการอนุมัติก็สามารถรับมอบบ้านได้ แต่กรรมสิทธิ์ยังเป็นของการเคหะแห่งชาติ โดยสามารถโอนกรรมสิทธิ์ได้หลังเวลาผ่านไป 5 ปี และห้ามทำนิติกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นในเวลา 5 ปีแรกนี้

          ในกรณีที่ต้องการเป็นผู้เช่าก็ไม่จำเป็นต้องขอสินเชื่อ สามารถทำสัญญาเช่ากับการเคหะแห่งชาติและพร้อมเข้าอยู่ได้เลย

รายละเอียดวิธีการจองโครงการบ้านเอื้ออาทร

 กรณีจองผ่านเคาน์เตอร์ขาย

 1.  เลือกโครงการที่สนใจ
 2.  วางเงินจอง 3,000 บาท
 3.  รับสัญญาจอง / สัญญาจะซื้อจะขาย 

กรณีจองผ่านอินเทอร์เน็ต

 1.  เข้าเว็บไซต์จองออนไลน์ http://house.nha.co.th 
 2.  ค้นหาโครงการที่สนใจ พิมพ์ชื่อโครงการหรือทำเลที่ตั้ง  
 3.  เลือกโครงการ บ้านว่าง กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและยืนยันการจอง  
 4.  พิมพ์เอกสารการจอง หรือแสดงบาร์โค้ดจากหน้าจอ Smart Phone หรือบัตรประจำตัวประชาชนในการยื่นชำระค่าจองบ้าน  
 5.  ชำระค่าจองบ้านได้ที่สำนักงานเคหะจังหวัด หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกแห่งทั่วประเทศ  
 6.  ติดต่อทำสัญญา ณ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ หรือสำนักงานเคหะจังหวัด ทุกแห่งทั่วประเทศ

           ในการจอง หากโครงการที่สนใจไม่มีบ้านคงเหลือว่างอยู่ สามารถยื่นคำร้องขอจองไว้ได้ เพื่อจะได้ในกรณีที่การเคหะแห่งชาติได้รับอาคารคืนจากลูกค้าที่มีปัญหา หรือลูกค้าไม่ผ่านเกณฑ์ต่าง ๆ

เอกสารการจองบ้านโครงการบ้านเอื้ออาทร

 1.  บัตรประจำตัวประชาชน 
 2.  สำเนาทะเบียนบ้าน 
 3.  สำเนาทะเบียนสมรส และเอกสารคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารที่ใช้ประกอบในการยื่นขอสินเชื่อบ้านของการเคหะแห่งชาติ

 1.  คู่ฉบับสัญญาจองห้องชุด / ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง)
 2.  สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้กู้ จำนวน 3 ชุด
 3.  สำเนาทะเบียนบ้านให้ถ่ายทุกหน้าที่มีชื่อจนถึงหน้าว่าง จำนวน 2 ชุด
 4.  สำเนา ใบเปลี่ยนชื่อ - สกุล จำนวน 1 ชุด
 5.  เอกสารแสดงรายได้ (โดยแยกตามการประกอบอาชีพ รายละเอียดจะแสดงต่อด้านล่าง)
 6.  เอกสารคู่สมรส (รายละเอียดจะแสดงต่อด้านล่าง)

 

รายละเอียด เอกสารแสดงรายได้

          แบ่งตามประเภทอาชีพเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผู้ที่ประกอบอาชีพประจำ และผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ

กรณีประกอบอาชีพประจำ ต้องใช้เอกสาร ดังนี้

 •  หนังสือรับรองเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือนแบบใช้สวัสดิการของหน่วยงาน (ฉบับจริง) จำนวน 1 ชุด
 •  สลิปเงินเดือน 6 เดือนล่าสุด หรือ หลักฐานการส่งเงินกับประกันสังคมย้อนหลัง 1 ปี (กรณีไม่มีสลิปเงินเดือน) จำนวน 1 ชุด
 •  สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือ Statement (ธนาคารเซ็นรับรอง) ย้อนหลัง 6 เดือน จำนวน 1 ชุด

 

กรณีประกอบอาชีพอิสระ ต้องใช้เอกสาร ดังนี้

 •  สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือ Statement (ธนาคารเซ็นรับรอง) ย้อนหลัง 1 ปี จำนวน 1 ชุด
 •  รูปถ่ายสถานที่ประกอบกิจการ โดยมีผู้กู้ถ่ายกับสถานที่ประกอบกิจการด้วย 5 รูป ไม่ซ้ำกัน / แผนที่ตั้งกิจการ จำนวน 1 ชุด
 •  สำเนาทะเบียนการค้า / สำเนาทะเบียนพาณิชย์ / สำเนาสัญญาเช่าที่ประกอบการห้างหุ้นส่วน จำนวน 1 ชุด
 •  สำเนาหลักฐานการเสียภาษี (ภงด.50ทวิ) / ภาษีโรงเรือน หรืองบการเงินปีล่าสุด จำนวน 1 ชุด
 •   ใบเสร็จซื้อ – ขายสินค้า 6 เดือน / บัญชีรายรับรายจ่าย ย้อนหลัง 1 ปี / หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ จำนวน 1 ชุด

 

 กรณีทำงานมีเงินเดือนแต่ทางหน่วยงานไม่ออกหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือนให้ หรือกรณีประกอบอาชีพอิสระ ผู้ที่ต้องการจองบ้านสามารถขอแบบฟอร์มหนังสือรับรองรายได้จากการเคหะแห่งชาติ เพื่อใช้ประกอบในการจองและใช้ประกอบในการยื่นขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน

 

รายละเอียด เอกสารคู่สมรส

กรณีมีการจดทะเบียนสมรส

 •  สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหย่า / สำเนาใบมรณบัตรคู่สมรส จำนวน 1 ชุด
 •  สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส จำนวน 1 ชุด

กรณีสมรสไม่จดทะเบียน (แยกทางกัน)

 • ใบแจ้งความกรณีสมรสไม่จดทะเบียนมีบุตรด้วยกันแต่ปัจจุบันแยกทางกัน จำนวน 1 ชุด

          กรณีอายุเกิน 45 ปี หรือ ไม่แน่ใจว่ารายได้เพียงพอผ่อนชำระได้ ให้หาผู้กู้ร่วม ซึ่งเป็น คู่สมรส บิดา มารดา บุตร หรือพี่ – น้อง (พ่อแม่เดียวกัน) มากู้ร่วม โดยนำเอกสารของผู้กู้ร่วมตามรายละเอียดที่กล่าวไปข้างต้น

 

ข้อกำหนดเพิ่มเติม

          ในการซื้อโครงการบ้านเอื้ออาทรนั้น กรรมสิทธิ์ใน 5 ปีแรกยังจะเป็นของการเคหะแห่งชาติอยู่ กำหนดให้สามารถโอนกรรมสิทธิ์เป็นของผู้ซื้อได้เมื่อเวลาผ่านไปไม่น้อยกว่า 5 ปีเท่านั้น และเมื่อสามารถจองสิทธิ์ตามเกณฑ์โครงการบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติแล้ว มีการกำหนดว่า ห้ามทำนิติกรรมการโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นในสัญญาจะซื้อจะขายหรือเช่าซื้อในระยะเวลา 5 ปี ห้ามนำอาคารไปให้ผู้อื่นอยู่หรือปล่อยให้เช่า หากพบว่ามีการผิดสัญญา หรือผู้จองมีคุณสมบัติไม่ตรงตามจริง จะถูกยกเลิกสัญญาและไม่มีการคืนเงินที่ชำระไว้แล้ว

          นอกจากนี้ยังมีกำหนดห้ามค้างชำระเงินเกิน 90 วัน หากผู้ซื้อค้างชำระเกิน 90 วัน การเคหะแห่งชาติจะทำการซื้อคืน และผู้ซื้อจำเป็นต้องย้ายออกภายใน 30 วัน เพื่อให้การเคหะฯ นำห้องไปขายต่อได้

การผ่อนบ้านโครงการบ้านเอื้ออาทร

          รัฐบาลได้จัดทำโครงการบ้านเอื้ออาทรโดยได้มอบหมายให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารออมสินในการให้การสนับสนุนด้านสินเชื่อแก่ผู้ได้รับสิทธิ์เช่าซื้อบ้านในโครงการบ้านเอื้ออาทร โดยมีการกำหนดวงเงิน ระยะเวลาผ่อน และอัตราดอกเบี้ย โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ให้วงเงินไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขาย โดยกำหนดระยะเวลาผ่อนไม่เกิน 30 ปี และอายุผู้กู้หลักซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติตามโครงการ หรือผู้กู้ร่วม รวมกับจำนวนปีที่ขอกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี โดยธนาคารจะนับอายุของผู้ที่มีอายุน้อยกว่าเป็นหลัก โดยอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

          ในการซื้อหากต้องการทราบว่าบ้านเอื้ออาทรราคาที่แท้จริงในการผ่อนเป็นเท่าไรรวมทั้งดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายทั้งหมด ควรทำตารางผ่อนบ้านเอื้ออาทรไว้ด้วย โดยคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก การทำตารางผ่อนบ้านเอื้ออาทรนี้จะทำให้ทราบว่าจะต้องผ่อนนานเป็นเวลากี่ปีและที่สุดแล้วต้องจ่ายทั้งหมดเป็นจำนวนเงินเท่าไร เพื่อประกอบการตัดสินใจ และเพื่อทำให้สามารถวางแผนทางด้านการเงินล่วงหน้าได้

ข้อดีข้อเสียบ้านเอื้ออาทร

ข้อดี – ข้อเสีย ของโครงการบ้านเอื้ออาทร

          ก่อนจะซื้อบ้านสักหลังควรต้องศึกษาข้อดีและข้อเสียให้ดีก่อนตัดสินใจ โครงการบ้านเอื้ออาทรก็เช่นกัน ยิ่งต้องศึกษาให้ดีก่อน ซึ่งโครงการนี้มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่ควรทราบ

ข้อดีของโครงการบ้านเอื้ออาทร คือ

 •  เป็นบ้านเอื้ออาทรราคาถูก เนื่องจากเป็นโครงการของรัฐบาลที่ตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของผู้มีรายได้น้อย มีรัฐช่วยอุดหนุน ทำให้เป็นที่อยู่อาศัยที่มีราคาถูกกว่าที่อื่น ๆ
 •  เงินดาวน์ต่ำเพียง 1,000 – 3,000 บาทก็สามารถมีบ้านเป็นของตนเองได้ และสามารถผ่อนเงินดาวน์ได้ด้วย
 •  ในโครงการแต่ละโครงการจะมีสิ่งจำเป็นต่อการอยู่อาศัย ทั้งสาธารณูปโภคและสาธารณูปการครบครัน เนื่องจากเป็นนโยบายที่กำหนดไว้ และมีการประสานงานกับหน่วยงานรัฐโดยตรง
 •  ค่าส่วนกลางถูกกว่าโครงการของภาคเอกชน
 • การดูแลเรื่องคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เช่น มีการจัดอบรมสร้างอาชีพให้คนในชุมชน อีกทั้งมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมวันเด็ก วันพ่อ วันแม่ เป็นต้น
 •  มีสังคมที่หลากหลาย หากได้สังคมดีจะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคมที่ดีมาก

ข้อเสียของโครงการบ้านเอื้ออาทร คือ

 •  คุณภาพวัสดุและการก่อสร้างไม่แน่นอน ไม่มีมาตรฐาน เนื่องจากแต่ละโครงการมีผู้รับเหมาไม่เหมือนกัน บางโครงการดี บางโครงการมีปัญหาคุณภาพวัสดุแย่ มีปัญหาการรั่วซึม เป็นต้น
 •  เนื่องจากเป็นบ้านเอื้ออาทรที่มีราคาถูก จึงมีสังคมที่หลากหลาย บางสังคมแย่ มีเสียงดังรบกวน ไม่มีวินัยในการอยู่ร่วมกัน วางของเกะกะไม่เป็นระเบียบ มีปัญหาลักขโมยในชุมชน เป็นต้น
 •  เนื่องจากเป็นสังคมใหญ่ มีคนอาศัยอยู่มาก ทำให้มีความแออัด สภาพแวดล้อมไม่ดี
 •  บางโครงการมีที่จอดรถไม่เพียงพอ เกิดปัญหาแย่งที่จอดรถขึ้นได้
 •  มีปัญหาจากสัตว์ ทั้งสัตว์เลี้ยงของคนในชุมชน และสัตว์จรจัด

 

          จากข้อดีและข้อเสียเหล่านี้ ก่อนจะตัดสินใจซื้อบ้านโครงการบ้านเอื้ออาทรจึงควรพิจารณาทั้งข้อดีและข้อเสียให้รอบคอบ อย่าสนใจเพียงว่าเป็นบ้านเอื้ออาทรราคาถูกเพียงอย่างเดียว ควรสำรวจสภาพแวดล้อมของโครงการก่อนว่ามีความปลอดภัยเหมาะสมกับการอยู่อาศัยหรือไม่ ผู้คนในชุมชนมีลักษณะอย่างไร ที่จอดรถเพียงพอต่อการใช้งานหรือไม่ อาจทำการเช่าอยู่ก่อนสักเดือนหนึ่งเพื่อศึกษาสังคมและชุมชนในภายโครงการก่อนตัดสินใจทำสัญญาเช่าซื้อ

โครงการบ้านเอื้ออาทร 2563

         บ้านในโครงการบ้านเอื้ออาทรจะมีราคาอยู่ที่ประมาณ 250,000 – 800,00 แสนบาท ขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้ง และอาจจะมีโปรโมชั่นจากทางรัฐบาล โดยโครงการบ้านเอื้ออาทร 2563 นี้ มีโครงการที่ชื่อว่า โครงการบ้านเราก้าวไปด้วยกัน โดยเป็นบ้านเอื้ออาทรที่มีราคาขายโปรโมชั่นพิเศษ หน่วยละ 250,000 – 420,000 บาท โดยกำหนดชำระเงินจองในวันทำสัญญาเพียงแค่ 1,000 บาทต่อหน่วยเท่านั้น

โครงการบ้านเอื้ออาทร 2563 โครงการบ้านเราก้าวไปด้วยกันนี้ กรณีทำสัญญาเช่าซื้อกับการเคหะแห่งชาติ มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเบื้องต้นในระยะเวลา 5 ปีดังนี้

 •  ปีที่ 1 ร้อยละ 4.50
 •  ปีที่ 2 ร้อยละ 6.75
 •  ปีที่ 3 ร้อยละ 7.50
 •  ปีที่ 4 ร้อยละ 8.25
 •  ปีที่ 5 ร้อยละ 8.50

          กำหนดให้ต้องชำระเงินต้นคงเหลือทั้งหมดให้การเคหะแห่งชาติในวันโอนกรรมสิทธิ์ ถ้ามีกรณีที่มีการต่อสัญญาให้คิดอัตราดอกเบี้ยปีสุดท้ายของสัญญา

 

การเลือกทำเลโครงการบ้านเอื้ออาทร

           โครงการบ้านเอื้ออาทรเป็นโครงการที่มีอยู่ทั่วประเทศ ทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด มีหลากหลายทำเลที่ตั้ง การเลือกทำเลควรพิจารณาว่าเราต้องการที่อยู่อาศัยเพื่ออะไร เช่น ใกล้ที่ทำงาน ใกล้โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย เดินทางสะดวก ใกล้ถนนใหญ่ รวมทั้งควรดูสภาพแวดล้อม และสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบโครงการ ว่ามีครบถ้วนเหมาะกับการอยู่อาศัยหรือไม่ เช่น ร้านอาหาร สถานพยาบาล ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น

 

ตัวอย่างทำเลโครงการบ้านเอื้ออาทรที่น่าสนใจในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

โครงการบ้านเอื้ออาทรรามอินทรา 117

          ตั้งอยู่ที่ซอยรามอินทรา 117 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการที่ตั้งอยู่ใกล้ถนนใหญ่ ที่สามารถเชื่อมต่อได้กับถนนหลักหลายสาย เช่น ถนนหทัยราษฎร์ ถนนปัญญารามอินทรา และถนนสุวินทวงศ์ มีสิ่งอำนวยความสะดวกในบริเวณใกล้เคียงโครงการมากมาย เช่น ร้านอาหาร, คลินิก, โรงพยาบาลสัตว์, โรงเรียนสุดใจวิทยา, โรงเรียนภูมิสมิทธ์, ตลาดมีนบุรี-จตุจักร, ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ , สวนสยาม , สวนสัตว์ซาฟารีเวิร์ด , สถานีตำรวจมีนบุรี เป็นต้น มีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการครบครัน เช่น กล้องวงจรปิด ระบบรักษาความปลอดภัย อีกทั้งเป็นโครงการที่มีลานจอดรถสะดวกสบาย มีที่จอดรถจำนวนมาก

โครงการบ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน กม.44

โครงการบ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน กม.44

          ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เป็นทำเลที่ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวกหลายอย่าง เช่น ร้านอาหาร, ร้านสะดวกซื้อ, ตลาดไท, ตลาดโรงเกลือ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, โรงพยาบาลธรรมศาสตร์, โรงพยาบาลการุญเวช, โรงพยาบาลภัทรธนบุรี, ห้างสรรพสินค้าโลตัส นวนคร และ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต รวมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการมากมาย เช่น รปภ.รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง มีเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ และสนามกีฬา เป็นต้น

โครงการบ้านเอื้ออาทร ราชพฤกษ์

           ตั้งอยู่ที่ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ต.บางกร่าง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี เป็นโครงการที่มีการเดินทางสะดวก ใกล้ถนนราชพฤกษ์ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย สามารถเชื่อมต่อไปยังถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนงามวงศ์วาน ถนนติวานนท์ และใกล้แนวรถไฟฟ้าสายสีม่วง มีสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบโครงการ เช่น ร้านสะดวกซื้อหน้าโครงการ, สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี, ตลาดเจ้าพระยา, โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ, โรงเรียนนานาชาติร่วมฤดี ราชพฤกษ์, ศูนย์การค้า เดอะ วอล์ค ราชพฤกษ์, สถานีตำรวจภูธรบางศรีเมือง เป็นต้น สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโครงการ เช่น มีรปภ.ดูแลทางเข้าออก มีสวนหย่อมและสนามเด็กเล่น และมีที่จอดรถ

  โครงการบ้านเอื้ออาทรเป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยให้ได้มีที่อยู่อาศัย สำหรับผู้ที่ต้องการอาศัยในโครงการบ้านเอื้ออาทรนี้ก่อนจะตัดสินใจเลือกซื้อนั้นก็ต้องตรวจสอบคุณสมบัติของตนว่าตรงตามเกณฑ์หรือไม่ และอย่าลืมว่าต้องศึกษาสภาพแวดล้อมของโครงการให้ดีก่อน และศึกษาข้อดีและข้อเสียของโครงการด้วยโครงการบ้านเอื้ออาทร 2563 นี้หลายโครงการก็มีการรีเซลล์ หรือมีการขายเปลี่ยนมืออยู่เรื่อย ๆ และเป็นบ้านเอื้ออาทร ที่มีราคาไม่แพง หากใครที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยราคาถูกมาก ๆ ก็ลองศึกษาโครงการบ้านเอื้ออาทรนี้ไว้ได้ สำหรับเพื่อน ๆ ที่สนใจเรื่องที่อยู่อาศัย และอยากอัพเดทข่าวสารอสังหาฯ และการลงทุนคอนโด และกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับคอนโดและที่อยู่อาศัย สามารถอัพเดทติดตามบทความดี ๆ ได้ที่นี่ เพราะเรามีอัพเดทให้อยู่เสมอ แล้วพบกันใหม่บทความหน้าค่ะ